I nye Troms og Finnmark fylke er det en god del som ikke er på plass ennå, og de hovedtillitsvalgte er frikjøpt hundre prosent ut første halvår 2020 for å få de nødvendigste organisatoriske endringene på plass. 

– Vi ligger etter på flere ting, sier hovedtillitsvalgt for tannhelsekretærene i Finnmark, Siv Hanne Guttormsen. Hun forteller at det eksempelvis først nå er utlyst en stilling som leder av fylkestannhelsetjenesten for nye Troms og Finnmark fylke.  

Har synliggjort ThsF  
Da Tannhelsesekretæren tok kontakt i begynnelsen av november, forberedte Guttormsen og de andre hovedtillitsvalgte fra resten av landet seg til møte på Gardermoen i slutten av november for oppdatering og erfaringsutveksling knyttet til sammenslåingsprosessene. 

Nestleder i Tannhelsekretærenes Forbund, Wenche Husby, mener arbeidet knyttet til fylkessammenslåingene har markert forbundet som en svært aktiv part i prosessen. 

– Mange av sakene som er tatt opp, kommer fra ThsF, og jeg synes vi har hatt veldig mye å si. Forbundet har fremstått med engasjement og initiativ, noe som synes, sier Husby.  

 

Hun var selv hovedtillitsvalgt i Sør-Trøndelag og i nye Trøndelag fra 2018, før hun ble nestleder i forbundet i 2019. 

– Erfaringen så langt er i det store og hele positiv, sier Husby. En gjenganger i flere fylker har vært ambuleringsordningene, hvor Trøndelag har vist vei. Her fikk ThsF gjennomslag for kravet om likt ulempetillegg på 75 kroner timen for tannhelsesekretærer, tannpleiere og tannleger. 

 

Christiane Bogott har overtatt som hovedtillitsvalgt i Trøndelag, og samstemmer med Husby om utviklingen og erfaringen med sammenslåingen. Hun var hovedtillitsvalgt i tidligere Nord-Trøndelag før sammenslåingen. 

– Ambuleringsavtalen er blitt bedre, ikke minst for tannhelsesekretærene i sør som ikke hadde en slik avtale før, sier Bogott.   

 

Ellers mener hun hverdagen er ganske lik med det den var før sammenslåingen. Det som nå henger litt igjen er bruken av Yammer og Skype, som er innført som chatplattformer i fylket. 

– Det trengs opplæring i bruken av Yammer og Skype, det mangler, sier Christiane Bogott.  Ifølge henne er det blitt mer møteaktivitet enn da det var to fylker, og en del av disse møtene er direkte knyttet til spørsmål forbundene hadde i sammenheng med sammenslåingen for to år siden. 

 

Harmonisering i Viken 

Ida Troberg-Sunde er hovedtillitsvalgt i ThsF Akershus. Hun har vært representant for tannhelsesekretærene i arbeidsgruppa som har jobbet med organisering av tannhelsetjenesten i Viken. Hun står i disse dager  valg som ny hovedtillitsvalgt i Viken fylkeskommune 

 

Viken er fylket med desidert flest tannhelsesekretær-årsverk. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det i underkant av 240 årsverk i den nye regionen, som bemannes hovedsakelig av medlemmer i Tannhelsesekretærenes forbund.  

– Det mest kritiske er på plass, og alle har fått lønn i januar, sier Troberg-Sunde til Tannhelsesekretæren om fylkessammenslåingen.  

  

Ordninger harmoniseres  

Hun forteller at det har vært en god del arbeid med harmonisering av ordninger i forbindelse med sammenslåingen av de tre fylkene til nye Viken. Det er tre fylker som slår seg sammen, og noen har mistet arbeidsoppgaver, spesielt ledere. Naturlig nok er det uenigheter. Men alt i alt synes Troberg-Sunde at prosessen har vært god. 

  

Som i de øvrige fylkessammenslåingene, har det også vært forskjeller i lønns- og arbeidsordninger i Akershus, Østfold og Buskerud. Tannhelsetjenesten i Buskerud har eksempelvis nytt godt av en bonusordning.  

– Alle slike særavtaler er avviklet, sier Troberg-Sunde. Når det gjelder permisjons- og arbeidsreglement, er det noen forskjeller, og her har en lagt seg på gjennomsnittet fra de tre fylkene. 

  

Troberg-Sunde er spesielt fornøyd med at tannhelsesekretærer har fått 5300 kroner til fritt valgte kurs i kompetanseutviklingsplanen til tannhelsetjenesten i Viken. 

 –Vi går nå over til parlamentarisk styre i Viken. De tre fylkene har tidligere blitt styrt etter formanskapsmodellen. Vi vil nå blir mer politisk styrt, sier Troberg-Sunde, som ikke er helt sikker på om det er en bra ting. 

 

Seniordager fra 62 år 

Troberg-Sunde forteller at tannhelsesekretærene i Akershus taper litt på seniorpolitikk, da seniordager heretter gjelder fra 62 år. 

– For vår del blir det ikke lenger seniordager fra 60 år, det er litt leit, mener hun. 

 

Tannhelsetjenesten i Viken blir organisert i fem tannhelseseksjoner.  Det har vært et poeng at de nye seksjonene ikke skal gå etter de gamle fylkesgrensene. Noen seksjoner blir store i utstrekning, som fra Nes i Romerike til Hallingdal. 

 

Hovedtillitsvalgt Elisabeth Sandvik Tanum i Vestfold sier det meste var på plass før det nye fylket ble sjøsatt ved årsskiftet. 

– Noen smådetaljer gjenstod, sier Tanum til Tannhelsesekretæren. Ingen mister jobbene sine, og det er heller ingen som må flytte fysisk som følge av sammenslåingen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

 

Tanum forteller at samordningen av administrasjonssystemet Opus ble gjort ved at tannhelsesekretærene i de respektive fylkene hadde tvungen ferie to dager og etatssamling to dager.