Hva?
En sikkerhetsklarering er en avgjørelse foretatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet. Ved avgjørelse om sikkerhetsmessig skikkethet skal det bare legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere vedkommendes pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forhold til å håndtere skjermingsverdig informasjon.

Hvem?
Personer som gis tilgang til og skal jobbe med sikkerhetsgradert informasjon, eksempelvis personell i Forsvaret og i flere andre offentlige og private virksomheter, trenger sikkerhetsklarering. I Forsvaret blir også et betydelig antall vernepliktige sikkerhetsklarert.

Hvorfor?
Informasjon av betydning for Norges sikkerhet skal beskyttes. Personer som gis den tillit det er å få tilgang til denne type informasjon må være til å stole på, og må derfor sikkerhetsklareres før tilgang gis.

På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene om sikkerhetsklarering.

Brosjyre; Informasjon til deg som er sikkerhetsklarert og skal autoriseressikkerhetsklarert og skal autoriseres
Vi anmoder våre medlemmer å følge det som står i denne brosjyren. Ved problemer knyttet til reklarering, kontakt nærmeste tillitsvalgte.

Informasjonen er hentet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)