Les

Kommentar: Arbeidstid som flaggsak

Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Ned Ally
Den årlige flaggsaken er viktig for Parat. Hensikten med den er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. Årets flaggsak i Parat er arbeidstid. I fjor, og året før det, var flaggsaken «Verdien av et organisert arbeidsliv». Her er det en sammenheng.
Av Hans-Erik Skjæggerud 14.03.2018 10:43
Gode arbeidstidsbestemmelser er sentrale i tariffavtalene. Særlig er det tilfelle når bestemmelser i arbeidsmiljøloven åpner for mer fleksibilitet i arbeidsgivers favør. Arbeidsmiljøloven, som skal verne arbeidstakere mot belastninger som kan være til fare for helsen, er i stadig endring, slik den bør være når arbeidslivet er i hyppig endring. Det som var viktige vernebestemmelser for noen tiår siden, kan som følge av utvikling og ny teknologi være mindre relevant i dag. På den andre siden kan det være ny utvikling som tilsier at andre vernebestemmelser bør komme til. 

Parat mener vi må være åpne for å se på om dagens arbeidstidsbestemmelser er riktige. Vi legger imidlertid et avgjørende premiss i bunnen for dette. Eventuelle endringer må være basert på kunnskap og dermed trygghet for at endringene ikke går ut over arbeidstakernes helse. Dette er særdeles viktig når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, som ofte er det eneste vernet uorganiserte arbeidstakere har. 

I arbeidsmiljøloven er det anledning for arbeidstakerorganisasjoner med innstillingsrett å inngå tariffavtale med arbeidsgiver om avvikende arbeidstidsordninger. Forutsetningen er altså kollektivet og at arbeidstakerorganisasjonen godkjenner at det som avtales er greit. 

Disse reglene er ikke en «gave» til, eller en «særbehandling» av arbeidstakerorganisasjonene, slik noen aktører argumenterer for. Lovens åpning til å avtale ulike unntak er et uttrykk for en balanse med tanke på styrkeforholdet mellom partene. Å gjøre dette til sak mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker vil være galskap, nettopp på grunn av den ubalanserte maktposisjonen mellom disse.

Arbeidstidsreguleringen bidrar dessuten til å bygge opp under det organiserte arbeidsliv, noe som forhåpentlig fortsatt er ønsket politikk fra myndighetenes side. 

Det synes å være en bred enighet om at den norske arbeidslivsmodellen er avgjørende for vårtgode arbeidsliv. Både dagens regjering, opposisjonen, tidligere regjeringer, forskningsinstitusjoner, arbeidstakere og arbeidsgivere påpeker dette i ulike sammenhenger. Likevel sås det stadig tvil fra dagens regjering om de virkelig forstår hva den viktigste forutsetningen for dette er, nemlig et organisert arbeidsliv.

Når dagens regjering i sin nylige regjeringserklæring på den ene siden skriver at de «... vil videreutvikle det beste i den norske modellen og mener det er en konkurransefordel for Norge med et likestilt og inkluderende arbeidsliv med høy organisasjonsgrad», mens de i neste avsnitt åpenbart har behov for å si at de «...være uorganisert», ja, da er det vanskelig å vite helt hva vi skal tro på.

Ansvaret for å styrke organisasjonsgraden i Norge ligger på alles skuldre, mest av alt oss selv. Vi tar det på aller høyeste alvor og gjør mye nå for å få det til. Et felles prosjekt mellom YS, LO, Unio og Akademikerne er et uttrykk for dette. Til grunn for dette prosjektet ligger det en erkjennelse av at vi må løfte sammen for å øke organisasjonsgraden i Norge. På vårt nivå er et samarbeidsprosjekt mellom Negotia, Finansforbundet, Delta og Parat er et annet uttrykk for det samme. 

Grunnlaget for dette samarbeidet er at vi ikke er godt nok rustet til å møte de endringene som har skjedd og som vil fortsette fremover i arbeidslivet. Vi møter nye og endrede forventninger fra eksisterende medlemmer, og vi må endre oss for å tiltrekke oss flere uorganiserte.  
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo