1. LÆRINGSUTBYTTE
Studentene skal ha kunnskap om og kunne anvende sentrale regler i arbeidsrett. Studiet skal gi innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat, kommunal og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler. Studiet skal gi oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse. Det er viktig å se lover og avtaler i sammenheng med samfunn, arbeidslivets organisasjoner, virksomhetens art og de involverte individer, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

2. INNHOLD
Arbeidsrett
- innføring i arbeidsrett – særpreg og rettskilder
- generelle krav til arbeidstakere (alder, statsborgerskap m.v.)
- ansettelsesprosedyrer i hhv privat, kommunal og statlig sektor
- arbeidsavtalen – rettigheter og plikter
- arbeidsgivers styringsrett – hovedtrekk
- medbestemmelsesrett
- arbeidsmiljø – krav og kontroll
- arbeidstid – lov kontra avtaleverk
- lønn og feriegodtgjørelse – hovedtrekk
- ferie 
- sykdom og arbeidsforhold – rettigheter og plikter
- permisjoner – kort oversikt over sentrale permisjonsrettigheter
- virksomhetsoverdragelse – hovedtrekk
- organisasjonsfrihet – rett/plikt?
- tariffoppgjør, fredsplikt og arbeidstvister
- permittering
- opphør av arbeidsforhold – ordensstraffer i hhv. privat, kommunal og statlig sektor

3. LÆRINGSAKTIVITETER
Undervisningen skjer i form av forelesninger og løsning av oppgaver tilknyttet de ulike rettsområdene i studiet. Den enkelte student må selv ta ansvar for egen kompetanseutvikling i studietiden. Dette medfører bl.a. at selvstudier må utgjøre en vesentlig del av studiet både individuelt og i grupper. Det legges vekt på at studentene arbeider med både teoretiske og praktiske oppgaver gjennom hele studietiden. 

4. VURDERING

Vurdering gjennom studietiden
Studentene oppfordres til å besvare ett oppgavesett som tilsvarer ett eksamenssett. Tidspunktet for innlevering av oppgaven fastsettes av kursleder. Studentene skal arbeide i grupper med oppgavene og levere et felles produkt fra hver gruppe som vil bli vurdert og kommentert.

Avslutningsvurdering 
Avsluttende vurdering består av en individuell hjemmeoppgave over tre dager som teller 100%. 

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.
Hjelpemidler til eksamen
Alle

LITTERATUR
Obligatorisk litteratur
Med forbehold om endringer nærmere studiestart

Forfatter Tittel Forlag År ISBN nr

Norges Lover, studentutgave                                          
Fagbokforlaget

 
ISBN
9788245008708

Storeng, N. H., Beck, T. H., Due Lund, A. (2011)    

Materialsamling Arbeidsrett, særlig om forholdet mellom tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven
 
 
Storeng,
Nils H. 
Bech,
Tom H.
Due Lund,
Arve
Arbeidslivets spilleregler Universitetsforlaget
ISBN
9788215010359

I tillegg kommer artikler som blir delt ut.