Les

Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn?

Det er mange årsaker til at kvinner og menn ikke har lik inntekt. Illustrasjon: Getty Images.

Likelønnsdagen markeres hvert år 16. november. Datoen representerer symbolsk at kvinner i prinsippet jobber gratis fra og med denne datoen og ut året, grunnet forskjellen i lønn sammenlignet med menn.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 16.11.2023 11:45 redigert 17.11.2023 9:44

Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,6 prosent av menns lønn i 2022. Statistikken kan gi oss flere svar på hvorfor det er slik. Blant annet kan det i stor grad forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn, skriver SSB.

Hva måler man?

I Norge er det i hovedsak slik at kvinner og menn som har samme jobb, og ellers like forutsetninger som lengde på utdanning og erfaring, også ligger på samme lønnsnivå.

En viktig årsak til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn, er at menn er overrepresentert blant lønnstakerne som har de høyeste lønningene. Det er altså få kvinner sammenlignet med menn i toppen av fordelingen. Tilsvarende er det flere kvinner enn menn i midten av fordelingen. Fjerner man de ti prosent høyeste lønningene, synker gjennomsnittslønnen til menn betraktelig, mens den ikke gjør det for kvinner.

Måler man lønnsgapet ut fra medianlønn, har kvinner 93,5 prosent av menns lønn. Det er altså et betydelig mindre lønnsgap enn når vi bruker gjennomsnitt som mål, skriver SSB.

Velger andre jobber

Menn og kvinner i Norge velger ikke de samme jobbene. Det spiller også inn på lønn. Blant annet velger kvinner mye oftere enn menn en jobb i det offentlige. Nesten 70 prosent av alle som jobber i offentlig sektor er kvinner.

Tilsvarende er over 60 prosent av alle som jobber i privat sektor menn. Det er også i privat sektor at vi finner flesteparten av jobbene som utgjør de øverste ti prosentene i lønnsfordelingen.  

Langt flere i deltidsstillinger

I tillegg til av kvinner og menn ofte velger ulike yrker, kan gjennomsnittlig alder og avtalt arbeidstid per uke bidra til å forklare noe av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Det er langt flere kvinner som jobber deltid enn menn. Blant kvinner er det 46 prosent som jobber deltid, mens det blant menn er 25 prosent.

Det inkluderer arbeidstakere som har flere deltidsjobber samtidig. Deltidsjobber er ofte lavere lønnet enn heltidsjobber, også hvis en regner om lønnen til å tilsvare heltid. Derfor bidrar det til å trekke gjennomsnittslønnen mer ned for kvinner enn for menn.

Mange faktorer påvirker lønn

Dersom kvinner hadde fordelt seg likt som menn på arbeidsmarkedet, ville lønnsforskjellen vært halvert. Holder man i tillegg de ti prosent høyeste lønningene utenfor sitter man igjen med en uforklart justert lønnsforskjell på 3,4 prosent.

Resten av lønnsforskjellen kan ha sammenheng med andre kjennemerker eller egenskaper som ikke er med i analysen, som for eksempel større omsorgsbyrde blant kvinner, skriver SSB.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup