Les

Frykter forskriftsendring uten reelt innhold

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

Regjeringen vil endre forskriftene slik at personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne i større grad kan ansettes i staten, nå får de støtte fra Parat som likevel frykter at endringene bare vil være på papiret.

Av Arve Sigmundstad 16.10.2019 10:54

Det er i et høringsnotat med «forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte» regjeringen kommer med konkrete forslag de mener vil kunne bidra til en mer inkluderende rekrutteringspraksis i statlig sektor.

Som del av arbeidet med inkluderingsdugnaden er det satt som mål at minst 5 % av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Departementet foreslår i sitt høringsnotat at søkere med hull i CV-en i rekrutteringsprosessen skal behandles på samme måte som søkere med nedsatt funksjonsevne behandles i dag:

  • Minst en kvalifisert søker til en stilling med hull i CV-en skal innkalles til intervju.
  • Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering).
  • Også personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og at hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer derfor også skal omfatte deltaker i traineeprogram for personer med hull i CV-en.

Da begrepet hull i CV-en på denne måten kobles til rettigheter og plikter etter regelverket, foreslås det også å gi dette begrepet et nærmere definert innhold. Å ha «hull i CV-en» er definert av regjeringen som en arbeidssøker som har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen to år av de siste fem årene før søknadstidspunktet, og som ikke står i en fast stilling eller midlertidig stilling av varighet på mer enn ett år på søknadstidspunktet.

I sitt høringssvar skriver Parat at det er viktig å inkludere mennesker som av ulike grunner faller utenfor arbeidslivet.
­­– Det er positivt at dette også skal omfatte mennesker med hull i CVen, skriver Parat i sitt høringssvar til departementet.

Les også: Parats høringssvar på forslag til endringer i statsansattloven

I høringssvaret påpeker Parat at det er en viktig forutsetning for å få inkluderingsdugnaden og grepene som nå foreslår til å virke, at statlige etater og virksomheter bevilges nok midler til å kunne føre en inkluderende rekrutteringspolitikk.
­–
Så lenge disse forutsetningene ikke er til stede og statlige etater stadig opplever kutt og bemanningsstopp, så vil de heller ikke tørre å ansette noen som man frykter vil trenge noe lengre tid på opplæring og tilrettelegging, skriver Parat i sitt høringssvar.

Avslutningsvis i sitt høringssvar skriver Parat at organisasjonen frykter forskriftsendringene vil være uten virkning, fordi de økonomiske betingelsene for å få det til å virke ikke er til stede.

 

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo