Les

Arbeidslivet i 2019

Parat har gjennom 2019 jobbet for en enda bedre arbeidshverdag for alle våre medlemmer, og vi har sett både oppturer og nedturer både i arbeidslivspolitikk, lønnsforhandlinger og rettigheter. 
Av Helene Husebø 20.12.2019 16:47

Januar: 
7. januar: Daværende Parat-leder Vegard Einan uttrykte bekymring for rettssikkerheten til den enkelte borger som følge av regjeringens ABE-reform. 

8. januar: Ved inngangen av året ble det innført nye regelverk på en rekke områder i arbeidslivet, blant annet styrket fortrinnsrett for deltidsansatte og endringer i regler om fast ansettelse. 

15. januar: Parat har lenge jobbet for å sette bråk og vold mot luftfartsansatte på dagsordenen, og fikk i januar også internasjonal oppmerksomhet rundt arbeidet. 

16. januar: Ukentlige nyhetsmagasin på nett-TV ble Parats nye kommunikasjonsflaggskip

Februar:
7. februar: Hovedstyret i Parat besluttet å tildele 2019s solidaritetsmidler til organisasjonen Veteran møter Veteran og kaffebaren =kaffe, drevet av =Oslo.

12. februar: Klima ble satt på dagsorden ved arbeidsplasser over hele landet under Arbeidslivets klimauke. 

14. februar: Parat-leder Vegard Einan deltok på finanskomiteens høring på Stortinget om egen pensjonskonto.
 
28. februar: Parat-advokatene stod sterkt på at lovverket rundt destabilisering av ansettelsesforhold i luftfartsindustrien må endres. 
 
Mars:
8. mars: YS, Unio og LO arrangerte for første gang felles kvinnedag-frokost, for å fremme og styrke arbeidet mot vold og trakassering som spesielt rammer kvinner, også når de er på jobb.

11. mars: YS og Parat gikk inn i årets mellomoppgjør med krav om en betydelig reallønnsvekst. 

21. mars: Skoleelever streiket over hele landet i protest mot politikernes manglende tiltak i møte med klimatrusselen. Daværende Parat-leder Vegard Einan oppfordret ungdommen til å organisere seg og søke politisk innflytelse. 

28. mars: Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe la frem sin rapport, som foreslår tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre faller utenfor arbeidslivet. 
April:
8. april: Regjeringen besluttet at de ville teste ut anonyme jobbsøknader i staten for å hjelpe søkere med innvandrerbakgrunn.
 
23. april: Pensjonskrav skapte trøbbel i statsoppgjøret, der YS Stat satte krav om at all lønn bør inngå i pensjonsgrunnlaget. 

25. april: OECD slo alarm om roboter, og spådde at hver sjuende jobb kan gå tapt grunnet automatisering de neste 15-20 årene. 

30. April: Alle SAS-pilotene i Norge, Sverige og Danmark ble tatt ut i streik etter meklingsbrudd. Kravet var forutsigbarhet for fritid og arbeidstid. 
 
Mai:
9. mai: NAVs bedriftundersøkelse viste at mangelen på arbeidskraft øker i Norge, og at norske bedrifter manglet nesten 60 000 personer i arbeidskraft. 

15. mai: Parat-leder Unn Kristin Olsen kritiserte regjeringens oljepengebruk. Hun uttrykte bekymring for at regjeringen svekker kommende generasjoners andel av oljefondet, og at dette kan redusere nasjonens handlingsrom ved endringer i sysselsettingen. 

16. mai: TV3 og Avinor ble stoppet av Parat-klage til Datatilsynet, som handlet om utlevering av overvåkningsvideoer av Avinor-ansatte til produksjonsselskapet Mastiff. 
 
22. mai: Regjeringen skrøt av at pensjonistene i 2019 skulle få økt kjøpekraft, mens pensjonistene selv ikke var fornøyd og mente trygdeoppgjøret var en skandale.
 
Juni:
18. juni: Parats hovedstyre fikk en innføring i EU-spørsmål og møtte NATO-sjef Jens Stoltenberg i Brussel, og besøkte London for et dypdykk i konsekvenser for Norge i kjølvannet av Brexit. 
20. juni: Datatilsynet uttrykte bekymring for overvåking på arbeidsplasser, etter en stor økning i antallet henvendelser til tilsynet om temaet. 

23. juni: Parats politiske ledelse deltok på Oslo Pride for å markere mangfold, likeverd og inkludering i arbeidslivet. 
 
Juli:
8. juli: SSB-tall viste at antallet unge uføre har hatt en klar økning i alle fylkene.
 
17. juli: Regjeringen foreslo å endre reglene slik at søkere til statlige jobber som har hull i CV-en, skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse. 

22. juli: Parat satte søkelyset på striden om kontorarbeidsplassenes utforming, og stilte spørsmål ved om åpne landskap er den beste løsningen. 
 
August:
5. august: Parats nestleder Anneli Nyberg deltok på generalstreik og protester mot kinesiske myndigheter i Hongkong. 

7. august: Regjeringen oppfordret bedrifter til å lete bredere etter ansatte, og satte søkelyset spesielt på dem med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. 

13. august: YS Arbeidslivsbarometer for 2019 viste at de fleste synes fagforeningene gjør en viktig jobb, men melder seg likevel ikke inn. 
 
September:
16. september: Parat satte søkelyset på konsekvensene Brexit kan gi for privatpersoners økonomi også her i Norge. 

17. september: Regjeringen foreslo å fjerne tillegget som skal skjerme uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen. 

30. september: ILOs 100-årsjubileum ble markert, og det var under markeringen en rørende enighet om at verdien av et organisert arbeidsliv og hvilke fortrinn den norske modellen gir. 
 
Oktober:
10. oktober: Organisasjonsgraden blant innvandrere er lavere enn i befolkningen for øvrig. Parat tok grep og inngikk et samarbeid med Tankesmien Agenda for å finne ut hvilke barrierer som eksisterer. 

25. oktober: Parat-tillitsvalgte gikk klart ut med at salget av alkohol på norske flyplasser må begrenses og kontrolleres bedre. 

30. oktober: YS Arbeidslivsbarometer viste at norske arbeidstaker ser behovet for å skaffe seg kompetanse, men interessen for å melde seg på kurs er synkende. 
 
November:
1. november: Mange av Parats medlemmer var fryktet rammet av NAVs trygdeskandale, og Parat tilbød advokatbistand. 

7. november: Statsminister Erna Solberg mente norsk arbeidsliv ikke er rustet til å møte morgendagens kompetansebehov.
 
15. november: Parat feiret 15 år, men har historie fra over 100 år tilbake i tid. 

Desember:
5. desember: Tross målet i den nye IA-avtalen, har det ikke blitt sett nedgang i sykefraværet gjennom hele 2019. 

6. desember: YS, LO og Unio arrangerte Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Vold, trusler og trakassering på jobb var et viktig tema. 

11. desember: Regjeringen lanserte sin handlingsplan med femti tiltak mot rasisme og diskriminering. 

 
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo