Parat-leder Unn Kristin Olsen sier det er flere ting å glede seg over i statsbudsjettet og hun registrerer at Parat har fått gjennomslag i flere viktige saker.
– Fagforeningsfradraget økes, noe vi har jobbet lenge for og som kan bidra til økt organisasjonsgrad. Videre får vi økt reisefradraget og flere får reisefradrag, samtidig som at pendlere vil komme bedre ut og få større fradrag enn tidligere, sier Olsen.

Utvidelse av permitteringsordning og penger til justissektoren
Parat-lederen er også glad for at regjeringen vil videreføre de midlertidige utvidelsene i permitterings- og dagpengeordningen frem til utgangen av 2021.
– Dette har vært en viktig sak for flere av våre luftfartsgrupper og bidrar til å sikre inntekten til arbeidsledige personer som fortsatt er rammet av pandemien. Det samtidig viktig at både permitteringsordningen og reglene for dagpenger støtter opp under arbeidslinjen og nødvendige omstillinger, sier Olsen.

Av andre viktige saker for Parat, ser Olsen flere økninger i justissektoren.
– Vi registrerer økte bevilgningene til politiet, kriminalomsorgen, domstolene og påtalemyndigheten med til sammen 330 millioner kroner. Alt dette i tråd med saker Parat har jobbet aktivt med over tid, sier Parat-lederen.

Frank Gran, leder i Norges Politilederlag i Parat (NPL) håper en del av de mulige midlene kunne gått med til å skape tillit og sikkerhet, spesielt for medborgere i Oslo Øst, hvor det den siste tiden har oppstått en rekke uroligheter og meldinger om voldshendelser. 
– Oslo har også en geografi. For å forstå utfordringene i Oslo, er det viktig at vi forstår geografien. På grunn av reformen, har ressurser i hovedstaden blitt tynnslitte, og det har gått på bekostning av faste mannskaper som kan skape tillit i for eksempel Oslo Øst. NPL håper det endelige statsbudsjettet vil sette av midler til å jobbe mer proaktivt i miljøer vi fremover bør prioritere. Å styrke innsatsen i Oslo Øst vil være positivt for hele hovedstaten, sier Gran.

Penger til vedlikehold i Forsvaret
Leder for Parat forsvar, Johan Hovde, sier det gleder ham å registrere at regjeringen nå ønsker å prioritere vedlikehold av kaserner og skal starte opp arbeidet slik at Forsvaret blir klar til å ta imot den forventet personell økningen.
– Dette er helt i tråd med våre innspill på høringen på budsjettet tidligere i høst. Det er også gledelig at regjeringen ikke kutter i støtten til frivillige organisasjoner, men i stedet øker på dette området. Parat forsvar har gjennom flere år samarbeidet med frivillige organisasjoner som jobber med forsvarssaken, sier Hovde.

Kritisk pilotleder
Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, har tidligere bedt regjeringen utsette gjeninnføring av flypassasjeravgiften, men har ikke blitt hørt. Flypassasjeravgiften gjeninnføres med en lav sats på 80 kroner og en høy sats på 214 kroner.

Regjeringen leverer ikke på tannhelse
Regjeringen har varslet at flere skal få gratis behandling hos tannlege og leder for Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Anne-Gro Årmo er skuffet over at det ikke kommer noen forslag om endringer i budsjett for neste år.
– Resultatet her er en bevilgning på 5 millioner kroner til å avvikle et påbegynt tannhelseprosjekt. Vi håper at setningen «samt videre utredninger innen tannhelsefeltet», i statsbudsjettet, betyr at det er vilje og midler til å sette ned et solid og bredt tannhelseutvalg som skal gå grundig gjennom dagens tannhelsetjeneste, tannhelselovgivning og stønadsordninger, sier Årmo.

Opposisjonen er kritisk
Støre og Vedum har nå tre nye uker på å forhandle seg frem til et flertall for sitt budsjettforslag, men allerede ser det ut til at opposisjonen ikke er helt fornøyd. SV har for eksempel vært kritiske til Vedums utsagn om at deres statsbudsjett vil medføre en ny kurs for landet. 
– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB.

YS om kursendring 
YS-leder Erik Kollerud, mener regjerningen med det nye foreslåtte statsbudsjettet innfrir mye av det organisasjonen har bedt om i dette budsjettopplegget. 
– Vi er spesielt glade for økt innsats for de ledige og permitterte, sterkere kommuneøkonomi, økt fagforeningsfradrag og aktiv næringsutvikling. Samtidig har vi noen viktige områder vi ber stortingsflertallet rette opp, sier Kollerud. 

YS ønsker blant annet å skrote ABE-reformen, og vil be Stortinget om et forpliktende vedtak for å sørge for dette. Ellers er organisasjonen fornøyde med at det i budsjettet har blitt rom for å styrke driften av NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Kollerud mener også at en ekstra omstillingspakke for å sikre et attraktivt kollektivtilbud i 2022 må komme på plass. 
– Vi er glade for at regjeringen forsterker den grønne omstillingen, med blant annet 300 millioner ekstra til ENOVAs satsing på grønn teknologiutvikling i næringslivet, sier Kollerud. 

Til slutt mener YS-lederen det er fornuftig av regjeringen å legge opp til å ta ned oljepengebruken nå.
– Økonomien i stort trenger ingen ekstra stimulans nå. Da bør vi benytte anledningen til å holde igjen på oljepengebruken, slik at vi har reserver å gå på senere, sier Kollerud.