HVA KAN IKKE-STREIKENDE GJØRE:

En generell regel er at de arbeidstakere som ikke er i streik, skal fortsette sitt ordinære arbeid. Dvs. deres arbeidsplikt skal verken innskrenkes eller utvides. Arbeidsplikten vil i store trekk være regulert i arbeidsavtalen, supplert med eventuell stillingsinstruks og prinsippet om arbeidsgivers styringsrett. Det er ikke alltid like lett å avgjøre helt eksakt hva som ligger til hver enkelt stilling i en virksomhet. Arbeidsoppgaver kan høre inn under en stillings arbeidsområde uten å høre til den daglige rutinen. Helt klart er at en underordnet ikke kan pålegges å utføre deler av arbeidet til en streikende leder, for eksempel avgjøre saker som på grunn av omfang eller vanskelighetsgrad pleier å bli avgjort av den overordnede. 

I gitte situasjoner kan det oppstå at en ikke-streikende ikke kan utføre sin ordinære arbeidsoppgave pga. streiken. Under slike forhold kan arbeidstakeren pålegges å utføre annet arbeid som ikke er berørt av konflikten. Arbeidet må i tilfelle ligge innenfor rammen av det vedkommende er tilsatt som.

HVA KAN ARBEIDSGIVER GJØRE:

De ansatte i ledende stillinger og som betraktes som arbeidsgiverrepresentant, anses normalt å kunne utføre arbeid som de streikende utfører uten at dette regnes som streikebryteri. Det råder noe ulik oppfatning om dette. Arbeidsgivers syn er at en leder kan utføre en underordnets oppgaver, men ikke i de tilfeller hvor arbeidet er underordnet er annen leder. Kun det som ligger direkte nedover i linjen. 

HVA KAN TILLITSVALGTE/ANSATTES REPRESENTANTER SOM IKKE ER I STREIK GJØRE
Tillitsvalgte skal ikke skal delta i medbestemmelsesmøter med arbeidsgiver så lenge streiken i deres organisasjon pågår. 
Ansattes representanter som ikke selv er i streik, skal delta i møter i innstillings- og tilsettingsråd, i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg og skal ivareta sine oppgaver som verneombud.

TIL DEG SOM ER TATT UT I STREIK

Streik er et sterkt og alvorlig virkemiddel i de organiserte arbeidstakeres kamp for ivaretakelse av sine lønns- og arbeidsvilkår. 
Denne informasjonen er rettet mot dem som er tatt ut i en konflikt.

Annet arbeid:  Du kan ikke ta annet arbeid hos samme arbeidsgiver så lenge du er i streik.

Dispensasjon:  Dersom du har fått dispensasjon og ikke skal streike, gis betaling etter den gamle tariffavtalen med forbehold om regulering og godtgjørelse etter faktisk utført arbeid. For øvrig gjelder vanlige arbeids- og ansettelsesvilkår.

Fravær:  Du kan ikke reise bort når du er i streik. Du skal være tilgjengelig.

Ferie:  Du kan ta ferie dersom dette er avtalt med arbeidsgiver på forhånd. Du blir ikke tatt ut i streik for den perioden du har ferie. Når du kommer hjem må du regne med at du kan bli tatt ut.

Forsikringer:  Parat har overtatt arbeidsgivers forsikringsansvar for deg. Det betyr at det er tegnet en egen "streikeforsikring" med Gjensidige forsikring, som gir samme ytelser som gruppelivsforsikring etter fellesbestemmelsenes og yrkesskade/yrkessykdom etter fellesbestemmelsenes. Du vil beholde ditt medlemskap i pensjonsordningen selv om du er tatt ut i streik. (Du blir i denne sammenheng sett på som om du er permittert uten lønn)

Lønn:  Du får ikke normal lønn fra arbeidsgiver. Du vil få utbetalt et streikebidrag fastsatt av Parats hovedstyre.

