Har jeg rett til å være borte fra jobben fordi barnehagen er stengt?
Dette har vi laget et eget notat om, og det finner du her.

Har jeg krav på fri med lønn når jeg må være hjemme med sykt barn, eller fordi skolen er stengt?
Dette har vi laget et eget notat om, og det finner du her. 

Arbeidsgiver har varslet permittering med to dagers varsel. Er det lov?
Reglene om når arbeidsgiver kan permittere er regulert i hovedavtalene mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, Virke og andre). Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad påpeker at arbeidsgiver kan permittere kun ved forbigående arbeidsmangel. 
– Dersom arbeidsmangelen forventes å bli permanent, kan arbeidsgiver ikke permittere, men må vurdere oppsigelse, sier han.

Ifølge Kambestad må arbeidsgiver drøfte behovet for permittering og hvordan den skal gjennomføres med de tillitsvalgte, før det varsles permittering. 
– Permittering må etter hovedavtalene varsles 14 dager før den kan iverksettes. 14-dagers-regelen kan reduseres til to dager, dersom årsaken til arbeidsmangelen er uforutsette hendelser, sier han. 

Parat-advokaten understreker at arbeidsmangel som har oppstått som følge av arbeidsmangel og regjeringens tiltak for å hindre spredning av viruset, kan gi grunnlag for permittering med to dagers varsel. 
– Dersom arbeidsgiveren din har gitt to-dagers frist og partene ikke er enige om at situasjonen gir grunnlag for to-dagers varsel, må du som arbeidstaker likevel fratre etter to dager, sier Kambestad. 

Har jeg krav på lønn når jeg blir permittert?
Kambestad understreker at inntil videre gjelder lov om lønnsplikt under permittering.
– Etter loven har arbeidsgiver lønnsplikt i 15 dager. Dette er ikke endret ennå, men Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med et forslag til endringer som reduserer arbeidsgivers betalingsplikt. Når loven blir vedtatt vet vi ikke ennå, sier han. 

Dermed vil du få lønn som vanlig i varslingsperioden. 
– Etter at permitteringen er et faktum, har arbeidsgiveren din lønnsplikt etter lov om lønnsplikt ved permittering. Arbeidsgiver skal betale lønn de første femten dagene av permitteringen. Deretter har du krav på dagpenger, etter en ventetid på tre dager, sier han. 

Opposisjonen på Stortinget har nå forslått at arbeidstakerne skal ha rett til lønn i 2 dager, og Regjeringen har sluttet seg til forslaget. 
– De to første dagene skal arbeidsgiver betale vanlig lønn, og de neste 18 dagene vil staten betale full lønn opp til 6G (G=folketrygdens grunnbeløp, ca 100 000 kroner), gjennom NAV. Etter utløpet av denne 20-dagers-perioden vil du altså ha krav på dagpenger, sier Parat-advokaten. 

Ifølge Kambestad er dagpengene begrenset til 62,4 prosent av full lønn, opp til 6G. Dette betyr at du maksimalt kan få utbetalt 7190 kroner per uke før skatt. 

Jeg ble permittert før reglene permitteringslønnsloven ble endret. Hvor lang er arbeidsgiverperioden da? 
Kambestad påpeker at dersom arbeidsgiverperioden etter reglene i permitteringslønnsloven før endringene, det vil si med 14 dagers frist, allerede har utløpt, får endringene ingen betydning. 
– Dersom dagene fortsatt løper og det har gått mer enn to dager av arbeidsgiverperioden når endringen trer i kraft, vil arbeidsgiver i praksis ha oppfylt sin lønnsplikt og du vil gå over på lønnsutbetaling fra NAV, sier Parat-advokaten, og viser til punktet over. 

Kan jeg bli permittert når jeg uansett er hjemme fordi barnehagen er stengt, eller fordi jeg er syk?
– Arbeidstakere som er sykemeldt, har permisjon, er hjemme med barn på grunn av stengte skoler eller barnehager, skal uansett ikke sysselsettes. Dette betyr at det ikke er grunnlag for å permittere dem. Dersom alle ansatte i bedriften permitteres, vil permitteringen også kunne omfatte de sykmeldte, sier Kambestad. 

Jeg jobber i Norge, men bor i Sverige. Hva har jeg krav på når jeg er permittert?
Parat-advokaten understreker at dersom du arbeider i Norge vil du normalt også være medlem av folketrygden her. 
– Ved permittering vil du som EØS-borger ha krav på de samme ytelsene som om du var bosatt i Norge. Det betyr at du skal ha ytelser etter folketrygdloven på lik linje med dine kolleger som bor i Norge, forklarer Kambestad. 

Har jeg krav på lønn eller sykepenger når jeg er plassert i karantene?
Kambestad understreker at dersom du er plassert i karantene og kan arbeide hjemmefra, vil du oppfylle din arbeidsplikt og ha krav på lønn som normalt. Dette følger av prinsippet om ytelse (arbeid) mot ytelse (lønn). 
– Dersom du er i karantene og er syk, vil du nå ha krav på sykepenger. Dersom du er i karantene og er frisk, men likevel ikke kan jobbe som normalt hjemmefra, har du nå også krav på sykepenger, sier han. 

Parat-advokaten minner om at mer informasjon om dette finnes på NAVs hjemmesider. 
– NAV godtar nå pålagt karantene etter helsemyndighetenes pålegg som sykemelding. Du vil få sykemelding av lege uten personlig fremmøte, og Regjeringens regler om karantene faller innenfor dette. I tillegg er arbeidsgiverperioden ved sykemelding nedsatt til tre dager, sier Kambestad. 

Skal eller må arbeidsgiver følge ansiennitet ved permitteringer?
Ifølge Parat-advokaten skal arbeidsgiver ta utgangspunkt i ansiennitet ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skal permitteres. 
– Ansiennitetsrekkefølgen kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn. En saklig begrunnelse for å fravike ansienniteten, kan for eksempel være at arbeidsgiver har behov for å beholde enkelte arbeidstakere som har en kritisk funksjon eller kompetanse, sier Kambestad. 

Han forklarer at det i situasjonen som nå har oppstått er mange ansatte som har behov for fri for å ta seg av egne barn som ellers skulle vært i barnehage eller skole. 
– Dette vil også kunne vektlegges ved valg av hvem som skal permitteres, sier Parat-advokaten. 

Jeg har bestilt utenlandsferie. Kan arbeidsgiver nekte meg å reise? Eller kan det få konsekvenser for arbeidsforholdet mitt dersom jeg blir satt i karantene når jeg kommer hjem?
Kambestad påpeker at dersom reise til utlandet medfører at du ikke kan oppfylle din del av arbeidsavtalen i to uker etter hjemkomst, vil arbeidsgiver kunne nekte deg å reise. 
– Myndighetenes råd er nå at man ikke reiser til utlandet, men mindre det er strengt nødvendig.  Man blir pålagt to ukers obligatorisk karantene, og med mindre man har avtalt med arbeidsgiver å ha ferie i to ekstra uker, eller annet lovlig fravær, vil reise innebære ulovlig fravær som kan få arbeidsrettslige konsekvenser, sier han. 

Jeg har avtalt ferie i mars/april - har jeg krav på å få utsatt denne? 
– Karantenereglene og reiseforbudet griper ikke inn i avtale om ferieavvikling. Dersom ferien skal flyttes, må det skje etter avtale med arbeidsgiver, sier Kambestad. 

Jeg er i oppsigelsestid. Kan arbeidsgiver permittere meg?
Dersom arbeidsforholdet opphører i permitteringstiden, plikter du som arbeidstaker, ifølge Kambestad, å utføre arbeid i oppsigelsestiden. 
– Du vil da ha rett til full lønn. Dette følger av Hovedavtalen. Arbeidstakere som er sagt opp før permittering skjer, vil også ha rett til å utføre arbeid og motta lønn i oppsigelsestiden. Slik sett vil det ikke bli tale om permittering i dette tilfellet, forklarer han. 

