* Faglig innhold i emnet
Ledere og medarbeidere blir stadig stilt overfor endringer som får betydning for organisasjonens struktur, kultur og arbeidsprosesser. Studiet gir et overblikk over ulike sider ved endringer både i forhold til innhold og prosess. Studiet legger vekt på å utvikle operative og analytiske perspektiver på endringsledelse og henter primært sine eksempler fra alle typer virksomheter.

Studiet har følgende innhold:
Å lede endringer
Bruk av endringsstrategier
Endringskynisme - kjennetegn, forklaringsmodeller og tiltak
Hvordan «oversette» endringer
Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
Håndtering av multiple endringer
Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet

* Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes.

* Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten:
 
Kunnskap
kunne forklare begreper, prinsipper og teorier om organisasjonsendringer
ha bred forståelse for ulike problemstillinger ved planlegging og gjennomføring av endringer
kunne redegjøre for aktiviteter og virkemidler som kan tas i bruk i endringsprosesser
ha kjennskap til hvordan man kan arbeide systematisk for å utvikle en organisasjons endringskapasitet
kunne redegjøre for mulige reaksjoner ansatte kan få gjennom organisatoriske endringer og kjenne til virkemidler som kan iverksettes
 
Ferdigheter
kunne anvende teori for å vurdere organisatoriske endringer
kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av organisasjonsendringer
være en pådriver for gode endringsprosesser i organisasjonen
fremstå som en reflektert yrkesutøver og gjennomfører selvstendig arbeid med bruk av fagområdets uttrykksformer
kunne anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til å løse problemstillinger
 
Generell kompetanse
kunne reflektere over etiske problemstillinger ved organisasjonsendringer
kunne diskutere faglige problemstillinger med andre
kunne formidle fagstoff både gjennom skriftlige og muntlige uttrykksformer
 
* Læringsaktiviteter
Læringsaktivitetene skal være grunnlaget for å nå det læringsutbyttet som er beskrevet. Aktivitetene organiseres slik at tilnærmingene oppleves som inspirerende og meningsfull slik at man kan mestre fagstoffet og arbeidsutfordringer.

Den pedagogiske tilnærmingen vil veksle mellom formidlingsstyrte aktiviteter, gruppearbeid, oppgaveløsninger, presentasjoner samt drøftinger både i mindre læringsgrupper og i plenum. Studentene blir i stor grad eksponert for aktiverende undervisningsmetoder gjennom dialog og casediskusjoner. Case vil bli hentet fra problemstillinger i deltakernes egen virksomhet. Det er et sentralt prinsipp at man presenteres for teorier, modeller og forklaringsrammer som brukes som et fundament for problemstillinger man møter i arbeidslivet.

Utenom organisert undervisning, kreves det betydelig egenaktivitet der selvstudier og samarbeid i mindre grupper er sentralt. Studentene oppfordres til å etablere basisgrupper som en læringsarena. Aktiviteter i gruppen kan være litteraturdrøftinger, tilbakemelding på hverandres forståelse av problemstillinger og kunnskapstilfang, erfaringsutveksling, kollegaveiledning og utforming av innleveringsoppgave.

* Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse
Det er ikke obligatorisk fremmøte, men det forutsettes at studenten selv holder seg orientert om progresjonen i studiet, pensum og frister for obligatorisk innlevering. En obligatorisk oppgave inngår i studiet. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Besvarelsen vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å kunne fremstille seg til eksamen må besvarelsen være godkjent.

* Vurderingsformer 
Avsluttende vurdering
Avsluttende vurdering består av en hjemmeeksamen over 48 timer som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere.

Vurderingsuttrykk.
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

* Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

* Evaluering av emnet
Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mer for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på studieprogrammet. Evalueringene skjer i tråd med USNs kvalitetssystem.

* Obligatorisk litteratur (ca. 640 sider)
Bøker:
Amundsen, O., & Kongsvik, T. 2016. Endringskynisme. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk
Jacobsen, D.I. 2018. Organisasjonsendringer og endringsledelse. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget
Meyer, C.B. & Stensaker, I.G. 2011. Endringskapasitet. Bergen: Fagbokforlaget

Artikler og bokkapitler (legges ut i Canvas):
Kotter, J.P. 1995. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Boston: Harvard Business Review

Appelbaum, S.H., Habshy, S., Malo, J.L. & shafiq, H. 2012. Back to the future: revisiting Kotter’s 1996 change model. Journal of Management Development Vol.31. s. 764-777

Hennestad, Bjørn W. og Revang, Øivind. Refleksjoner over ledelse og management. Kapittel 4 i endringsledelse og ledelsesendring. Red. Hennestad, Bjørn W. og Revang, Øivind. Universitetsforlaget. 3. utgave, 4. opplag. 2021. Side 106-130

K 5. Makt, organisering og endring. Klev, Roger og Levin, Morten. Fra forandring som praksis. Red. Klev, Roger og Levin, Morgon. Fagbokforlaget. 2. utgave. 6. opplag. 2020. Side 112-120.

Samskapt læring - ledelse av utviklingsprosesser. Kapitel 3. Klev, Roger og Levin, Morten. Fra forandring som praksis. Red.  Klev, Roger og Levin, Morten. Fagbokforlaget. 2. Utgave, 6. Opplag. 2020.  S. 70 - 81   

Munkejord, Keith. Effektiv endringskommunikasjon i organisasjoner. Kapitel 13.  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Red. Brønn, Peggy Simcic. Arnult, Jan Ketil. Fagbokforlaget. 2. Opplag. 2015. (s. 333-351)

Artikkel-lenke: Thomas & Hardy, Resistance to change (2011). Scandinavian journal of management. S. 322-331