Les

Fagforeninger som integreringsarena

Parat-leder Unn Kristin Olsen og rapportforfatter Sylo Taraku under onsdagens presentasjon av funnene i Parats og Agendas samarbeidsprosjekt om organisasjonsgrad blant innvandrere. Foto: Helene Husebø
Parats hovedstyre inngikk i 2019 et samarbeid med tankesmien Agenda for å finne ut av hvilke barrierer som eksisterer for at flere innvandrere skal organisere seg. Onsdag presenterte rapportforfatter Sylo Taraku anbefalinger og funn fra prosjektet for hovedstyret. 
Av Helene Husebø Publisert dato 17.06.2020 15:15 redigert 19.06.2020 8:50
Organisasjonsgraden blant innvandrere er lavere enn i befolkningen for øvrig, og samarbeidet mellom Parat og tankesmien Agenda har analysert hvordan arbeidstakerorganisasjoner og arbeidslivet i Norge kan bidra til å unngå polarisering i befolkningen. 

Taraku mener prosjektfunnene viser at fagforeninger bør fungere som en integreringsarena. 
– Fagforeninger kan bidra som en motgift mot polarisering i befolkningen. Ikke alle integreringsoppgaver bør gjøres av myndigheter. Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner bør bidra ved å skape relasjoner, tillit og gjøre innvandrere i bedre stand til å forstå sine rettigheter i arbeidslivet, sier Taraku. 

Han forklarer at negative utviklingstrekk er bakgrunnen for samarbeidet, deriblant sterk økning i virksomheter med kun innvandrere som ansatte, og segregering i nivå av ansettelse, altså at mange innvandrere jobber "på gulvet". Dette skaper en segregering, og man ser lavere organisasjonsgrad i utsatte bransjer. 

Taraku mener man kan se flere potensielle forklaringer på hvorfor organisasjonsgraden generelt er lavere blant innvandrere, deriblant en løs tilknytning til Norge, lavere utdanning, lavere deltakelse i organisasjonslivet generelt, og det faktum at mange innvandrere rett og slett ikke har blitt informert eller spurt om de ønsker å organisere seg. 
– Mange føler heller ikke behov eller interesse for organisering. Man har det bra som det er, og synes kanskje det er for dyrt å organisere seg som lavlønnet. Mange har et midlertidig perspektiv på arbeidet i Norge, og kan derfor se fagforeningenes kampsaker som motstridende for sine egne interesser, forklarer han. 

Taruko anbefaler Parat å iverksette rekrutteringskampanjer i utsatte bransjer, og investere i skolering av tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn for å bygge kompetanse. I tillegg er det viktig at Parat introduserer seg tidlig i introduksjonsfasen når noen starter en ny jobb.
– Det er viktig å informere om fagforeninger så tidlig som mulig, og etablere kontakt tidlig. Dette krever oppfølging, og man må gi inspirasjon, sier han. 
 
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten