Les

Norge mot 2025

I morgen leverer Norge mot 2025 sin rapport. Hvordan blir det etter at pandemien er over? Foto: iStock
Torsdag overleverer ekspertutvalget "Norge mot 2025" frem sin endelige rapport til finansminister Jan Tore Sanner.   Ekspertutvalget, som ledes av Jon Gunnar Pedersen og ble satt ned den 12. mai i fjor, skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utvalget har levert to delrapporter.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 24.03.2021 14:30 redigert 24.03.2021 17:07

I sin annen delrapport, levert i februar i år anbefaler utvalget «Norge mot 2025» regjeringen å legge til rette for rask avvikling av tiltak som bremser omstillingsevnen i norsk økonomi. Så langt det er mulig må de økonomiske tiltakene i perioden med smittevern støtte oppunder omstillinger som uansett bør finne sted. Når smitteverntiltakene avvikles, må den økonomiske politikken raskt normaliseres. Det er særlig viktig at unge og andre arbeidstakere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet kommer raskt tilbake i jobb.
– Økonomien er fortsatt sterkt preget av koronautbruddet. Vi må være forberedt på å leve med pandemien og med smitteverntiltak en tid fremover. Samtidig må vi legge til rette for at aktiviteten i norsk økonomi kan normaliseres så raskt som mulig når smitteverntiltakene trappes ned, sa utvalgets leder Jon Gunnar Pedersen ved fremleggelsen av delrapporten.

Tiltakene under pandemien bør gjenspeile utfordringene i norsk økonomi
Ser vi lengre frem i tid, er det noen utviklingstrekk som har vært med oss en stund, og som kan prege vår situasjon mer enn selve pandemien. Veksten i produktivitet og inntekt per innbygger har vært lavere de siste ti årene enn i tidligere perioder. Over tid vil den svært lønnsomme oljevirksomheten utgjøre en mindre del av norsk økonomi.
– Slike utfordringer gjør det viktig å legge til rette for høyere sysselsetting i næringer der det er potensial for vekst og nyskaping. Krisetiltak som kan bremse omstillingen i økonomien kan også bremse vekstevnen, og bør derfor avvikles tidlig i oppgangsfasen, sa Pedersen.
Utvalget skriver at pandemien har synliggjort en stor evne til fleksibilitet og omstilling i norsk økonomi. Samhandlingen mellom offentlig og privat sektor har vist hvor gjensidig avhengig vi er av verdiskapingen i hele samfunnet, og synliggjort mulige endringer i måten vi lever og arbeider på.

– ­­Utvalget er særlig opptatt av at Norge må bygge kompetanse og tilpasse rammebetingelsene slik at privat og offentlig sektor evner å bruke mulighetene som kommer med blant annet digitalisering som grunnlag for mer bærekraftig vekst. Dette er muligheter vi kommer tilbake til i vår endelige rapport, sa Pedersen.

Å legge til rette for digitalisering og grønn omstilling er ikke blitt mindre viktig
I sin første delrapport, levert i oktober 2020, drøfter utvalget hvordan en sterkere digitalisering som følge av krisen kan ha varige effekter i arbeidslivet og på hvordan vi lever. Mer fjernarbeid kan gi et større behov for god digital infrastruktur og dempe behovet for tradisjonell infrastruktur. Enkelte investeringer bør kanskje utsettes eller endres, til behovene er mer avklart. Samtidig skapes det hver dag også grunnlag for vekst og lønnsomhet i nye typer virksomhet.
– Utvalget er også opptatt av behovet for en mer bærekraftig vekst. Pandemien har ikke redusert omfanget av klimatrusselen. Behovet for en grønn omstilling er like prekært. Relevante tiltak må være kostnadseffektive, både hjemme og ute, understreket Pedersen.

Vil ta lang tid
Parat-leder Unn Kristin Olsen advarer mot å tro at krisen Norge står i vil være over selv om pandemien blir slått ned og vaksinasjonen øker.
– Landet vårt står fremdeles i en krevende situasjon, og Norge er på ny langt på vei nedstengt. Fremdeles er mange tusen arbeidstakere permitterte og arbeidsledigheten er stor. Mange sliter med ensomhet og vi hører til stadighet at flere har fått psykiske utfordringer. Vi må ikke tro at krisen Norge står i vil være over selv om pandemien blir slått ned og vaksinasjonen øker. Etterdønningene etter pandemien vil det ta lang lang tid å rette opp i. Jeg mener derfor regjeringen ikke kan legge til grunn at tiltakspakker og støtteordninger kan opphøre den dagen pandemien opphører, sier hun.

Hun sier mange virksomheter har stort behov for økonomisk bistand nå.
– Det vil være mange bedrifter og virksomheter som vil ha behov for ekstra tiltak for å komme seg på fote igjen slik at de igjen kan være lønnsomme og bidra til arbeidsplasser og den velferdsutviklingen landet vårt så sårt trenger. Alle de som står uten jobb i dag, vil ikke komme i jobb dagen etter pandemien opphører, det er derfor viktig at det også fremover vil være mulig å ta kompetanseheving selv om man mottar dagpenger. Det grønne skifte og grønn omstilling er viktig, men som ved all omstilling så må alle parter i arbeidslivet være involvert.

Parat-lederen sier Parat er forberedt på å bidra til denne omstillingen.
– Vi i Parat er klar for å ta vårt ansvar og være en tydelig stemme i den grønne omstillingen, men vi må da aktivt bli invitert inn i dette arbeidet. Like viktig som at vi i Parat skal delta i de politiske samtalene om grønn omstilling, så er det også viktig at våre tillitsvalgte blir involvert i arbeidet på hver enkelt arbeidsplass.  Arbeidsgiver må ta ansvar for involvering og gode prosesser, kun da kan vi lykkes på veien til en grønnere omstilling.   

Utvalgets hjemmeside

 
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo