Les

Ingen sykepenger utenfor Europa

Folketrygdloven krever at du må oppholde deg innenfor EØS-området for å få sykepenger. Blir du syk i land utenfor Europa, har du ikke rett til sykepenger. Og er du syk i mer enn to uker før du kommer hjem, mister du også retten til sykepenger i Norge.

Tenk deg at du er på ferie i Thailand en uke eller to, men at du på slutten av ferien blir syk slik at du ikke kommer med flyet hjem igjen til Norge når ferien er over. Da har du ikke krav på sykepenger i den perioden du er syk under oppholdet i Thailand.


Trygderetten sier nei 
Nordmenn tar det som en selvfølge at det gis sykepenger om en blir syk. Men det mange ikke er klar over, er at folketrygdloven krever at du må oppholde deg i Norge for å få sykepenger. Riktignok gjør et tillegg til EØS-avtalen at alle nordmenn også kan få rett til sykepenger dersom de er på ferie i et EØS-land, men reiser man utenfor EØS er det verre – da har du ikke rett til sykepenger.

Trygderetten har vurdert dette spørsmålet flere ganger, og svaret er negativt. Det gis ikke sykepenger. Begrunnelsen er at det ikke er mulig å føre den nødvendige kontroll med hensyn til sykdommens karakter, utvikling, varighet og innvirkning på arbeidsevnen. Videre at et utenlandsopphold vil kunne være til hinder for oppfølgingen av den sykmeldte med henblikk på å få vedkommende tilbake i arbeid.

Avslag fra NAV
Det fremgår også av NAVs retningslinjer at det ikke bør gis dispensasjon fra regelen om opphold i Norge i de tilfeller der sykdom inntreffer under opphold i land utenfor EØS-området. Dette selv om den som er rammet fremlegger sykemelding fra utenlandsk lege og er arbeidsufør ved tilbakekomsten. Parat har prøvd en slik sak i trygderetten der et medlem ble syk under et opphold i Asia. NAV fikk også denne gangen medhold i sitt avslag på sykepenger. Det er derfor langvarig praksis i å avslå sykepenger når en nordmann blir syk på ferie utenfor EØS-området.

Vær oppmerksom på at dette også kan ha betydning for utsettelse av ferie. Ifølge ferieloven kan du få utsatt ferien dersom du blir syk i ferien. Vanligvis innebærer dette at feriedagene blir omgjort til sykepengedager, men det faller bort når en ikke har krav på sykepenger. Velger du å utsette ferien din, kan du det, men du får ikke lønn som du ville fått om du oppholdt deg i Norge.

Tap av rettigheter i Norge
Det er også viktig å være klar over at dersom perioden man verken har lønn, feriepenger eller trygdeytelser er lengre enn to uker, vil man heller ikke få sykepenger når man kommer hjem til Norge fordi det i folketrygdloven heter at retten til sykepenger bortfaller dersom arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn to uker.

Det er flere som har fått denne smertelige erfaringen med det norske regelverket ved sykdom på ferie. De færreste har reiseforsikringer som dekker tap av inntekt ved sykdom under reise. Har den ferierende ikke satt seg inn i dette, kan en ferie utenfor Europa gi en ubehagelig overraskelse som setter dype spor både i langtidshukommelsen og i lommeboken.

Dokumentasjon 
Blir du syk i ferien trenger du en original legeerklæring som dokumentasjon når du kommer hjem (gjerne oversatt til engelsk slik at arbeidsgiver forstår innholdet). Skriv også ut egenerklæringen NAV 08-09.06 som ligger tilgjengelig på www.nav.no.

Du har ikke krav på omsorgspenger eller erstatningsferie dersom andre familiemedlemmer blir syke. EØSreglene omfatter bare egen sykdom. Hvis ektefelle, samboer, barna eller slektninger har vært syke, gir ikke dette noe grunnlag for arbeidstaker til å kreve utsatt ferie.

 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo