Av 
Helene Husebø 31.07.2019 15:24Den 1. juli trådte lovendringen i kraft. Dette innebærer at pasient- og brukerombudets oppgaver nå også skal ivareta tannhelsetjenestens pasienter.

Ombudets oppgave er å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet ovenfor helsetjenestene, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Leder av Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, mener dette er et viktig steg i riktig retning for å sikre tannhelsepasientenes rettigheter.

- Utvidelse av pasient- og brukerombudets oppgaver til også å innbefatte tannhelsetjenesten er et fremskritt for våre pasienter. Det er naturlig at ombudet også skal ta seg av tannhelsetjenesten, og et skritt i retning av at tannhelsetjenestene er en naturlig del av helsetjenestene, sier hun.

Årmo påpeker også viktigheten av at tannhelsesekretærer viderefører den nye informasjonen til pasienter.

– Det er viktig at tannhelsesekretærene blir oppmerksomme på at lovendringen gir alt tannhelsepersonell en plikt til å informere pasienter og pårørende om denne rettigheten, avslutter hun.