Det hersket en rørende enighet om at et moderne og omstillingsdyktig arbeidsmarked forutsetter godt samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Men Hauglie advarte også mot at trepartssamarbeidet kan forvitre om ikke organisasjonsgraden opprettholdes.
– Hvis mange faller utenfor det organiserte arbeidslivet, kan trepartssamarbeidet stå i fare for å forvitre. Den norske modellen hviler på tariffavtaler, på høy organisering blant både arbeidstakere og arbeidsgivere, og sterke organisasjoner på begge sider, sier hun.

Les også: Hauglie: Organisasjonsgraden opp i Arbeidslivspolitisk råd

Enigheten var like stor om at for å kunne videreutvikle det beste i den norske modellen trengs det sterke og ansvarlige organisasjoner som vi har i Norge, og som samtidig har høy oppslutning. Hvis mange faller utenfor det organiserte arbeidslivet, kan trepartssamarbeidet stå i fare.
– Noe av det mest verdifulle i den norske modellen er tillitsvalgtes og organisasjonenes innsats på norske arbeidsplasser. Derfor er det viktig at organisasjonene evner å være attraktive for nye medlemmer, og forblir representative for sin sektor, sier Hauglie.

Les også: Arbeidsmiljøloven - ikke godt nok fra regjeringen

Hauglie sier at et organisert arbeidsliv gir forutsigbarhet på en arbeidsplass.
– Partene har etablerte spilleregler, og når arbeidsgivere drøfter og forhandler med tillitsvalgte, vet arbeidsgiver at de tillitsvalgte har de ansatte i ryggen, og kan inngå forpliktende avtaler, sier hun.

Les også: Refser høyresiden for å ta for lett på løsarbeid

Kalle Moene, professor i økonomi ved Universitet i Oslo, støttet opp under budskapet til Hauglie og sier det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.
– I et uorganisert arbeidsliv vil det være en ubalanse i maktforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Mens et organisert arbeidsliv gir større grad av likevekt og balanse, sier han.

Moene sier et organisert arbeidsliv og dermed også en organisert og sentralisert lønnsdannelse bidrar til å utjevne forskjeller og dempe friksjon, noe som har vært en suksessfaktor for den norske modellen og den norske arbeidslivsorganiseringen.

Les også: Forsvar for det organiserte arbeidslivet

Moene sier at skal man lykkes med den relativt høye organisasjonsgraden, må organisasjonene ha noe å tilby medlemmene lokalt og på den enkelte arbeidsplass, men dette må skje innenfor en sentralt etablert rammeverk.

– Den norske fagbevegelsen er en demokratisk organisering som springer ut fra den enkelte arbeidsplass, og både tillitsvalgte og ledere velges av og blant medlemmene. På denne måten kan man langt på vei si at dette er lokaldemokrati i praksis. Dette lokaldemokratiet er viktig for å kunne opprettholde organisasjonsgraden, sier han.

Les også: Iver og engasjement