Nøkler, redskap, m.v.: Dersom arbeidsgiver krever det, plikter du å levere tilbake nøkler, redskap, biler og annet som tilhører arbeidsgiver.

Oppsigelse:  Så lenge du er i streik kan du ikke si opp stillingen din individuelt. Individuelle oppsigelser kan først gis med varsel fra arbeidsstansens opphør.

Permisjoner:  Dersom du er innvilget permisjon med lønn før streiken iverksettes, har du krav på å få gjennomført permisjonen. Du blir heller ikke omfattet av konflikten dersom du allerede er på permisjon. Du har ikke rett til permisjon med lønn etter tariffavtaler så lenge du er omfattet av arbeidsstansen. Dette gjelder f.eks. lønn under svangerskapspermisjon, militærtjeneste m.v. Sørg for å få søknad og evt. innvilgelse klar før streiken iverksettes !

Sykdom: 
Er du sykemeldt av lege før streiken iverksettes, har du krav på sykepenger fra NAV under streiken. På grunn av ordningen om forskuttering av sykepenger i Staten, vil du få utbetalt lønnen fra arbeidsgiver. Dersom du blir syk mens du er i streik vil du ikke ha rett til sykepenger så lenge streiken varer.

Sluttattest: Du kan ikke kreve sluttattest fra arbeidsgiver dersom du er i streik

Tjenestereise: Dersom du vet at du skal på tjenestereise i det tidsrommet streiken blir iverksatt, bør du snarest inngå avtale med din arbeidsgiver. Du har ikke krav på godtgjørelse for kost og losji fra streiken trer i kraft. I utgangspunktet har du heller ikke krav på betalt hjemreise. Dette skjer vanligvis i uken før iverksetting. Parat vil bli oppdatert umiddelbart etter at slike avtaler er inngått. Hold deg informert!

Tilgang til arbeidsplassen: Arbeidsgiver kan nekte deg adgang til arbeidsplassen etter at streiken er iverksatt. Du er forpliktet til å utføre arbeid helt frem til iverksettelsestidspunktet, og plikter å forlate arbeidsplassen i slik stand du normalt forlater den. Dersom sentralbordbetjeningen blir tatt ut i streik, skal sentralbordet forlates slik det ellers er når det ikke er betjent.

Utmeldinger:  Du kan ikke melde deg ut av din organisasjon så lenge du er i streik.


INSTRUKS FOR STREIKEVAKTER

1. Streikevaktens oppgave er å medvirke til at den igangsatte streik blir effektiv.

2. Streikevakten skal påse at bare de arbeidstakere som ikke omfattes av konflikten slippes til ved sin arbeidsplass.
Enhver som søker å fylle en arbeidsplass som er tatt ut i streik, vil være å regne som streikebryter.

3. Som streikevakt kan medlemmet forlange at arbeidstakerne legitimerer seg før de går til sin arbeidsplass slik at man kan kontrollere hvorvidt de er omfattet av konflikten.

4. Streikevakten skal henstille til streikebryterne å avstå fra påtenkt virksomhet og informere om forkasteligheten og konsekvensene av slik virksomhet. Vedkommende gjøres også oppmerksom på at forholdet innrapporteres til konfliktutvalget.

5. Streikevaktene skal ikke nytte trusler eller vold i sin gjerning.  Foruten vaktoppgaven skal de informere publikum om konflikten, samt søke å vinne sympati for saken.

6. Streikevaktene utstyres streikevest og tar oppstilling utenfor inngangene til hvert enkelt arbeidssted.
De skal ikke utføre noen som helst kontroll inne på arbeidsstedet.

7. Streikevaktene må følge vaktordningen satt opp av det lokale konfliktutvalget.
Blir man forhindret fra å møte, gis straks beskjed til utvalget.  Ved vaktens avslutning skal alle uregelmessigheter rapporteres.

8. Dispensasjoner skal ikke behandles av streikevaktene.  Søknader om dispensasjoner henvises til konfliktutvalget for videre behandling av Parat sentralt.