Les

– Kraftig underfinansiering av politiet

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
Norges Politilederlag i Parat, Politiets Fellesforbund og Politijuristene er samstemte i sin kritikk. – Regjeringen viser manglende vilje til å satse på politiet, og budsjettet for 2019 er kraftig underfinansiert, sier Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 09.10.2018 20:30 redigert 11.10.2018 14:58

Forslaget til statsbudsjett for 2019 er lagt fram og for politi- og lensmannsetaten foreslås det et budsjett på 19,7 milliarder kroner.

Roger Bjerke, direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet skriver i en epost til Parat24 at dette er en budsjettøkning for Politi og lenmannsetaten på omlag 1,3 milliarder kroner, hvorav korrigeringer for lønns- og prisvekst utgjør 532 millioner kroner.

Bjerke sier de foreslåtte satsingene i budsjettet for 2019 er:  

·         Datahaller: 148,2 millioner
·         Objektsikring: 171 millioner
·         Nye politistillinger: 50 millioner
·         Ungdoms- og gjengkriminalitet 24 millioner
·         Juks i utlendingssektoren: 4,5 millioner
·         Arbeidslivskrim: 5,2 millioner
·         Totalt: 402.9 millioner

Han sier det også er flere av tidligere års satsinger som foreslås videreført.  

·         Beredskap: 185 millioner. Totalt inklusive videreføring fra i fjor 865,3 millioner.
·         Politihelikoptre: 157,2 nye millioner. Totalt inklusive videreføring fra i fjor 260 millioner
·         Helårsvirkning nyutdannede fra PHS i 2018: 259,9 millioner
·         Menneskehandel-team i alle politidistrikt: 21 millioner
·         Pass og ID: 63,9 millioner
·         Pilot for barnehus i Sogn og Fjordane: 1,5 millioner
·         Totalt: 1.471,6 millioner

Bjerke sier til Parat24 at POD nå vil bruke tiden fremover til å sette seg godt inn i forslaget til budsjett, før de vil kommentere tallene ytterligere.

Regjeringen: Historisk løft
Statssekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP) sier regjeringen har
levert et historisk løft av politiet, både i form av bevilgninger og antall politifolk.
I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 21,5 milliarder kroner til politi- og påtalemakt, en økning på 1,3 milliarder kroner fra 2018-budsjettet, sier han til Parat24.

Han sier det også er satt i i gang en reform som burde ha vært på plass for lenge siden.
Det vil ta tid før vi kan fullt ut høste effekten av grepene som nå blir gjort for å forbedre organisering og arbeidsmetoder i politiet. Likevel det er alvorlig at straffesaksrestansene og saksbehandlingstid har økt. Over tid har det vært en nedgang i anmeldt kriminalitet. Anmeldelser om vold og mishandling og seksuallovbrudd har økt. Kriminaliteten endrer seg, da må vi også endre måten vi bekjemper den på, sier Johansen.

Mangler 200 millioner
Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat, er ikke fornøyd og sier at legger man sammen de nye satsingsområdene som lanseres i budsjettet så står politiet overfor en kraftig underfinansiering for 2019.

Krogh sier det er bra at det nye beredskapssenteret og nye helikoptre følges opp i budsjettet, og at objektsikringen i politiet nå finansieres.
– Men dette fører til at økningen i budsjettet er brukt opp før regjeringens øvrige satsinger skal finansieres. I tillegg kommer kostnader til gjennomføringen av nærpolitireformen og et stadig mer krevende kriminalitetsbilde, sier han.

Han sier tallene fra justisdepartementet viser at de økte budsjettene spises opp av ABE-kutt, «gevinstinntrekk» som følge av nærpolitireformen og en underfinansiering av flere av regjeringens satsingsområder.
– Våre foreløpige beregninger viser en underdekning på omlag 200 millioner, så dette statsbudsjettet er strengt tatt en kraftig budsjettreduksjon for politiet i 2019, sier Krogh.

Han sier at denne reduksjonen vil måtte dekkes inn gjennom politiets driftsbudsjetter.
– Når vi vet at politidistriktenes økonomiske handlingsrom er blitt kraftig redusert de siste fem årene er dette dramatisk for etaten, sier Krogh.

Dramatisk for nyutdannede
Regjeringen fortsetter å øremerke midler til nye politistillinger. Dette for å øke bemanningen og for at nyutdannede skal få jobb i politiet.

Krogh sier det er dramatiske når Regjeringen nå foreslår å bare bevilge 50 millioner kroner for å ansette 180 nyutdannede politistudenter i 2019. De siste årene har det blitt lagt opp til mellom 350 – 370 nyansettelser med en vesentlig høyere sum pr. stilling.
– For det første er dette beløpet for lite hvis de 180 nye stillingene skal fylles fra juli måned, og for det andre er det alt for få stillinger til at alle de om lag 700 studentene som går ut fra Politihøgskolen i 2019 får arbeid, sier han.

Han sier at med bakgrunn i underfinansieringen av de øvrige satsingene fra Regjeringen, er det lite sannsynlig at politidistriktene vil ha økonomisk handlingsrom til å ansette flere enn de 180 nye stillingene.
– Sannsynligvis må politidistriktene vente til slutten av året med ansettelsene og andre stillinger må holdes vakante også neste år for å nå bemanningsmålet. Dette budsjettet vil åpenbart bremse gjennomføringen av reformaktivitetene i politidistriktene og føre til at endringene tar lengere tid, sier Krogh.

Regjeringen løper fra regningen
Krogh sier det er dyrt å gjennomføre en så omfattende og gjennomgripende reform som Nærpolitireformen.
– Det kommer klare signaler i budsjettet om behovet for et større rom for lokale prioriteringer, men politidistriktene opplever at det økonomiske handlingsrommet stadig reduseres. Politiledere opplever at den eneste friheten de nå har lokalt er å bestemme hvor man skal skjære ned på drift og investeringer, sier han.

Han sier politiet står midt inne i tidenes politireform, men nå ser det ut til at de som har ansvaret ikke lenger vil betale regningen.  – Dette budsjettet fører ikke reformen videre, sier Krogh.

PF: Budsjettet er en provokasjon
Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, går knallhardt ut mot regjeringens påståtte finansiering av flere politifolk. Han mener den vil gå hardt utover annen polititjeneste, og i praksis er en nedbemanning av norsk politi.
– Med tanke på de klare løftene som har kommet, så mener vi det er en provokasjon med 50 millioner kroner. Nå må det gjøres beinharde prioriteringer også innen andre viktige områder. Sånn sett er det ingen enkel oppgave å være leder i norsk politi om dagen, slår Bolstad fast overfor Politiforum.

Sverre Bromander, leder i Politijuristene, sier til Politiforum at han er skuffet.
– Jeg synes ikke budsjettet svarer på utfordringene som har vært løftet fram i det hele tatt. Dette var en mulighet for regjeringen til å vise at de tok tilstanden på alvor. Nå viste de at de ikke tar utfordringene i strafferettspleien på alvor, sier Bromander.

Bromander mener regjeringen nå forspilte sin mulighet. Nå håper han at Stortinget tar ansvar.
– Det handler om troverdigheten til hele straffesakskjeden. Den synker når sakene ligger så lenge som de gjør nå, sier Bromander til Politiforum.

Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo