Les

Høyt spill om taxfreepenger

Det er høyt spill om taxfree-salget idet Kristelig Folkeparti er på vei inn i regjeringen. Taxfreesaken kan i realiteten bli en politisk omkamp om EØS-avtalen, som regulerer Norges forhold til EU. Mye av usikkerheten knyttet til en taxfreemonopolisering, i tillegg til de økonomiske konsekvensene, knyttes til nettopp jussen i EØS-avtalen.
Av Magne S. Otterdal Foto: Gorm K. Gaare Publisert dato 08.01.2019 16:20
Både i regjeringen og i flyplasskonsernet Avinor er det bekymring for at flyplassinntektene vil svekkes betydelig dersom Vinmonopolet får overta taxfree-salget fra 2022, samme år som polet runder 100 år.

Frykt for nedleggelser
Mens regjeringsforhandlingene på Gran pågår, har Parat24s reportasjeteam besøkt to lokalflyplasser som kan ha grunn til å frykte nedskjæringer som følge av lavere taxfree-inntekter i Avinor.
– Det må ikke være inntekter på salg alkohol og tobakk som skal avgjøre om vi skal ha flyplasser i distriktene, sier Kristelig Folkepartis ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen.

Samtidig er Avinors lokale lufthavnsjef Tor Rasmussen tydelig på at de små, lokale flyplassene som Sørkjosen lufthavn, er avhengig av inntektene fra taxfree-salget.  Både i Skjervøy og Gloppen kommuner, understreker henholdsvis KrF- og Senterparti-ordførerne hvor viktig lokalflyplassene Sørkjosen og Sandane er for de respektive distriktene.  Samtidig støtter de at Vinmonopolet overtar det inntektsbringende taxfree-salget.

Gloppen-ordfører Leidulf Gloppestad sammenligner småflyplassene med togstasjonene i det norske jernbanenettet.

Det omstridte spørsmålet om monopolisering av taxfreesalget ligger akkurat nå på bordet i regjeringsforhandlingen med Kristelig Folkeparti. Samtidig vil helse- og omsorgskomiteen på Stortinget legge frem en innstilling i saken, ventelig i løpet av januar 2019. I det den nye firepartiregjeringen utformes på Gran, kan det synes som Kristelig Folkeparti er i spissen for et flertall i Stortinget for å gi taxfree-salget til Vinmonopolet når dagens anbudsperiode løper ut i 2022.

Saksordfører for «taxfreesaken» i helse- og omsorgskomiteen, Erlend Larsen (H), er selv for å beholde taxfreesalget slik det er organisert i dag. Det er ifølge ham for store risiko med tanke på å innføre et monopol.  

Mange uavklarte usikkerhetsmomenter
Det er flere skjær i sjøen dersom politikerne velger en monopolisering av taxfree. Ikke bare økonomisk og politisk, men også juridisk og organisatorisk. Det viser konsekvensutredningen som ble presentert i høstens statsbudsjett, nærmere bestemt som eget kapittel i helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag.

Dersom Vinmonopolet inntar taxfreebutikken, beregner Avinor at inntektssvikten blir mellom 600 millioner og 1,6 milliarder kroner per år.
  
Det er en konkurransebasert avtale om leie av butikklokaler til taxfree-salg på flyplassene som gir Avinor milliardinntekter. I 2017 fikk Avinor samlede leieinntekter på 1,9 milliarder kroner fra taxfreebutikkene.  Det tilsvarer rundt 50 prosent av taxfreesselskapet Taxfree Retail Norways samlede omsetning på 3,8 milliarder kroner.

Fastsettelse av leie
 «Taxfree by Vinmonopolet» er navnet på Polets tenkte taxfreedatter som kan overta alkoholsalget på flyplassene. I henhold til EØS-regelverket er grunnlaget for Vinmonopolets drift utelukkende alkoholpolitisk. Dermed kan ikke Vinmonopolet legge forretningsmessige, profittøkende prinsipper til grunn for et monopolbasert taxfreesalg av alkohol.

Administrerende direktør Hilde Britt Mellbye i Vinmonopolet er samtidig entusiastisk med tanke på å overta taxfreesalget. I et større intervju med magasinet Kapital sier Mellbye at konsulentvurderinger Vinmonopolet har foretatt viser at «i alle mulige scenarioer vil vi ikke bare kunne dekke den store, omsetningsbaserte husleien til Avinor, vi vil også tjene gode penger på bunnlinjen – penger som vil gå rett til staten vi Vinmonopolet, slik vi har tenkt å organisere dette.»

Vinmonopolet selv foreslår at i overkant av en milliard kroner per år i husleie, som tilsvarer 50 prosent av alkoholomsetningen i TRN i 2017. 
Mens helse- og omsorgsdepartementet i redegjørelsen til Stortinget peker på det også er knyttet stor usikkerhet til regelverket med tanke på leieavtalen som Vinmonopolets tenkte datterselskap eventuelt skal inngå med Avinor. En grundig økonomisk analyse må ligge til grunn for leiefastsettelsen, ifølge departementet.


Nye runder med EØS-avtalen
Dersom Norge gir taxfree-salget til Vinmonopolet, kan det ventes noen ekstra runder med EØS-avtalens vaktbikkje ESA. Både med tanke på selve organiseringen av salget i taxfreebutikkene og behovet for alternativ, statlig finansering av de flyplassnettet, vil det oppstå juridiske problemstillinger og strenge krav til etterlevelse.

Vinmonopolets virksomhet er regulert gjennom et unntak fra EØS-avtalens hovedregel om fri flyt av varer og tjenester i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.  Dagens taxfree-ordning reguleres i henhold til fri flyt-reglene, som er en bærebjelke i EU- og EØS-området.

Følgende punkter kan bidra til usikkerhet ved en eventuell overgang til monopol på taxfree:

Innkjøp av alkoholvarer: TRN kan sikre seg gode rabattavtaler gjennom eierselskapet Heinemann. Polet må rette seg etter innkjøpsforskriften, regulert av EØS-avtalen, som setter strenge krav til hvordan innkjøpene foregår.

Økonomiske resultater: Med dagens taxfree-ordning kan driften motiveres med behovet for å drifte Avinors nettverk av flyplasser. Vinmonopolets taxfree-salg kan kun være alkoholpolitisk motivert, i henhold til EØS-avtalen.

Leieinntekter: Det er leien av lokaler som fastsettes blant annet med en prosentandel av omsetningen som i dag gir Avinor gode inntekter.  Skal Vinmonopolet drive salget, må leien fastsettes som resultat av en uavhengig markedsanalyse av det aktuelle leiearealet. 

Flyplassfinansiering: Avinor argumenterer med at en monopolordning vil svekke inntektene i en så stor grad at flyplasser blir nedlagt om det ikke er annen type finansiering tilgjengelig, det vil si statlig overføring.  Men også her er det klare begrensninger i hvor mye staten kan subsidiere, før EØS-vokterne banker på døren.

I tillegg til selve taxfreesaken, vil det bli fremmet en revisjon av Vinmonopolloven, som følge av at Riksrevisjonen to ganger de siste årene påpekt uklar statlig eierstyring av Vinmonopolet.  
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo