Les

Flere uføre på grunn av kontorlandskap

Ansatte som jobber i kontorlandskap er oftere syke og har større sannsynlighet for å bli uføretrygdet enn ansatte som jobber på cellekontorer Foto: iStock
Jobber du i kontorlandskap eller på delt kontor er sannsynligheten for at du blir uføretrygdet nesten dobbel så høy som om du har eget kontor. Det viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 23.06.2020 14:20 redigert 23.06.2020 15:33

Overraskende
Professor og forsker ved STAMI, Morten Birkeland Nielsen, hadde ikke ventet en slik sammenheng mellom kontorløsning og det å bli uføretrygdet.
– Dette er oppsiktsvekkende, sier Birkeland Nielsen til NRK. 

En mulig forklaring på hvorfor type kontor kan ha så stor innvirkning kan være at ansatte som sitter i delte og åpne kontorløsninger er utsatt for mer forstyrrelser, støy og distraksjoner som
gjør det mer krevende å konsentrere seg om arbeidet.Birkeland Nielsen sier til NRK at det å sitte så tett med andre blant annet gjør at man må tenke på måten man oppfører seg på og forholder seg til ting.
– Man mister privatheten og felleskontorene gir en følelse av å bli fulgt med på. Det kan bli strevsomt i lengden, sier han.

Stor kostnad
I 2018 mottok omtrent 370000 nordmenn uførepensjon og de nasjonale kostnadene for uførestønader var 86.3 milliarder kroner. Uførepensjonering, og arbeidsrelatert uførepensjonering, er en betydelig utfordring for storsamfunnet og kunnskap om hva som fører til dette er dermed viktig å finne svar på. Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøforhold er et viktig område hvor vi kan påvirke forhold som kan føre til uføretrygd, da arbeidsmiljø ofte er noe vi kan ha kontroll over.

Tidligere forskning fra STAMI har vist at ansatte som jobber i delte og åpne kontorløsninger har økt risiko for helseplager og sykefravær. Mulige årsaksfaktorer kan være virus som kan gi forkjølelse eller influensa, men også faktorer som støy og forstyrrelser sammenlignet med ansatte som jobber i cellekontor.
– Disse funnene tydet på at vi burde undersøke om kontorløsning også kunne ha betydning for risiko for uførepensjonering, forklarer Birkeland.

Betydning for kontorløsninger i fremtiden
TAMI-direktør Pål Molander mener det er liten tvil om at fremtidens kontorløsninger vil stille enda høyere krav til arealeffektivitet, men at det innenfor dette handlingsrommet finnes mange alternativer.
– Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om alle kontorløsningene som har vokst frem de senere årene i stor nok grad har tatt opp i seg alle forhold ved disse løsningene utover de opplagte reduserte husleie- og driftskostnadene, sier Molander.

Anbefaler landskap
Statsbygg anbefaler ofte kontorlandskap.
– Dette er en av flere forskningsrapporter på dette feltet som vi kan legge til grunn når vi skal rådgi våre kunder, sier kommunikasjonsdirektør Statsbygg Hege Njaa Aschim til NRK.

Aschim mener de ikke har noe grunnlag for å beregne høyere sykefravær.
– Vi må se på hva slags kontorløsning som er optimal for den enkelte bedrift, men vi skal ikke lage kontorløsninger som gjør folk syke, sier Aschim.

Statsbygg mener også det er viktig at det finnes stillerom og diskusjonsrom for at kontorlandskap skal fungere godt. Og så må folk oppføre seg.
– Hvisking kan for eksempel virke mer forstyrrende enn en vanlig rolig samtale, sier Aschim.

Valgte bort trangt kontorlandskap
Trine Iversen er tillitsvalgt ved NAV Færder.  Ved sammenslåingen ble det planlagt et veldig tett kontorlandskap.
– De skulle ha flest mulig inn på liten plass. Det var ikke engang planlagt telefonrom, sier Trine Iversen.
Etter flere runder mellom ledelsen og tillitsvalgte fikk man en delt løsning med både kontorlandskap og cellekontorer.
– I utgangspunktet jobbet vi en uke i landskap og en uke på cellekontor. Noen synes det er litt trøblete og har valgt å sitte i landskap, sier Iversen.

Lederne i landskap
Mange av lederne sitter nå i landskap.
– Med mye møtevirksomhet og lite tilstedeværelse på eget kontor har de ikke behov for egne store kontorer. Når de skal ha samtaler med den enkelte ansatte gjøres det på den ansattes kontor, sier Iversen

Hjemmekontor
Koronapandemien har sendt folk hjem på kontoret.  I følge Iversen var NAV godt rustet med bærbare kontorløsninger.
– Nå jobber vi hjemmefra og vi bruker bare halvparten av kontorene. Jeg tror det kommer til å fortsette. Vi er effektive og får ned restansene, og mange vil jobbe hjemmefra, sier Iversen.

Sykefravær
Trine Iversen synes det er vanskelig å si noe om sykefraværet har økt som følge av de nye kontorfasilitetene. Akkurat nå er det spesielt vanskelig fordi så mange jobber hjemmefra. Hun roser ledelsen som tar raske grep ved sykdom, blant annet ved å tilby cellekontor.

Fakta:
SLIK BLE STUDIEN GJENNOMFØRT
Studien inkluderte 6779 norske arbeidstakere som har sin arbeidsplass på et kontor.
3282 av deltakerne jobbet i cellekontor, 1781 delte kontor med andre, mens 1170 arbeidet i åpent landskap.Deltakerne i studien besvarte et spørreskjema hvor de blant annet ble spurt om type kontorløsning, helse, arbeidsevne og personlighetstrekk.

Samtlige deltakere gav samtykke til at data fra spørreskjemaundersøkelsen kunne kobles til offisielle registerdata fra NAV som inkluderte informasjon om sykefravær og uførepensjon opptil 11 år etter at de besvarte spørsmålene.
Kilde: STAMI

 

 

 
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo