Les

Har du ferie til gode?

Har du ferie til gode? Da er det på tide å tenke på hva du skal gjøre. Ferielovens hovedregel er at all ferie skal tas ut i ferieåret.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 01.12.2020 9:05 redigert 01.12.2020 10:27

Selv om hovedregelen er at all ferie skal tas ut i ferieåret gir ferieloven unntak for ferie som ikke er tatt ut på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. I tillegg åpner den for at partene kan avtale å overføre noe ferie til neste ferieår.

All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i år, blir overført til neste år. Det er ikke mulig å avtale med arbeidsgiver at det det skal utbetales lønn for disse feriedagene. Dette gjelder uansett hva som er årsaken til at ferien ikke er avviklet.

Avtale om å overføre ferie
Ifølge ferieloven kan man avtale med arbeidsgiver å overføre inntil tolv virkedager av den lovfestede ferien til neste ferieår. Det samme gjelder den avtalefestede ferien. Dette innebærer altså at man kan avtale å overføre inntil 17 virkedager (14 arbeidsdager) totalt til neste ferieår, noe som må avtales skriftlig med arbeidsgiver.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til neste ferieår. Hvis arbeidsgiver er skyld i manglende ferieavvikling, kan arbeidstaker kreve erstatning. Husk at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ut minst 25 virkedager i ferie hvert år, og at arbeidstaker har tilsvarende plikt til å avvikle disse feriedagene.

Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

Privat sektor:  Kan avtale å overføre to uker ferie 
For arbeidstakere med 5-dagersuke kan 10 dager av den lovbestemte ferien avtales overført til året etter. Det vil si 12 virkedager, medregnet lørdag.

I virksomheter med tariffavtale er det avtalt  fem ukers ferie, altså fire ekstra feriedager enn ferieloven gir rett på. Ferieloven regulerer ikke disse avtalefestede feriedagene. Partene kan derfor avtale at de skal overføres i tillegg. Ferieloven er heller ikke til hinder for at arbeidstaker får lønn i stedet for disse fire feriedagene.

Statlig sektor: Kan avtale 14 dager
Ifølge Hovedtariffavtalen punkt 6 skal den avtalefestede ferien behandles likt som lovfestet ferie. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan altså avtale at avtalefestet ferie skal overføres, men ikke at det skal betales lønn i stedet for feriedager. Avtalen skal være skriftlig.

Det betyr at partene kan avtale at 14 feriedager overføres til neste år når arbeidstaker har 5-dagersuke, eller 17 virkedager inkludert lørdag. Avtalen skal inngås skriftlig.

Ansatte i staten har fem uker ferie. Fire uker og en dag følger av ferieloven, resten er forhandlet fram i hovedtariffavtalene. Til sammen blir det 30 virkedager, når lørdag regnes med.

Arbeidstaker over 60 år
Felles for statlig og privat sektor er at arbeidstakere som har fylt 60 år ikke kan avtale å overføre den ekstra ferieuken de har krav på etter ferieloven i tillegg til annen ferie. Slike feriedager omfattes av begrensningen for hvor mye ferie som kan avtales overført.

Sykdom og foreldrepermisjon
Er det arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon som er årsak til at feriedagene ikke ble tatt ut i ferieåret, skal ferien overføres til året etter. Overføringen krever ikke avtale.

Lovbrudd
Er det andre årsaker til at feriedagene ikke er brukt opp enn sykdom og foreldrepermisjon, blir dagene likevel overført til neste ferieår. Men det er formelt sett et brudd på ferieloven.

Arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut ferien
Har du ferie til gode, kan arbeidsgiver pålegge deg å ta den ut før året er omme. Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver skal drøfte feriefastsettingen med den enkelte arbeidstaker eller med de tillitsvalgte. Og at du kan kreve å få beskjed om når du skal ha ferie tidligst mulig og senest to måneder før ferien starter. Både underretning senest to måneder før og drøftingsplikten er såkalte ordensregler, noe som betyr at det ikke får noen konsekvenser dersom arbeidsgiver unnlater å følge disse reglene.

Blir en ikke enige om når ferien skal avvikles er det arbeidsgiver som bestemmer.  Har du ferie til gode, er det på tide å tenke på om og når du vil avvikle ferien, eller om du vil søke om å overføre ferien til neste år.

Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten