Les

Brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO

Kl. 16:30 i dag brøt YS og LO årets tariff forhandlinger med NHO. Oppgjøret går dermed til mekling. Meklingen starter over påske. En eventuell streik vil tidligst bli iverksatt ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april.
Av Lise Harstad Publisert dato 22.03.2018 18:35 redigert 23.03.2018 14:40

Årsaken til bruddet er utfordringer bla. knyttet til krav om:

- tetting av hullene i AFP-ordningen og sikring av en rettferdig pensjon for sliterne
- full opptjening av tjenestepensjon fra første krone 
- reallønnsvekst for alle medlemmer
- dekning av reise, kost og losji for reisende arbeidstakere i verkstedindustrien

De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ble avsluttet den 20. mars. Disse forhandlingene er en del av hele oppgjøret, og derfor er det bestemt at offentliggjøringen av alle resultater skal skje samtidig med resultatet av meklingen mellom YS og NHO.

Det er sendt plassoppsigelse til Riksmeklingsmannen for samtlige av YS’ medlemmer i NHO-området. Dette omfatter Parat-medlemmer på følgende avtaler:

Biloverenskomsten Overenskomst for arbeidsledere
E-overenskomsten Overenskomst for asfalt og veivedlikehold
Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomst for barn og ungdomsvernetjenesten
Fiskeindustrioverenskomsten Overenskomst for byggeindustri
Flyavtalen A + B Overenskomst for elektrofagene
Flyoverenskomsten Overenskomst for fiskemel og fiskefòrindustrien
Forskningsoverenskomsten Overenskomst for møller og fórblanderier
Funksjonæravtalen Overenskomst for pakkerier og distribusjon
Flykabinavtalen Cabin Services Norway Overenskomst for seismikkbedrifter
Flykabinavtalen SAS Norge Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter
Flykabinavtalen TUI Fly Pilotavtalen Bristow
Flykabinavtalen Widerøe Presse- og mediaoverenskomsten
Industrioverenskomsten Renholdsoverenskomsten
Landbaseoverenskomsten Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
Norwegian Air Shuttle ASA-avtalen Tømmermåleroverenskomsten
Oljetransportavtalen Vekteroverenskomsten

Plassoppsigelse er nødvendig dersom YS skal kunne bruke streiketrusselen under meklingen. Hvem som blir tatt ut i en eventuell konflikt blir offentliggjort den 3. april, når endelig varsel om hvem som tas ut i streik (plassfratredelse) sendes til Riksmeklingsmannen. 

Streikebidrag vil minimum utgjøre kr 3.620 per uke. Dagsatsen vil avhenge av den enkeltes arbeidstidsordning. Deltidsansatte får bidrag i henhold til stillingsbrøk. I tillegg til streikebidraget ytes forsørgerbidrag med kr 238 per uke per hjemmeboende barn under 18 år. 

Ovennevnte gjelder med mindre man har hatt en annen praksis innenfor et tariffområde eller når enn konkurrerende organisasjon gir et større bidrag til sine medlemmer i samme streik. Streikebidraget vil som følge av dette bli vurdert fortløpende.

Tariffinformasjon i pdf finner du her

Her ligger PowerPoint (som pdf-fil) fra nettmøte med tillitsvalgte fredag 23. mars.

Arbeidstakers rettigheter ved permittering som følge av konflikt
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo