Les

Luftfarten i endring

Leder for Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde

Norsk luftfart er i kontinuerlig endring, og regjeringen har oppnevnt et utvalg for å gjennomgå hvordan man i fellesskap skal møte økt globalisering. Tirsdag ble det første innspillsmøtet avholdt.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 23.01.2019 11:10 redigert 23.01.2019 12:02

Bakgrunnen for at regjeringen har satt ned det offentlige utvalget er at rammebetingelsene for norsk luftfart endres som følge av globalisering, deregulering og nye forretningsmodeller.

Utvalget skal vurdere hvordan disse utviklingstrekkene kan forenes med en omstilling til lavutslippssamfunnet, gode arbeidsforhold og fortsatt høy sikkerhet. Utvalget skal også vurdere hvordan konkurransen kan økes, særlig i markeder der globalisering og deregulering ikke har slått ut i sterkere konkurranse og lavere priser. Leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, er av regjeringen oppnevnt som medlem av utvalget.

Les også: Offentlig utvalg for norsk luftfart oppnevnt

Leder for Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, var en av de som deltok på innspillsmøtet sammen med Andrè M. Skandsen, som leder Flysikkerhetskomiteen i Norsk Pilotforbund i Parat.

Bekymret for tilsynsmyndigheten
Førde sier at han på vegne av pilotene meldte en bekymring for om de statlige myndighetene er riktig dimensjonert, tilstrekkelig finansiert eller innehar nødvendig kompetanse for nåværende og fremtidens globaliserte luftfart.

– Etter vårt syn må den politiske ledelsen i departementet sørge for at Luftfartstilsynet settes i stand til økt tilsyn med både nasjonale og utenlandske luftfartsforetak samtidig som daglig drift ivaretas, sier han.

Førde sier at Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) må tilføres tilstrekkelige ressurser for å kunne gjennomføre konkrete undersøkelser ved alvorlige hendelser og ulykker.
– Men like viktig er det at Statens Havarikommisjon for Transport har ressurser til å på selvstendig grunnlag, og fra et sikkerhetsperspektiv, gjennomføre undersøkelser eller utarbeide spesifikke temarapporter, sier han.

Dramatisk økning i innleie
Førde sier bruk av innleie, såkalt «wet lease», har økt betraktelig de siste årene.
– Opprinnelig ble «wet lease» primært benyttet ad hoc ved større driftsmessige utfordringer og da i kortere perioder. Nå ser vi en utvikling der flere selskap benytter «wet lease» i lengre perioder for å sikre robusthet og tillate en raskere ekspansjon, sier han.

Førde sier «wet lease» i seg selv er ikke noe negativt.
– Men vi har dessverre sett at enkelte selskaper har benyttet «wet lease» kapasitet uten på forhånd å sjekke kvalitet og sikkerhet på innleieselskap godt nok gjennom interne eller eksterne audits eller tilsyn, sier han.

Arbeidstakere
Førde sier ansettelsesmodellene i luftfarten for både piloter og kabinansatte er i endring fra i hovedsak faste ansettelser med pensjons- og sosiale rettigheter til stadig flere med midlertidige ansettelser/kontrakter uten de samme rettighetene.
– Samtidig ser vi at arbeidsgiveransvaret blir fragmentert gjennom at man ofte ikke lengre er ansatt i flyselskapet, men heller i et bemanningsbyrå, sier han.

Førde sier trening av besetningsmedlemmer i all hovedsak er blitt kuttet ned til de minimumskrav som myndighetene til enhver tid fastsetter, samtidig som flybransjen har argumentert overfor myndighetene om ytterligere reduserte krav til trening.
­– Etter vårt syn
er denne praksis noe som truer både flysikkerheten og ytterligere forsterker tendensen til sosial dumping i bransjen, sier han.

Last ned: Parat og Norsk Pilotforbund i Parats innspill til Samferdeselsdepartementet vedrørende Sikkerhetsmessige og økonomiske utfordringer i en stadig mer globalisert luftfart
Våre medlemsblader
Video

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo