Tiltakene ble overrekt til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli på en lanseringskonferanse hvor mer enn 40 ulike tilsynsmyndigheter deltok.  

Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H), sier til Parat24 at det i all hovedsak er trygt å varsle i Norge i dag.
– Som også Varslerutvalget har beskrevet, de aller fleste varsler i Norge i dag blir håndtert på en god måte og det er sjelden gjengjeldelser. Men det er mange som er redde for å varsle, fordi de frykter gjengjeldelser, sier hun til Parat24.

Stort forbedringspotensial
Hauglie sier det kan se ut som om det er flere som frykter gjengjeldelser, enn hva som faktisk opplever det.
– Vi har likevel et stort forbedringspotensial når det gjelder å utvikle rutiner for varsling, og bevissthet og kunnskap om hva varsling er – selv i tilsynene som er satt til å håndtere dette, sier hun.  

Hauglie sier hun har store forventinger til at kunnskapen og kompetansen om varsling og hvordan dette skal møtes i tilsynene vil øke, etter at den nye tiltakspakken nå er lagt frem.
– Dette har jeg stor tro på at vi vil lykkes med, ikke minst fordi tilsynene selv har vært med i arbeidet med å utarbeide denne tiltakspakken, sier hun til Parat24.

Ekstern lenke: Retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsler til offentlige myndigheter

Kunnskap og bevissthet
Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, sier til Parat24 at mer kunnskap og bevissthet om varsling bidrar til at offentlige myndigheter fanger opp flere varsel, og at flere varslere får den informasjonen og veiledningen de trenger.
– Dette arbeidet er viktig for å gjøre det enklere og tryggere å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, sier hun.

Vollheim sier at felles retningslinje for mottak og håndtering av eksterne varsel skal bidra til å gjøre det mer tilgjengelig og tryggere å varsle offentlige myndigheter.
– Retningslinjene skal bidra til at offentlige myndigheter blir mer synlig som varslingskanal og mer enhetlig, sier hun til Parat24.


Bakgrunn
Arbeidstilsynet fikk i 2015 oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å lede et arbeid for å øke kunnskapen og samhandlingen om varsling i offentlige myndigheter.

Bakgrunnen for oppdraget var at arbeidstakere i liten grad var kjent med rettigheter og muligheten til å varsle eksternt til offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold og at de i liten grad var kjent med hvordan de kunne oppsøke offentlige myndigheter for informasjon og veiledning.

I tillegg ble det påpekt at offentlige myndigheter har behov for mer kunnskap om sin rolle som varslingsmottaker, slik at varslere som henvender seg til offentlige myndigheter blir ivaretatt og fulgt opp på en god måte.

Arbeidstilsynet løste oppdraget ved å invitere 13 offentlige myndigheter til et samhandlingsprosjekt.

Arbeidet har kartlagt erfaring, utfordringer og praksis, og i fellesskap utarbeidet tiltak for hvordan offentlige myndigheter kan øke sin kunnskap og bevissthet i rollen som ekstern varslingsmottaker.

Disse myndighetene har deltatt i arbeidet
Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Finanstilsynet, Fylkesmannen, Konkurransetilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Skattedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens jernbanetilsyn og Økokrim.

E-læringskurset i varsling til offentlige myndigheter skal bidra til at ansatte i offentlige myndigheter øker sin kunnskap om varsling og blir mer bevisst på rollen som varslingsmottaker.

Ekstern lenke: Difi sitt E-lærngskurs i varsling