Les

Nye bestemmelser om lønnstyveri

Nå kan sjefen havne i fengsel hvis du ikke får den lønnen og de tilleggene du har krav på Foto: Istock
Betaler ikke arbeidsgiver overtidstillegg, eller annen godtgjørelse du har rett til i henhold til lov, forskrift, tariffavtale eller din individuelle avtale, er dette lønnstyveri.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 05.01.2022 15:20 redigert 19.09.2022 15:00

Fra 1. januar i år får straffeloven to nye bestemmelser om dette og arbeidsgiver kan bli straffet med bøter og fengsel i inntil to år for lønnstyveri. For særlig grovt lønnstyveri er strafferammen seks år.

Lovendringen er ett av tiltakene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Men endringen vil også få betydning for arbeidsgivere flest.

Hva er lønnstyveri?
I forarbeidene kommer frem at begrepet omfatter en rekke handlinger der arbeidsgiver urettmessig beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse arbeidstaker har rett til etter avtale, lov eller forskrift. Lønnstrekk i strid med arbeidsmiljøloven § 14-15, manglende overtidstillegg og lønn under lovbestemt minstelønn er blant eksemplene som er nevnt i forarbeidene. Brudd på plikten til å tegne forsikring vil også kunne rammes.

Fra før av var flere av slike lønnstyveri-situasjoner straffbare, etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og yrkesskadeforsikringsloven. Når straffeloven nå får egne bestemmelser om dette, markerer dett at samfunnet ser alvorlig på slike handlinger.

For særlig grovt lønnstyveri kan arbeidsgiver bli straffet med fengsel i inntil seks år. For å avgjøre om det er grovt lønnstyveri skal det legges særlig vekt på om overtredelsen gjelder en betydelig verdi, har et systematisk eller organisert preg, eller av andre grunner er særlig krenkende eller samfunnsskadelig.

Manglende godtgjørelse for overtid
Plikten til å betale minst 40 % tillegg til grunnlønnen for overtidsarbeid står i arbeidsmiljøloven § 10-6 En arbeidsgiver som ikke betaler overtidstillegget, vil kunne straffes etter arbeidsmiljøloven § 19-1, i tillegg til de nye straffebestemmelsene.

Ulovlig lønnstrekk
Trekk i lønn og feriepenger er forbudt, unntatt i noen helt konkrete tilfeller. Formålet med begrensningen er å sikre at den ansatte mottar lønnen sin mest mulig ubeskåret, og at lønnen skal være forutsigbar. Arbeidsmiljøloven § 14-15 regulerer i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan trekke en ansatt i lønn, og bestemmelsen er uttømmende.

Bedrer styrkeforholdet mellom partene
Et av formålene nye bestemmelsene er å skape større balanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Som den profesjonelle og normalt mest ressurssterke parten i avtaleforholdet, er arbeidsgiver den klart sterkeste parten.

Det ulike styrkeforholdet viser igjen i rettspraksis. Det er mange eksempler på at arbeidstaker som stjeler fra arbeidsgiveren sin blir dømt for tyveri eller underslag. Men da departementet gikk gjennom rettspraksis de siste 20 årene, fant de svært få saker der arbeidsgiver var domfelt for lønnstyveri. Med de nye bestemmelsene i straffeloven får man nå en endring på dette.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo