Les

Krever betydelig reallønnsvekst

Leder av YS, Erik Kollerud. Foto: Liv-Hilde Hansen
Reallønnen har stått stille de siste fem årene, nå vil YS-lederen ha en «betydelig reallønnsvekst».
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 26.02.2019 11:35 redigert 26.02.2019 12:35

Forbundene i YS var tirsdag samlet til inntektspolitisk konferanse. Det var en offensiv YS leder som der slo fast at han og YS vil kreve en betydelig reallønnsvekst for YS sine medlemsgrupper

I oppkjøringen mot årets tariffoppgjør konstaterte YS leder Erik Kollerud at norsk økonomi er i en moderat konjunkturoppgang. Som i fjor, fortsetter de viktigste pilene å peke oppover. – Ledigheten har gått ned siden forrige oppgjør, sysselsettingen øker noe, og det er større optimisme i næringslivet. Oljeinvesteringen er også på vei opp, sier Kollerud.

Kollerud minnet om at under YS sin inntektspolitiske konferanse for et år siden, var kravet å øke kjøpekraften for medlemmene i YS.
– Nå har vi fasiten, årslønnsveksten havnet på 2,8 prosent, samtidig som prisene økte med 2,7 prosent, sier han til Parat24. 

Den norske modellen forplikter
Kollerud sier at en av YS sine fremste oppgaver, er å sikre at medlemmene får sin andel av de verdiene som skapes, og at det er god balanse mellom arbeid og kapital.

– Den norske lønnsmodellen forplikter begge parter. Byrdene skal fordeles rettferdig når det går nedover, og gevinsten skal fordeles rettferdig når det går oppover. Det er en av grunnpilarene i den norske modellen, og har gitt oss et samfunn med små forskjeller, høy tillit, og stor omstillingsevne, sier han.

Kollerud sier at når konjunkturene nå peker oppover, har regjeringen lagt vekt på at budsjettpolitikken normaliseres og Norges Bank har startet en normalisering av rentenivået.
– Da er det også behov for en normalisering av lønnsveksten, og vi går inn i dette oppgjøret med et krav om en betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer, sier han.

– Frontfaget en norm, ikke en fasit
YS-lederen får støtte for sitt krav av Pål N. Arnesen, som leder YS-Stat.
– Betydelig reallønnsvekst for statlig sektor innebærer slik YS stat ser det, at staten må gå bort fra sitt millimeteranslag om lønnsveksten i statlig sektor, og erkjenne frontfaget som en norm og ikke et tak. I årets oppgjør bør 3-tallet et realistisk mål, sier han.

Nestleder i Parat, Unn-Kristin Olsen, sier at for Parat er det en målsetting at lønnsoppgjøret stimulerer til ny verdiskapning, både innenfor privat og offentlig sektor.
– Tallene som er lagt frem fra Statistisk sentralbyrå og Teknisk beregningsutvalg viser at i år er det rom for en reallønnsvekst, noe mange grupper ikke har hatt de siste årene. Vi kommer til å stå hardt på kravet om reallønnsvekst for våre medlemmer, sier hun.

Olsen sier at det ikke må være noen tvil om at Parat støtter opp om frontfagsmodellen, hvor den konkurranseutsatte industrien forhandler først og legger rammen for de andre oppgjørene.
– Samtidig er det viktig å understreke at frontfaget kun utgjør en norm, og ikke en fasit. Det kan av ulike årsaker være riktig på enkelte overenskomstområder å gå utover rammene for frontfaget, sier hun til Parat24.

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten