Parat24 publiserte denne uka resultatene fra en undersøkelse hvor over 2700 ansatte i syv ulike områder organisert i Parat har svart på en rekke spørsmål vedrørende seksuell trakassering.

Les også: Alarmerende tall om seksuell trakassering

I flere bransjer svarer over 90 prosent av respondentene nei, eller vet ikke, på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering siste år, viser undersøkelsen Parat24 nå har gjennomført.

I flere bransjer svarer over 70 prosent av respondentene nei, eller vet ikke, på spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Arbeidsministeren: Nedslående funn
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier til Parat24 at det er nedslående tall Parat24 har presentert.
– Dette er nedslående tall. Vi har sett fra tidligere undersøkelser at det er for få arbeidsgivere som har etablert tilstrekkelige varslingsrutiner, enten det gjelder seksuell trakassering eller andre kritikkverdige forhold, sier hun.

Hauglie sier at selv etter den omfattende Metoo-kampanjen, er det fortsatt for få arbeidsgivere som har god nok oversikt over seksuell trakassering på egen arbeidsplass.
– Seksuell trakassering er nok noe som ikke har vært tatt helt på alvor før Metoo-kampanjen, men etter denne kampanjen hadde jeg nok trodd at flere arbeidsgivere ville tatt dette på alvor. All form for trakassering, enten det er seksuell trakassering eller annet, er forbudt. Jeg forventer at alle arbeidsgivere, enten det er private eller offentlige, har kontroll og rutiner på dette, sier hun.

Arbeidsministeren sier det ikke skal være sånn at ansatte føler utrygghet ved å gå på jobb. – Arbeidsgiver har en plikt til å kartlegge risikofaktorene på arbeidsplassen. Uavhengig av hvem som utsetter en arbeidstaker for seksuell trakassering, så skal arbeidsgiver ha kartlagt risikofaktorer og iverksatt tiltak for å motvirke og forhindre denne type hendelser, sier Hauglie til Parat24.

Les også: Vil ha slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Likestillings og diskrimineringsombudet: Mange arbeidsgivere mangler rutiner
Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, sier til Parat24 at hun ser helt klart, både fra Parat24 sin undersøkelse og fra andre henvendelser at mange arbeidsgivere mangler rutiner og retningslinjer for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.
– Det er ledelsen som har ansvar for tryggheten til alle ansatte uansett kjønn, alder aller andre kjennetegn ved dem, og ledelsen må sørge for åpenhet og god informasjon til sine medarbeidere, sier hun.

Bjurstrøm sier at hva ansatte skal gjøre hvis de opplever seg trakassert, må gjentas i flere sammenhenger og på flere måter.
– Vi ønsker å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og hvordan de kan forebygge det. Vi ønsker også å øke arbeidstakernes kunnskap om hva de bør gjøre hvis de opplever seg trakassert på jobb, og hvor de kan få hjelp. Ombudet kan gi veiledning om ansattes rettigheter i saker om seksuell trakassering og hvordan arbeidsgivere kan forebygge og håndtere slike saker, sier hun.

Ekstern lenke: Kampanjen settestrek.no fra Likestillingsombudet og Arbeidstilsynet

YS-Stat: Nedslående funn som vil følges opp
Leder i YS-Stat, Pål N. Arnesen, sier funnene i undersøkelsen som er lagt frem av Parat24 er nedslående.
– Jeg vil på bakgrunn av denne undersøkelsen rette en skriftlig henvendelse til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, ved statens personaldirektør, og be en tilbakemelding på undersøkelsen og samtidig be om et dette settes på dagsorden sentralt mellom partene, sier han til Parat24.

Arnesen sier han i tillegg vil gi YS Stat forbundene en parallel beskjed om å foreta en runde med sine tillitsvalgte for å få ytterligere bekreftelse til det videre arbeid.


Forsvarsministeren: Nulltoleranse for seksuell trakassering
8,7 prosent av de fra Forsvaret som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 53 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 43 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.


Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til Parat24 at han tar problemet med seksuell trakassering på det største alvor.
– Ingen skal utsettes for slik oppførsel, verken i Forsvaret eller andre steder. Dessverre ser vi likevel at det skjer. Forsvaret har jobbet systematisk med å forebygge seksuell trakassering siden 2006. Tallene som Parat24 presenterer viser samtidig at vi fremdeles har en jobb å gjøre. Det er viktig at alle som jobber i forsvarssektoren har tillit til at arbeidsgiver tar utfordringen med seksuell trakassering på alvor, sier han.

Les også: Forsvarsministeren forbannet over seksuell trakassering

Bakke-Jensen sier Forsvaret og de øvrige virksomhetene i forsvarssektoren har godt utviklede varslingskanaler.
– Forsvaret stiller også tydelige krav til arbeidsgivere og linjeledere om å iverksette reaksjoner der negative forhold avdekkes. Jeg er samtidig opptatt av at personellet skal ha tillit til varslingssystemet. De som opplever å bli utsatt for seksuell trakassering må erfare at det er trygt å varsle og at de blir tatt vare på, sier han.

Bakke-Jensen sier Forsvaret har nulltoleranse for seksuell trakassering.
– Det skal ikke være tvil. Seksuell trakassering skal ikke skje. Seksuell trakassering er et problem som angår oss alle. Alle i forsvarssektoren har et ansvar for å reagere dersom vi ser eller hører om noen som utsettes for dette. Jeg har tillit til at forsvarssjefen prioriterer arbeidet med å motvirke seksuell trakassering, og jeg forventer at alle i Forsvaret går foran som gode forbilder og ikke tillater mobbing eller trakassering, verken fra seg selv eller andre, sier han

Forsvarssjefen: Ikke akseptable funn 
Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen, sier til Parat24 at funnene fra undersøkelsen Parat24 har presentert ikke er akseptabelt for Forsvaret som organisasjon.
– Vi har en nulltoleranse i Forsvaret, men selv om vi har jobbet langsiktig med dette i mange år viser Parat24 sin undersøkels og våre egne resultater fra de årlige medarbeider- og vernepliktsundersøkelser, at vi må ta dette ytterligere på alvor, sier han.

Forsvarssjefen sier han nå har igangsatt et arbeid for å motvirke seksuell trakassering, og vil samtidig sørge for å implementere gode varslingsrutiner og en systematisert oppfølging.
– 
Vi lager nå en forsterket tiltaksplan der preventive og holdningsmessige forhold ytterligere adresseres. Vi kommer til å utarbeide atferdsregler, og jobbe samme med generaladvokaten for å lage en veiledning for å gi retningslinjer om hvordan ansatte skal reagere på og følge opp rapportert og observert seksuell trakassering, sier han til Parat24.

Les også: Kvinner i forsvaret bryter tausheten

Parat forsvar vil følge opp
Leder for Parat forsvar, Johan Hovde, er glad for at både forsvarsministeren og forsvarssjefen er så tydelige på at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i forsvaret.
– Jeg registrerer at tallene for Forsvaret er lavere enn en del andre bransjer når det gjelder seksuell trakassering, men at 8,7 % av de som har svart på undersøkelsen har opplevd seksuell trakassering er et alt for høyt tall, sier han.

Hovde mener det sier mye når over av halvparten av de som er forespurt ikke vet om arbeidsgiver har rutiner for seksuell trakassering.
– Når så få vet om arbeidsgiver har rutiner for hvordan dette skal rapporteres, er vi bekymret for at det kan være en underrapportering. Vi skal ta opp med Forsvarets ledelse hvordan vi felles kan jobbe sammen for å bekjempe seksuell trakassering, og vi kommer til å sette fokus på dette på medlemsmøter fremover, sier han til Parat24.

Les også: Landsmøtet: Vil ha konvensjon mot vold og seksuell trakassering

Politiet: Anonym varslingskanal og nye varslingsrutiner
12,2 prosent av de fra Politiet som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 77 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 62 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.


Justis- og innvandringsminister, Tor Mikkel Wara (FrP), sier til Parat24 at han forventer at det skal jobbes kontinuerlig og systematisk med å sikre et godt arbeidsmiljø i justissektoren.
– Dette gjelder også at det sørges for at medarbeidere i sektoren ikke utsettes for mobbing, trakassering eller diskriminering, sier han.

Wara minner om at justissektoren har en ekstern varslingskanal som kan benyttes til å varsle om kritikkverdige forhold.
­– Politidirektoratet har opplyst at de har jobbet systematisk med utilbørlig opptreden og seksuell trakassering de siste årene, og en rekke tiltak er blitt iverksatt. Forebygging av uønsket adferd er en viktig del av det arbeidet som nå gjøres innen ledelse, kultur og holdninger i etaten, sier han.

Seksjonssjef i HR seksjonen i Politidirektoratet, Kjersti Jørgensen, sier til Parat24 at det er viktig å få fanget opp omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet.
– På den måten kan vi arbeide med å håndtere og forebygge slik adferd på en best mulig måte. Resultatene fra Parat24s undersøkelse viser hvor viktig det er å ha fokus på dette tema. Dette et av fokusområdene våre innenfor det arbeidet som gjøres på ledelse, kultur og holdninger i etaten, sier hun.

Jørgensen sier det er etablert en egen anonym varslingskanal i etaten, og nye varslingsrutiner er implementert.
– Vi driver opplæring av ledere og tillitsvalgte i hvordan vi kan forebygge og ta på alvor eventuelle varsler som kan komme. Temaet har vært på dagsordenen med dilemmatrening hos blant annet toppledelsen. Tilbakemeldingene har vært gode med hensyn til bevissthet rundt varslingssaker generelt, kunnskap rundt håndtering og psykologiske mekanismer, sier hun.

Les også: Ny tiltakspakke for varsling

Tillitsvalgte i Politiet: – Alarmerende
Leder i Norges Politilederlag i Parat, Geir Krogh, og leder for Parat politiet, Einar Kaldhol, sier til Parat24 at funnene i undersøkelsen Parat24 nå har presentert,harmonerer godt med funnene fra politiets medarbeiderundersøkelse i 2017.
– Selv om ikke det er alarmerende mange mener vi det må være nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet i politiet. Kunnskap om dette er derfor viktig for å kunne håndtere og forebygge på best mulig måte, sier de.

Krogh og Kaldhol sier det er mer alarmerende at til tross for systematisk arbeid med temaet de siste tre årene er det fortsatt over halvparten som svarer at de ikke vet om varslingsrutinene.
– Anonym varslingskanal for justisfeltet ble etablert allerede i 2015 og nye rutiner for varsling ble innført i 2016. I 2016/17 gjennomførte Politidirektoratet omfattende opplæring av ledere og tillitsvalgte. Det kan tyde på kunnskapen om varslingsrutinene ikke har nådd ut til de enkelte ansatte. Det er åpenbart behov for et kontinuerlig fokus på varslingsrutiner, og dette må innarbeides i personalarbeidet på en bedre måte enn i dag, sier de til Parat24.

Høyere utdanning har nulltoleranse for seksuell trakassering
8,6 prosent av de ansatte i universitet og høgskolesektoren som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 82 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

44 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.


Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier til Parat24 at hun forventer at alle
universiteter og høyskoler jobber for å forhindre at trakassering skjer, at det er tydelig rapporteringskanaler og at henvendelser om trakassering følges opp.
– Regjeringen har nulltoleranse mot trakassering og lovverket slår fast at studenter og ansatte skal ha et trygt lærings- og arbeidsmiljø, sier hun.

Nybø sier hun har en forventning om at utdanningsinstitusjonene sørger for at det på alle nivåer er en kultur som bekjemper trakassering og sørger for likestilling og mangfold, og det gjelder naturligvis både for studenter og ansatte.
­– Det må finnes gode rutiner, slik at det er enkelt å si fra, og negative hendelser må bli fulgt opp og få konsekvenser, sier hun.

NAV: Har ikke egne undersøkelser 
8,5 prosent av de i NAV som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 95 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Nærmere 77 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.


Direktør i HR-avdelingen i NAV
, Inger-Johanne Stokke, sier til Parat24 at NAV ikke har undersøkt hvor mange av de ansatte som har vært, eller er, utsatt for seksuell trakassering.
– Som arbeidsgiver er vi tydelig på at det er nulltoleranse i etaten for trakassering eller mobbing. Dette omfatter også seksuell trakassering. HR-juridisk seksjon i HR-avdelingen i direktoratet opplyser om at de i løpet av de siste par årene har behandlet et fåtall saker i denne kategorien, sier hun.  

Jørgensen sier at NAV som arbeidsgiver heller ikke via etatens sentrale arbeidsmiljøutvalg har fått forelagt at omfanget av seksuell trakassering er stort.

Leder for Parat i NAV, Agathe Oslang Hellesen, sier det er alarmerende at så få kjenner NAV sine varslingsrutiner, både tillitsvalgte, vernetjeneste og ledelse må ta dette på alvor å se det som felles ansvar at de ansatte blir kjent med rutiner.
– Det er nok slik at varslingsrutinene i NAV er godt kjente men har hatt høyt fokus på vold og trusler mot ansatte.  Parat NAV tar dette på alvor og vil ta en gjennomgang med våre tillitsvalgte allerede denne uka, som en start, sier hun.

Tannlegeforeningen: Ethvert tilfelle av trakassering på jobb er et for mye 
Generalsekretær i Tannlegeforeningen, Morten H. Rolstad, sier ethvert tilfelle av trakassering på jobb er et for mye – uansett type og bransje.
– Dette handler om både kunnskap og holdninger, og vi ønsker naturlig nok at våre medlemmer og tannhelsebransjen generelt skal arbeide systematisk med å forebygge at dette skal skje på arbeidsplassen. Det gjelder både å kartlegge omfang og utarbeide varslingsrutiner og retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell eller annen form for trakassering, sier han til Parat24.

Rolstad sier det er arbeidsgivers ansvar å undersøke forholdene på arbeidsplassene, både i offentlig og privat sektor.
– Vi oppfordrer alle arbeidsgivere i bransjen vår til å kartlegge omfang og utarbeide retningslinjer og varslingsrutiner - og ikke minst gjøre disse kjent for de ansatte, sier han.

Virke: Beklagelige funn, vil opprette dialog
Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier til Parat24 at alle skal kunne gå på jobb og være trygg på å ikke oppleve verken seksuell trakassering eller annen type trakassering.
­– Arbeidsgivere har en plikt til å forebygge seksuell trakassering, og et viktig tiltak er både å ha gode retningslinjer og rutiner for involvering av de ansatte, sier han.

Horneland Kristensen sier når en såpass høy andel ansatte er usikre eller svarer nei på om arbeidsgiver har retningslinjer for seksuell trakassering, eller har kartlagt omfanget av dette i løpet av fjoråret, viser det at det gjenstår en jobb å gjøre.

– Virke vil fortsette å aktivt formidle budskapet om at det er nulltoleranse for seksuell trakassering i det norske arbeidslivet. Vi har utarbeidet både tips, retningslinjer, juridisk informasjon og kurs til våre medlemmer for å forebygge, håndtere og behandle dette. Både vi og våre medlemmer tar funnene i undersøkelsen på alvor, og vil gå i dialog for å se om det er noe vi kan løse sammen, sier han til Parat24.

KS: Uakseptabelt at arbeidstakere blir utsatt for seksuell trakassering
Rådgiver i avdeling for Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk i KS, Øystein Lorvik Nilsen, sier det er uakseptabelt at arbeidstakere blir utsatt for seksuell trakassering.
– 
Som arbeidsgivere må vi ta tak i dette, uansett om omfanget er stor eller lite. Det er imidlertid positivt at omfanget i tannhelsetjenesten er blant de laveste i Parat24s undersøkelse, sier han.

Lorvik Nilsen sier at som arbeidsgivere har fylkeskommunene ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
– Vår erfaring er at fylkeskommunene driver et systematisk HMS-arbeid, med involvering av ansatte gjennom AMU og andre samarbeidsarenaer, noe som er viktig for å få nødvendig oversikt. Det er også viktig at de ansatte melder fra om uønskede hendelser slik at arbeidsgiver får kjennskap til dette, sier han til Parat24.

Spekter: Ikke vårt ansvar
Parat24 har rettet en henvendelse til Spekter som er arbeidsgiverorganisasjonen for sykehusapotekene for å få en kommentar til funnene i undersøkelsen.

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, svarer i en epost til Parat24 at dette er en problemstilling Spekter ikke har ansvar for å håndtere, da det er den enkelte virksomhet som har ansvaret for arbeidsmiljøet.

Farmasiforbundet i Parat: Nedslående resultater
Leder for Farmasiforbundet i Parat, Irene Hope, sier funnene i Parat24s undersøkelse er nedslående og alvorlige.
– Jeg har allerede kontaktet alle hovedtillitsvalgte i Farmasiforbundet for å få en gjennomgang av hvilke retningslinjer og rutiner som foreligger, sier hun.

Hope sier det kan være vanskelig for de som utsettes for denne type trakassering å varsle om situasjonene hvis det ikke foreligger gode rutiner på dette.
– Dette mener jeg må være en sak for hovedtillitsvalgte å løfte opp i apotekkjedene og foretakene for å sette seksuell trakassering på dagsorden. Det er et felles ansvar å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte, sier hun.

Les også: Alarmerende tall om seksuell trakassering

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Parat24 i uke 3. Undersøkelsen er gjennomført blant ansatte i politiet, forsvaret, vakt og sikkerhet, NAV, Universitet- og Høgskolesektoren, tannhelse og blant apotekansatte. 2.739 ansatte har besvart undersøkelsen.

Definisjon
Seksuell trakassering er i undersøkelsen definert som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes.

Politiet
12,2 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 77 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 62 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Forsvaret
8,7 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 53 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 43 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Vakt og sikkerhet
26,6 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 92 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Nærmere 70 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

NAV
8,5 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 95 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Nærmere 77 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Universitet og høgskolesektoren
8,6 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 82 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

44 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Tannhelse
5,3 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 93 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 79 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Farmasi og apotek
4 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 90 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 78 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.