Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, gratulerer de rødgrønne partiene med en overbevisende valgseier og et solid flertall på Stortinget. 
– Nå ser jeg frem til et godt og konstruktivt samarbeid med partiene som i løpet av høsten vil danne en ny regjering, så kommer vi fortsatt til å ha et godt samarbeid og en god dialog med alle partiene på Stortinget. Parat er en viktig aktør i norsk arbeidsliv som det er nyttig å lytte til. Jeg kan love at vi fortsatt skal påvirke til det beste for våre medlemmer, sier hun til Parat24.

Fire krav til den nye regjeringen 
YS har allerede gått ut og stilt fire krav til den nye regjeringen, om rettferdig omstilling. YS-leder Erik Kollerud mener at for å sikre en rettferdig omstilling av arbeidslivet, må det stilles helt konkrete krav til den nye regjeringen som skal styre landet vårt de neste fire årene. Olsen og Parat stiller seg bak de fire politiske kravene til YS, som er:
 
* Et kompetanseløft i arbeidslivet
* Lavere skatt som kompensasjon for økte klimaavgifter
* Aktiv næringspolitikk for å skape grønne arbeidsplasser
* Reelt partssamarbeid i store saker

– Disse fire kravene vil bidra til å sikre arbeidsplasser og arbeidstakere en bedre fremtid, samtidig som de er i tråd med en god klimapolitikk, sier Olsen. 

For Kollerud er det spesielt viktig at regjeringen prioriterer kompetanseløftet i arbeidslivet fremover. Til YS forteller han at å utvikle kompetansen kontinuerlig er en forutsetning for å skape nye og levedyktige arbeidsplasser, og dermed trygge den økonomiske bærekraften. 
– Skal du være attraktiv på arbeidsmarkedet og stå i jobb frem til pensjonsalder, må du utvikle kompetansen. De som har lavest, formell kompetanse havner gjerne bakerst i køen for kompetansehevende tiltak. Vi må sørge for at alle har forutsetning til å ta del i omstillingen av arbeidsmarkedet, understreker han til YS. 

Ønsker seg en plass ved bordet 
For å spikre en smidig omstilling av arbeidsmarkedet, mener YS at bestemte tiltak må på plass, slik at arbeidstakere sikres tilgang på ny kompetanse. Det de ønsker å se regjeringen implementere er:
 
* Et system for vurdering og dokumentasjon av realkompetanse.
* Et kompetansefond som sikrer kompetanseutvikling.
* Et finansieringssystem for livsopphold under etter- og videreutdanning.
* Arbeidsgiverne forpliktes til å legge kompetanseplaner for alle ansatte.
* Digital plattform med oversikt over alle etter- og videreutdanningstilbud.
* En langtidsplan for livslang læring. Revideres av partene hvert fjerde år og følges opp i de årlige statsbudsjettene.

For både YS og Parat er involvering og medvirkning fra norske arbeidstakere viktig for en vellykket omstilling. YS nevner spesifikt den norske modellen med utstrakt samarbeid i arbeidslivet, som en nøkkelfaktor i omstillingsprosesser. Her tror hovedorganisasjonen det er essensielt å handle lokalt på hver enkelt arbeidsplass, slik at de som blir mest berørt av omstillingen får ha innflytelse på egen fremtid. 

Kollerud viser også til erfaringer Norge har gjort seg under koronapandemien, som et eksempel på viktigheten av å la fagbevegelsene få en plass ved bordet og komme med råd. 
– Vi må bruke partssamarbeid som metode også i den grønne omstillingen. I bærekraft og klima har vi ikke tradisjon for at partene møtes jevnlig og diskuterer hvordan vi skal lykkes. Det gjelder både sentralt og lokalt. Partene må tvinges til å ta ansvar i fellesskap, slik vi har i avtalen om Inkluderende Arbeidsliv, sier han til YS-lederen. 

Takker den avtroppende regjeringen for sin innsats de siste årene
Pandemien har utvilsomt skapt store utfordringer for norsk arbeidsliv og mange arbeidstakere, og viktigheten av det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet har vist seg i sin fulle betydning.

Olsen sier det nå er på sin plass å takke den avtroppende regjeringen, med Erna Solberg i spissen, for innsatsen og for godt samarbeid. 
– Jeg vil gratulere alle partiene og deres representanter med en vel gjennomført valgkamp, og jeg ser frem til videre samarbeid om viktige politiske saker også i kommende stortingsperiode, sier Parat-lederen.