Les

Disse reglene endres fra nyttår

Som vanlig er det flere endringer i lover og forskrifter ved årsskiftet Foto: Gettyimages
Fra 1. januar halveres kvoten for tobakk man kan kjøpe i tax free. Samtidig senkes kravene for boliglån, formuesskatten økes, det innføres moms på elbiler og du får feriepenger av dagpenger.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 22.12.2022 11:45 redigert 22.12.2022 12:05

Tradisjonen tro sender Finansdepartementet nå før jul ut en liste over endringer i skatter og avgifter som trer i kraft 1. januar neste år. Flere andre departementer har også varslet sine endringer.

Her er en liten oppsummering av nye regler det kan være verdt å merke seg:
Kun en halv kartong røyk
Mange tar seg en tur innom tax free-butikken for å plukke med seg sigaretter eller snus på vei hjem fra utenlandsreiser. Nå blir kvoten halvert og det blir kun lov å ta med 100 sigaretter eller 125 gram snus inn landet. Obs! Obs! Det finnes et unntak for folk bosatt i andre land, og innstrammingen gjelder kun for folk som bor i Norge.

Skattegrep

I statsbudsjettet for neste år varslet regjeringen flere skattegrep som rammer de med høyest inntekt og formuer. Fra 1. januar økes satsen på formuesskatt fra 0,95 prosent til 1 prosent i trinn 1 (mellom 1,7 og 20 millioner kroner). I tillegg økes verdsettelsen av aksjer og boliger når formuesskatten skal beregnes.
Når det gjelder inntektsskatt, så kuttes den for inntekter under 750.000 kroner, mens den økes for inntekter over 750.000 i året.
Det blir også innført en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner.
BSU-kutt
Fra 1. januar får folk som benytter seg av boligsparing for ungdom (BSU) ikke lenger like mye skattefradrag på pengene de sparer. Fradraget kuttes fra 20 til 10 prosent.

Økt fagforeningsfradrag
Skattefradraget for fagforeningskontingenten økes derimot fra 5.800 til 7.700 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Moms på de dyreste elbilene
Fra 1. januar 2023 innføres det merverdiavgift på elbiler for den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. Fra samme dato oppheves fritaket for omsetning av elbilbatterier.

Det blir lettere å få lån
Regjeringen endrer på utlånsforskriften sånn at det blir lettere å få boliglån. Fra 1. januar skal bankene legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng når de vurderer kundenes betjeningsevne. I dag må de legge til grunn minst 5 prosents økning.

Endringer i arbeidsmiljøloven
Fra 1. januar styrkes retten til heltidsarbeid i arbeidsmiljøloven. Hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte. Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling styrkes også.

Ferietillegg til dagpenger
Alle som har mottatt dagpenger i mer enn 8 uker i 2022, får et ferietillegg i 2023. Ferietillegget vil være 9,5 prosent av dagpenger du fikk utbetalt i 2022. Ferietillegget blir utbetalt i juni.
Samtidig faller retten til ferie med dagpenger faller bort 1. januar. 2023. Alle som har feriedager igjen ved årsskiftet, kan bruke disse til og med 31. januar 2023.

Lakseskatt
Regjeringen har også foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023. De endelige detaljene i ordningen er ikke klare, og forslaget er ute på høring med frist 4. januar.

Ny barnevernslov
1. januar trer en ny barnevernslov i kraft. Dagens lov er 30 år gammel og Stortinget vedtok en ny lov våren 2021.

Fritt behandlingsvalg avvikles

Fra 1. januar fjernes ordningen kalt «fritt behandlingsvalg» i helsevesenet. Pasientene skal fremdeles ha rett til å velge behandlingssted, men ordningen som gir private aktører fri etableringsrett forsvinner, ifølge Helsedepartementet.

Økt gebyr til pasienter som ikke møter til time
Gebyret for pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time, øker fra 1.125 kroner til 1.500 kroner. Gebyret innen psykisk helsevern og rusbehandling blir ikke økt og er på 375 kroner.

Ny pengespillov og pengespillforskrift

Kravene til pengespilltilbydere skjerpes fra 1. januar. Myndighetene får også flere verktøy for tilsyn og kontroll med pengespillmarkedet.

Endringer i hundeloven fra 1. januar
Endringene skal bidra til i større grad å forebygge skader og ulemper relatert til hundehold.

Strømstøtten forlenges
Den midlertidige loven om strømstøtte til husholdninger forlenges 1. januar. Den skal nå gjelde ut 2023.
Forlengelse av midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Koronatiltak
Regjeringen har også vedtatt å forlenge koronatiltaket som gir adgang til å utstede legeerklæring uten personlig oppmøte dersom legen vurderer det som faglig forsvarlig. Selv om covid 19-pandemien er inne i en annen fase, er det fortsatt smitte i samfunnet. Forlengelsen gjelder til og med 30. juni 2023.

Flere endringer i lover og forskrifter

 
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo