Les

Kompetansen Norge trenger

Det er ikke behovene i arbeidsmarkedet som styrer utdannings- og yrkesvalgene. Ungdom søker seg dit de selv ønsker. Og utdanningsinstitusjonene bestemmer i hovedsak studiekapasiteten selv.
Av Vetle Daler 01.02.2018 11:37
Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

Dette er en av konklusjonene til det regjeringsoppnevnte utvalget, som har vurdert hva slags kompetanse Norge trenger fremover.
Det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget har fått i oppdrag å vurdere hva slags kompetanse Norge trenger i fremtiden. Onsdag la de frem sin første rapport. 
- Flest mulig må få anledning til å komme i jobb og å bli værende i arbeidslivet lengst mulig. Det er viktig både for å hindre utenforskap og for å opprettholde en god velferdsstat. Nøkkelen til dette er kompetanse. Slik kommenterer YS-leder Jorunn Berland rapporten.
Betydelige rekrutteringsproblemer i noen yrker
- Når utvalget slår fast at hensynet til arbeidsmarkedet i liten grad styrer de unges valg av utdanning, må det gjøres noen vurderinger. Vi kan ikke ha det slik at det er de individuelle valgene av utdanning som styrer hvilken kompetanse norsk arbeidsliv har tilgang på, sier YS-leder Jorunn Berland. 

I noen yrker har man betydelige problemer med å rekruttere kompetent arbeidskraft, i følge utvalget. Problemene er størst innen bygge- og anleggsvirksomhet. Også bransjer som undervisning, overnattings- og serveringsvirksomhet, helse- og sosialtjenester og informasjon og kommunikasjon sliter. 
- Vi må se på hvordan dimensjoneringen i utdanningssystemet er rigget, understreker Berland.

Digitalisering og automatisering endrer hva slags kompetanse det er behov for
Utvalget peker også på at digitalisering og automatisering endrer behovet for kompetanse – i alle yrker. Mange arbeidsoppgaver vil overtas av maskiner. Nye jobber vil komme til. 

YS Arbeidslivsbarometer for 2017 viser hvordan arbeidstakerne reagerer på at roboter kan komme til å ta over jobbene deres. (Her kan vi sende over mer materiale hvis du ønsker det): Stadig flere forstår at roboter kan ta over arbeidsoppgavene. Og det er de unge som i størst grad ser for seg at deler av arbeidsoppgavene kan digitaliseres. 
I 2016 svarte 69 prosent av respondentene i YS Arbeidslivsbarometer kategorisk «nei» på spørsmålet om de så for seg at arbeidsoppgavene kunne utføres digitalt eller maskinelt. I 2017 sank antallet som svarte nei på dette spørsmålet med ti prosent.  
- Vi vet av erfaring at en rekke manuelle og rutinepregede jobber som ikke krever høye formelle kvalifikasjoner vil forsvinne. Vi har sett det i lengre tid, som for eksempel i produksjons- og prosessindustrien. 

YS-lederen mener vi må stille oss positive til ny teknologi, men at det samtidig blir en viktig samfunnsoppgave å sikre at alle typer arbeidstakere nyter godt av utviklingen, ikke bare de høyest kvalifiserte.
Høyt kompetansenivå i Norge, men den kan bli bedre
Norge har høy produktivitet sammenlignet med de fleste land, i følge utvalget. Viktige årsaker er et relativt høyt utdanningsnivå og god kompetanse i arbeidsstyrken. 
- Voksne nordmenn skårer høyt på grunnleggende ferdigheter, i forhold til andre OECD-land. Det er oppløftende å se at vi har et godt nivå på kompetansen, sier Berland. 

- Nordmenn tilegner seg mye kunnskap gjennom jobb. Derfor er det viktig at vi 
utvikler et godt system for å dokumentere kompetanse vi tilegner oss i arbeidslivet. Og slik kompetanse må bli verdsatt på lik linje med formell utdanning.


Bildet: F.v. Bente Søgaard, seniorrådgiver i YS og medlem av Kompetansebehovsutvalget, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og utvalgsleder Steinar Holden.
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo