For å gjøre avvikingen av årsmøtet mer demokratisk, ønsker styret å gjøre noen endringer i vedtektene.
I samme omgang tas også noen tilpasninger til sentrale vedtektsendringer. 
 
Hoved endringene er:
 
§ 2 og 3   Tilpassing sentralt      
§5    Vi begge hovedtillitsvalgte samme status.
Begge skal inn i styret, men må ikke være leder/nestleder
§ 6    Muliggjør årsmøte via Skype så alle kan være med
Flyttet deler av paragraf inn her der den hører hjemme 

Lenke til vedtekstspeilet finner du her: