Orientering Samfunnet – det er vi”.

Kunnskaper om samfunnet gir begreper, modeller og perspektiver for å forstå samfunnet vårt i fortid, nåtid og framtid. Forholdet mellom individ og samfunn og forholdet mellom kollektiv og individuell rasjonalitet er grunnleggende spørsmål i samfunnsvitenskapen. Kurset Samfunnsfag med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn skal bidra til innsikt i samfunnets politiske prosesser på ulike nivå, med vekt på både nasjonale og internasjonale perspektiver. 

Samfunnsutviklingen er preget av individualisering, globalisering og økende spesialisering og arbeidsdeling. Dette gir seg utslag i aktuelle politiske prosesser og reformer i staten. Det blir derfor viktig å identifisere politiske modeller, ideologier og refleksjonsteorier som legitimerer og begrunner politiske beslutninger. Kurset har derfor som ambisjon å gi innblikk i sentrale samfunnsprosesser og en grunnleggende forståelse for samfunnsutviklingen relatert til politikk og demokrati. 

Kursets innhold vil danne grunnlag for en praktisk anvendelse av samfunnspolitikk, med blikket rettet utover mot forståelsen av større sammenhenger som omstillingene i offentlig sektor og overnasjonale organisasjoner som EU og FN. 
Deltakere som oppfyller kravene til generell studiekompetanse, eller tilsvarende, får studiet godkjent med 10 studiepoeng, andre deltakere får kursbevis/diplom, dersom kravene som inngår under vurdering er oppfylt.

1.   Læringsutbytte
Etter gjennomført studium skal studenten ha innsikt i og kunnskaper om følgende emner:

Makt, beslutningsprosesser og politikk
Politiske prosesser
Offentlig forvaltning og demokrati
Sentrale samfunnsendringer med tanke på globale perspektiver 
Multikulturelle samfunn, migrasjon og globalisering
Økt kulturforståelse og tverrkulturell kompetanse
Den skandinaviske velferdsmodellen
Massemedier og kunnskapssamfunn

2.   Innnhold
Studiet er organisert i hovedmodulene nasjonale og internasjonale perspektiver:
A: Nasjonale perspektiver
Norges politiske system
Lokalforvaltning og statlig regional struktur er utgangspunktet for å se på ulike nivåer i forvaltningen. Vi går inn i relasjonen mellom kommune og fylkeskommune, samt forholdet mellom Storting og regjering. Politiske prosesser, partier, makt, ideologier og demokrati. Organisasjonene og medienes påvirkning på politiske prosesser tas også opp. Historisk gjennomgang av norsk arbeidslivspolitikk og velferdsforvaltning tas opp som praktisk eksempler for analyse.
Omstillingene i offentlig sektor og New Public Management
Her ser vi på endringene i velferdsstaten, omstillingene i offentlig sektor, demokratiforståelse og påvirkningsmuligheter fra et arbeidstakerperspektiv. Det blir også valgt ut et case fra aktuell politisk dagsorden for å belyse utviklingen i offentlig sektor med tanke på omstillingsprosesser og privatisering.

Multikulturelle samfunn og innvandring.
I dette emnet ser vi på dilemmaer i Norge som et flerkulturelt samfunn ut fra målet om kulturforståelse og tverrkulturell kompetanse, med inkludering som et sentralt aspekt. Innvandringshistorie og sammensetningen av den norske innvandrerbefolkningen blir tatt opp. 

B: Globale perspektiver

Overnasjonale organer

Her ser vi på strukturen, omfanget og beslutningsmyndigheten til sentrale internasjonale organisasjoner som FN med vekt på ILO; WTO og EU, med fokus på et arbeidstakerperspektiv. EUs påvirkning på norsk arbeidsliv og regionstruktur. Sosial dumping eller sosial jumping er et perspektiv for analyse av denne problematikken. 

Den skandinaviske velferdsstaten
Undersøkelse av de tre velferdsmodellene, med vekt på den skandinaviske. Trepartssamarbeidet vil være et eksempel. Sammenligning av norsk og irsk næringspolitikk.

Globalisering av kultur og medier
Globaliseringen av kulturen og medienes betydning for samfunnsutviklingen på globalt plan vil tas opp her, med konkrete, dagsaktuelle eksempler fra mediene som anskueliggjør denne kulturelle globaliseringen. Hva betyr globaliseringen av mediene for kulturen? Fører den kulturelle globaliseringen til at vi blir likere eller mer forskjellige. Case vil også være arbeidskraftsinnvandringen til Norge.

3. Læringsaktiviteter
Studieemnets læringsaktiviteter vil bestå av samlinger, individuelt arbeid og samarbeid i grupper. Samlingene vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, veiledning og andre pedagogiske prosesser. Det legges også opp til å trekke inn aktuelle samfunnsspørsmål og politiske konflikttema i undervisningen.

Den enkelte deltaker må selv ta et hovedansvar for egen kunnskapsutvikling. Dette innebærer at selvstudier må utgjøre en vesentlig del – individuelt og i grupper.
Det etableres basisgrupper som forutsettes å samarbeide gjennom studiet. Arbeidet i basisgruppene betraktes som en viktig læringsarena for å nå målene som er satt opp for studiet. Innslag i basisgruppene kan være litteraturdrøftinger, tilbakemelding på hverandres forståelse av problemstillinger og kunnskapstilfang, erfaringsutveksling og kollegaveiledning - og utforming av innleveringsoppgave.

Organisering av emnet:
Emnets varighet er deltid over et halvt år.
Det er totalt 1 samling over 4 dager.  
Temaene i samlingene vil følge temaoversikten i punkt 2 ovenfor.  
Samlingene brukes både til gjennomgang av fagstoff, faglige diskusjoner og til løsing av caseoppgaver.
Studentene skal løse obligatoriske arbeidskrav etter nærmere angitte frister.
Perioden mellom samlingene brukes til arbeid med fagstoff, obligatoriske innleveringer, refleksjon rundt egen læring og utveksling av relevant kunnskap. 

4. Vurdering
Vurdering gjennom studietiden 
På samlingen, presenteres det en oppgave som skal løses innen fastsatte frister. Oppgaven må være bestått før studentene kan fremstille seg for endelig eksamen. 

Avsluttende vurdering

Den avsluttende vurderingen gjennomføres som en individuell hjemmeeksamen over tre dager.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

5. Litteratur 
Forfatter: Eriksen, Thomas Hylland (red.) 
Tittel: Flerkulturell forståelse
Forlag: Universitetsforlaget, Kapittel 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 og 11  
År: 2001

Forfatter:Grindheim, Jan Erik, Knut Heidar og Kaare W. Strøm
Tittel: 
Norsk politikk.
Forlag: Universitetsforlaget Oslo: Ikke kapitlene 2 og 11
År: 2017

Artikkelsamling
Artikkelsamling på 100 sider med oppdaterte artikler, problemnotater og statistikk på rundt 100 sider. Disse artiklene vil primært omhandle utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og demokrati i et flerkulturelt samfunn.