Les

Arbeidslivet i 2019

Parat har gjennom 2019 jobbet for en enda bedre arbeidshverdag for alle våre medlemmer, og vi har sett både oppturer og nedturer både i arbeidslivspolitikk, lønnsforhandlinger og rettigheter. 
Av Helene Husebø 20.12.2019 16:47

Januar: 
7. januar: Daværende Parat-leder Vegard Einan uttrykte bekymring for rettssikkerheten til den enkelte borger som følge av regjeringens ABE-reform. 

8. januar: Ved inngangen av året ble det innført nye regelverk på en rekke områder i arbeidslivet, blant annet styrket fortrinnsrett for deltidsansatte og endringer i regler om fast ansettelse. 

15. januar: Parat har lenge jobbet for å sette bråk og vold mot luftfartsansatte på dagsordenen, og fikk i januar også internasjonal oppmerksomhet rundt arbeidet. 

16. januar: Ukentlige nyhetsmagasin på nett-TV ble Parats nye kommunikasjonsflaggskip

Februar:
7. februar: Hovedstyret i Parat besluttet å tildele 2019s solidaritetsmidler til organisasjonen Veteran møter Veteran og kaffebaren =kaffe, drevet av =Oslo.

12. februar: Klima ble satt på dagsorden ved arbeidsplasser over hele landet under Arbeidslivets klimauke. 

14. februar: Parat-leder Vegard Einan deltok på finanskomiteens høring på Stortinget om egen pensjonskonto.
 
28. februar: Parat-advokatene stod sterkt på at lovverket rundt destabilisering av ansettelsesforhold i luftfartsindustrien må endres. 
 
Mars:
8. mars: YS, Unio og LO arrangerte for første gang felles kvinnedag-frokost, for å fremme og styrke arbeidet mot vold og trakassering som spesielt rammer kvinner, også når de er på jobb.

11. mars: YS og Parat gikk inn i årets mellomoppgjør med krav om en betydelig reallønnsvekst. 

21. mars: Skoleelever streiket over hele landet i protest mot politikernes manglende tiltak i møte med klimatrusselen. Daværende Parat-leder Vegard Einan oppfordret ungdommen til å organisere seg og søke politisk innflytelse. 

28. mars: Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe la frem sin rapport, som foreslår tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre faller utenfor arbeidslivet. 
April:
8. april: Regjeringen besluttet at de ville teste ut anonyme jobbsøknader i staten for å hjelpe søkere med innvandrerbakgrunn.
 
23. april: Pensjonskrav skapte trøbbel i statsoppgjøret, der YS Stat satte krav om at all lønn bør inngå i pensjonsgrunnlaget. 

25. april: OECD slo alarm om roboter, og spådde at hver sjuende jobb kan gå tapt grunnet automatisering de neste 15-20 årene. 

30. April: Alle SAS-pilotene i Norge, Sverige og Danmark ble tatt ut i streik etter meklingsbrudd. Kravet var forutsigbarhet for fritid og arbeidstid. 
 
Mai:
9. mai: NAVs bedriftundersøkelse viste at mangelen på arbeidskraft øker i Norge, og at norske bedrifter manglet nesten 60 000 personer i arbeidskraft. 

15. mai: Parat-leder Unn Kristin Olsen kritiserte regjeringens oljepengebruk. Hun uttrykte bekymring for at regjeringen svekker kommende generasjoners andel av oljefondet, og at dette kan redusere nasjonens handlingsrom ved endringer i sysselsettingen. 

16. mai: TV3 og Avinor ble stoppet av Parat-klage til Datatilsynet, som handlet om utlevering av overvåkningsvideoer av Avinor-ansatte til produksjonsselskapet Mastiff. 
 
22. mai: Regjeringen skrøt av at pensjonistene i 2019 skulle få økt kjøpekraft, mens pensjonistene selv ikke var fornøyd og mente trygdeoppgjøret var en skandale.
 
Juni:
18. juni: Parats hovedstyre fikk en innføring i EU-spørsmål og møtte NATO-sjef Jens Stoltenberg i Brussel, og besøkte London for et dypdykk i konsekvenser for Norge i kjølvannet av Brexit. 
20. juni: Datatilsynet uttrykte bekymring for overvåking på arbeidsplasser, etter en stor økning i antallet henvendelser til tilsynet om temaet. 

23. juni: Parats politiske ledelse deltok på Oslo Pride for å markere mangfold, likeverd og inkludering i arbeidslivet. 
 
Juli:
8. juli: SSB-tall viste at antallet unge uføre har hatt en klar økning i alle fylkene.
 
17. juli: Regjeringen foreslo å endre reglene slik at søkere til statlige jobber som har hull i CV-en, skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse. 

22. juli: Parat satte søkelyset på striden om kontorarbeidsplassenes utforming, og stilte spørsmål ved om åpne landskap er den beste løsningen. 
 
August:
5. august: Parats nestleder Anneli Nyberg deltok på generalstreik og protester mot kinesiske myndigheter i Hongkong. 

7. august: Regjeringen oppfordret bedrifter til å lete bredere etter ansatte, og satte søkelyset spesielt på dem med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. 

13. august: YS Arbeidslivsbarometer for 2019 viste at de fleste synes fagforeningene gjør en viktig jobb, men melder seg likevel ikke inn. 
 
September:
16. september: Parat satte søkelyset på konsekvensene Brexit kan gi for privatpersoners økonomi også her i Norge. 

17. september: Regjeringen foreslo å fjerne tillegget som skal skjerme uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen. 

30. september: ILOs 100-årsjubileum ble markert, og det var under markeringen en rørende enighet om at verdien av et organisert arbeidsliv og hvilke fortrinn den norske modellen gir. 
 
Oktober:
10. oktober: Organisasjonsgraden blant innvandrere er lavere enn i befolkningen for øvrig. Parat tok grep og inngikk et samarbeid med Tankesmien Agenda for å finne ut hvilke barrierer som eksisterer. 

25. oktober: Parat-tillitsvalgte gikk klart ut med at salget av alkohol på norske flyplasser må begrenses og kontrolleres bedre. 

30. oktober: YS Arbeidslivsbarometer viste at norske arbeidstaker ser behovet for å skaffe seg kompetanse, men interessen for å melde seg på kurs er synkende. 
 
November:
1. november: Mange av Parats medlemmer var fryktet rammet av NAVs trygdeskandale, og Parat tilbød advokatbistand. 

7. november: Statsminister Erna Solberg mente norsk arbeidsliv ikke er rustet til å møte morgendagens kompetansebehov.
 
15. november: Parat feiret 15 år, men har historie fra over 100 år tilbake i tid. 

Desember:
5. desember: Tross målet i den nye IA-avtalen, har det ikke blitt sett nedgang i sykefraværet gjennom hele 2019. 

6. desember: YS, LO og Unio arrangerte Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Vold, trusler og trakassering på jobb var et viktig tema. 

11. desember: Regjeringen lanserte sin handlingsplan med femti tiltak mot rasisme og diskriminering. 

 
Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo