1. LÆRINGSUTBYTTE
Studiet i endringsledelse skal gi studentene:

a. Kunnskaper om hvordan endringer i organisasjoner kan planlegges, organiseres og ledes
b. Kunnskaper om begreper, prinsipper og teorier innen organisasjonsutvikling og endring
c. Praktisk kunnskap og erfaringer med ulike arbeidsformer og verktøy i organisasjonsendringer
d. Forståelse for viktige betingelser i endringsprosesser i forhold den menneskelige faktor
e. Ferdigheter i å utøve både operativ og strategisk endringsledelse
f. Et kunnskapsgrunnlag for etisk bevisstgjøring av dilemmaer og problemstillinger i håndtering av organisasjonsendringer 

2. INNHOLD
Studiet er organisert i to moduler med følgende hovedinnhold:

Organisasjonsendringer og endringsledelse
- Drivkrefter/pådrivere for endring
- Trender og modernitet
- Endringens innhold og kontekst
- Strategier i endringsledelse
- Ledelse av endringsprosesser
- Omstilling eller organisasjonsutvikling?  
- Lærende organisasjoner
- Fagforeninger i endringsarbeid 
- Organisasjonsendringens påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet
- Reaksjoner hos ledere og enkeltmennesker knyttet til organisasjonsendring 

Prosess, metode og teknikker ved gjennomføring av organisasjonsendringer 
- Faser i endringsprosesser
- Bruk av ulike metoder og teknikker i endringsarbeidet
- Kjennetegn ved gjennomføring av gode endringsprosesser 
- Endringsberedskap
- Problemstillinger og fallgruver i endringsarbeid

3. LÆRINGSAKTIVITETER
Studieemnet benytter ulike arbeids- og studieformer. Undervisningen vil veksle mellom innledende korte forelesningssekvenser med påfølgende diskusjon over temaene. Caseoppgaver løst i grupper blir vektlagt. Disse oppgavene vil i hovedsak baseres på å utnytte deltagernes forskjellige erfaringsgrunnlag, slik at man samlet løser konkrete, gjenkjennbare utfordringer. 
Den enkelte deltaker må selv ta et hovedansvar for egen kunnskapsutvikling. Dette innebærer bl a at selvstudier må utgjøre en vesentlig del – individuelt og i grupper.
Det etableres basisgrupper som forutsettes å samarbeide gjennom studiet. Arbeidet i basisgruppene betraktes som en viktig læringsarena for å nå målene som er satt opp for studiet. Innslag i basisgruppene kan være litteraturdrøftinger, tilbakemelding på hverandres forståelse av problemstillinger og kunnskapstilfang, erfaringsutveksling og kollegaveiledning - og utforming av innleveringsoppgave.

Organisering av emnet:
Emnets varighet er deltid over et halvt år.
Det er totalt 1 samling over 4 dager.  
Temaene i samlingene vil følge temaoversikten i punkt 2 ovenfor.  
Samlingene brukes både til gjennomgang av fagstoff, faglige diskusjoner og til løsing av caseoppgaver.
Studentene skal løse obligatoriske arbeidskrav etter nærmere angitte frister.
Perioden mellom samlingene brukes til arbeid med fagstoff, obligatoriske innleveringer, refleksjon rundt egen læring og utveksling av relevant kunnskap. 

4. VURDERING
Vurdering gjennom studietiden 
På første samling, presenteres det en oppgave som skal løses innen fastsatte frister. Oppgaven må være bestått før studentene kan fremstille seg for endelig eksamen. 
Avsluttende vurdering
Den avsluttende vurderingen gjennomføres som en individuell hjemmeeksamen over tre dager.
Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

5. LITTERATUR

Forfatter Tittel Forlag År
Berg, A.M. & Eikeland, O. Medvirkning og læring - Endringsprosesser i staten - en veileder. Side 49 - 106 Tano Aschehoug 1997
Carlsen, A. Perspektiver på læring i bedrifter. Side 3 – 9. SINTEF Teknologiledelse 1998
Jacobsen, D.I. Organisasjonsendringer og endringsledelse. Side 13-105, 183-274 Fagbokforlaget 2004
Rolfsen, M. (red) Vi og de andre – Fagforeningens rolle i endringsarbeid Fagbokforlaget 2000
Røvik, K. Trender og translasjoner. Side 107- 244 Universitetsforlaget 2007
Øyum, mfl.  
God ledelsespraksis i endringsprosesser. Eksempler på hvordan ledelsen har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte. Tema Nord 2006:567. Nordisk Ministerråd 2006