Hvor raskt kan arbeidsgiver be meg om å møte på arbeid igjen? Hvilken frist er det?
Parat-advokaten påpeker at arbeidsgiver plikter å tilbakekalle de ansatte til arbeid så snart det er mulighet for sysselsetting. Selv om behovet for arbeidskraft kun varer en begrenset periode, plikter de ansatte å stille på arbeid. 
– Hvilken frist som skal gis til de ansatte før de må stille til arbeid, er ikke regulert i lov eller Hovedavtale. Normalt opereres det med én til to dagers frist, men både kortere og lengre frister kan gis. Her vil det kunne være variasjoner i hva som er praktisk mulig for de ulike stillingene, og en forutsetning er at det tar hensyn til at enkelte kan ha problemer med kortere frister, sier Kambestad. 

Kan jeg ta annen jobb mens jeg er permittert?
Ifølge Kambestad er du som permittert er fritatt for din arbeidsplikt. Dette innebærer at du er fristill til å ta annet arbeid.  
– Merk at enkelte arbeidsavtaler har klausuler som forutsetter samtykke til å jobbe for andre arbeidsgivere. Ved permittering er også denne forpliktelsen midlertidig opphevet. Likevel vil lojalitetshensyn tilsi visse begrensninger knyttet til arbeid i konkurrerende virksomheter. Ved tvil, ta kontakt med Parats juridiske avdeling for vurdering, sier Parat-advokaten. 

Kan jeg melde meg som frivillig til å bli permittert, selv om jeg har lengst ansiennitet? 
– Ja, du kan henvende deg til arbeidsgiver og si at du ønsker å bli permittert. Arbeidsgiver må da ta hensyn til dette. Det er likevel opp til arbeidsgiver å bestemme om du skal permitteres, eller om det er behov for din arbeidskraft, understreker Kambestad. 

Hva er kontingenten hos Parat for permitterte?
Alle permitterte arbeidstakere slipper å betale kontingent så lenge de er permittert. Ta kontakt med Parats medlemsregister for å registrere deg som permittert. 

Har jeg krav på dagpenger i friperioden som turnusarbeider? 
– Turnusarbeidere veksler mellom arbeidsintensive perioder på jobb og perioder med fri. Hvis du har opparbeidet fri når du blir permittert, må du avspasere fridager før du permitteres. Dette gjelder uavhengig om du er i arbeidsperioden eller friperioden når du blir permittert, sier Kambestad. 

Han understreker at dette innebærer at arbeidsgiver først må dekke lønnen i avspaseringsperioden før du permitteres. 
– Dersom du permitteres i arbeidsperioden skal du også avspasere opptjente fridager for de dagene som er arbeidet før du mottar dagpenger. Hvis permitteringen blir avsluttet mens du er i friperioden av en turnus, og du derfor ikke kan gå tilbake til arbeidet med en gang, har du rett til dagpenger frem til du gjenopptar arbeidet, sier Kambestad. 

Har jeg krav på dagpenger som permittert hvis jeg jobber i Norge og bor i et annet EØS-land?
Ifølge Parat-advokaten er utgangspunktet at en må være arbeidssøkende i Norge for å motta dagpenger. 
– Dagpengene kan en ta med ut til annet EØS-land i inntil tre måneder. Det gjelder derimot et unntak for permitterte som ikke har krav på dagpenger, med mindre du er grensearbeider. Forutsettingen for å være grensearbeider er at du bor i et EØS-land, men arbeider og reiser hjem minst en gang i uken. Du skal da være medlem av trygdeordningen i Norge, hvilket også er et vilkår for dagpenger, sier Kambestad. 

For nærmere informasjon, se NAVs nettsider:
www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert-informasjon/bo-i-ett-eos-land-og-arbeide-i-et-annet

www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert informasjon/soke-arbeid-i-et-annet-eos-land-med-norske-dagpenger

Har jeg rett til å velge å gå i karantene, selv om verken myndighetene eller arbeidsgiver pålegger meg det? 
– Dersom du på eget initiativvelger å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du normalt ikke rett til sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver, sier Parat-advokat Kambestad.