Les

Ny forskrift for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Monica Mæland vil ha nye regler for informasjonsdeling mellom forskjellige etater for å bedre kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå sender hun ut på høring et nytt forslag om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger. Foto: Torbjørn Tandberg
Et forslag til nye regler om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet sendes ut på høring onsdag.
Av NTB Publisert dato 14.07.2021 8:50 redigert 14.07.2021 9:05

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som sender ut den nye forskriften på høring etter at departementet satte ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en slik forskrift for det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
– Arbeidslivskriminalitet går utover seriøse virksomheter, enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Nye regler om informasjonsdeling vil styrke mulighetene for å komme dette til livs, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Både Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, politiet og Tolletaten er blant etatene som har viktige oppgaver med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
– Det er typiske trekk ved arbeidslivskriminalitet at flere regler brytes, at regelbruddene hører under forskjellige offentlige etaters ansvarsområder, og at regelbruddene kamufleres bak en lovlydig fasade. Effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet krever samarbeid mellom ulike offentlige instanser, og mulighet for å dele informasjon, sier Mæland i en pressemelding.

Stortinget vedtok nylig en hjemmel i forvaltningsloven som åpnet for å gi forvaltningsorganer større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med hverandre.

Det er bakgrunnen for forslaget som arbeidsgruppen nå har levert. Fristen til å komme med høringsinnspill er satt til 8. september 2021.

Regjeringen la tidligere i år fram sin oppdaterte strategi mot arbeidslivskriminalitet

 

 

 
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten