Les

Lavinntekt - noen grupper skiller seg ut

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

Blant norske husholdninger henger det å tilhøre lavinntektsgruppen ofte sammen med det å stå utenfor arbeidslivet. Det er likevel noen grupper i lønnstakerhusholdningene som skiller seg ut og som er overrepresentert i lavinntektsgruppen, viser en ny analyse fra SSB.

Av Arve Sigmundstad 30.10.2019 15:53

Analysen fra SSB baserer seg på tall fra 2017, og viser at 4,6 prosent av lønnstakerhusholdningene havner i lavinntektsgruppen, mot 14,2 prosent av alle husholdninger.

Enslige forsørgere med barn under 18 år er den gruppen blant lønnstakerhusholdningene som hyppigst havner i lavinntektsgruppen med 11 prosent.

Også blant par med barn, der det yngste barnet er mellom 0 og 6 år, og unge par uten barn, er det en større andel med lavinntekt enn blant lønnstakerhusholdninger i alt, på henholdsvis 6 og 5 prosent.

Les også: Foreldres inntekt av betydning for barns fremtidige inntekt

31 prosent av enslige forsørgere som ikke har lavinntekt, jobber innen helse- og sosialtjenester, og 11 prosent innen varehandel. Tilsvarende i lavinntektshusholdninger er andelen som jobber innen helse- og sosialtjenester på 40 prosent, mens 15 prosent arbeider innen varehandel, viser tallmaterialet fra SSB.

For husholdningene med lavinntekt, er den som har inntekt oftere ansatt innen næringene overnattings- og serveringsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting, enn husholdninger uten lavinntekt. Den siste yrkeskategorien inkluderer blant annet ansatte i vikarbyråer og rengjørere. Et fellestrekk for flere av disse yrkeskategoriene er stor gjennomstrømming av arbeidskraft, lav organisasjonsgrad og stort innslag av deltidsstillinger.

Les også: Forskjellene øker, ingen lønnsvekst for de lavtlønte
Les også:
Mange jobber overtid uten lønn

I gruppen lønnstakerhusholdninger med lavinntekt finner vi en overrepresentasjon av lønnstakere med lavt utdanningsnivå. Det samme gjelder for lønnstakere med innvandrerbakgrunn. Det er særlig husholdninger der hovedinntektstaker er innvandrer fra land i Øst-Europa, Afrika eller Asia, som havner i lavinntektsgruppen, viser SSB sin analyse.

Les også: Vil organisere flere innvandrere
Les også:
Forskjellene øker

Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo