Kronebeløpet som er gitt som generelt tillegg i privat sektor er høyere enn i KS. Dette for å sikre at tannhelsesekretærer i privat sektor har omtrent lik lønnsutvikling som i KS sektoren og ellers i arbeidslivet.

Det er også avtalt store endringer i bestemmelsen om Sen arbeidstid, noe som gjør denne bestemmelsen enklere å forstå og følge. Denne endringen trer i kraft fra 1.1.2019.

Alt i alt er vi godt fornøyd med årets lønnsoppgjør for våre private tannhelsesekretærer sier leder for ThsF, Gerd Bang-Johansen.

Les mer om oppgjøret ved å følge linkene under.

Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 10.10.18
Protokoll - Den Norske Tannlegeforening og Parat  Mønsteravtale 10.10.18


– Tariffinformasjon er sendt ut på e-post og papir til våre medlemmer i privat sektor, sier Parats forhandlingsleder Kjell-Morten Aune. 

Partene ble enige om følgende endringer:

Økonomiske forhold

Generelle tillegg per 1.5 2018
Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen gis et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn. Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.

Det gis følgende generelle tillegg per år med virkning fra 1. mai 2018:

Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Assistent 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
Tannhelsesekretær 7 000 7 000 7 300 8 000 8 000 7 600 9 500

Minstelønnstabell per 1.5 2018
Nye minstelønnssatser med virkning fra 1. mai 2018, jf. avtalen § 9 punkt 1:
Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Assistent 293 500 299 000 301 800 304 800 312 900 359 200 396 200
Tannhelsesekretær 338 800 345 200 348 700 352 900 364 300 402 300 409 200

Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen, og skal først legges til sekretærens årslønn per 1. mai 2018. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået, skal lønnen deretter (minimum) økes til minstelønn i henhold til ovennevnte tabell.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

Årlig lønnsvurdering
Lønnsfastsettelse for arbeidstakere ligger under arbeidsgivers styringsrett. Mønsteravtalen er basert på et minstelønnssystem. Det skal i tillegg gjøres en årlig vurdering av lønnsinnplassering i den enkelte virksomhet, på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne, se Mønsteravtalen § 9 punkt 2.

Til informasjon er det i offentlig sektor (KS-området) ikke avsatt en pott til lokale forhandlinger for 2018. Dette har ikke under noen omstendighet direkte betydning for den årlige lønnsvurderingen i privat sektor.

Den nye minstelønnstabellen tilsvarer resultatet for tannhelsesekretærer i offentlig sektor (KS-området) i 2018. Det generelle tillegget er noe høyere enn i KS-området i 2018, da det har vært ansett nødvendig for å sikre om lag lik lønnsutvikling for tannhelsesekretærer og assistenter i privat sektor, sammenlignet med offentlig tannhelsesektor og arbeidslivet generelt.

Årslønnsveksten innen frontfaget og arbeidslivet generelt antas å bli 2,8% i 2018. Det generelle tillegget i Mønsteravtalen for 2018 beregnes til å utgjøre en årslønnsvekst fra 1,1% til 1,6% i 2018, fordi virkningstidspunktet er 1.5.2018. Lønnsøkningen fra 30.4 til 1.5, utgjør imidlertid fra 1,7% til 2,4% beregnet ut fra minstelønnssats per 30.4 2018

Øvrige endringer i Mønsteravtalen:

Det er i tillegg avtalt enkelte materielle endringer og presiseringer, bl.a. følgende:

1. § 4 nr. 2 Sen arbeidstid

Med virkning fra 1.1.2019 utgår nåværende bestemmelse og erstattes av følgende:

Tillegg for sen arbeidstid mm.
a) Avgrensning
Det betales ikke tillegg etter denne bestemmelse under overtidsarbeid.

b) Kvelds- og nattillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00 betales et tillegg på minst kr. 28,- pr. arbeidet time.

c) Lørdags- og søndagstillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr. 53,- pr. arbeidet time.

d) Helge- og høytidstillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt mellom kl. 12.00 og 24.00 onsdag før skjærtorsdag, pinseaften, julaften og nyttårsaften, betales et tillegg på minst 100 % av timelønn pr. arbeidet time.

Mønsteravtalens nåværende bestemmelse om sen arbeidstid har vært vanskelig å forstå. NTF håper den nye bestemmelsen vil være lettere å praktisere for den enkelte virksomhet. Bestemmelsen skal forstås slik at den ansatte i konkrete situasjoner kan ha rett til flere tillegg. Eksempel: Arbeid 17. mai kveld hvis det er en lørdag, vil gi rett til både kvelds-, lørdags- og helge- og høytidstillegg.


Nærmere om beregningen av månedslønn og timelønn

Årslønn i full stilling er referanse for all avlønning. Månedslønn = Årslønn/12. Månedslønn i mindre enn 100 % stilling = Månedslønn/37, 5 x avtalt uketimetall, eller månedslønn x avtalt stillingsbrøk.

Timelønn for hel- og deltidsansatte (inkl. kompensasjon for off. fridager) = Månedslønn/157
Timelønn for ekstrahjelper (eks. kompensasjon for off. fridager) = Månedslønn/162,5
Timelønn med 50 % overtidstillegg = Månedslønn/162,5 x 1,5
Timelønn med 100 % overtidstillegg = Månedslønn/162,5 x 2