Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 500 tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester i 2017. Hensikten med tilsynene har vært å bidra til at virksomhetene jobber systematisk for å forebygge vold og trusler.

Les rapporten: Forebygge vold og trusler

Hovedfunn i tilsynene

  • Nær seks av ti av de kontrollerte virksomhetene har ikke kartlagt og risikovurdert hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, og de har heller ikke utarbeidet planer for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler.
  • Halvparten av virksomhetene har ikke vurdert risikoen ved alenearbeid.
  • Fire av ti virksomheter har ikke gitt arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler kan forebygges og håndteres.

Alarmerende tall, sier Arbeidstilsynet.
– Det er urovekkende når vi vet at ansatte i denne sektoren er mer enn dobbelt så utsatt for vold og trusler som andre arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Volheim sier dette ikke er godt nok.
– Jeg er spesielt bekymret over at så mange som halvparten ikke har vurdert risikoen ved alenearbeid. Vi vet at det å være alene i arbeidssituasjonen kan øke sannsynligheten for farlige situasjoner og forverre konsekvensene for den ansatte fordi en ikke får hjelp. Denne risikoen må ikke undervurderes, sier hun.

Harmonerer med Parats erfaringer
Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, sier resultatene i undersøkelsen harmonerer med funnene i andre undersøkelser, og med Parats egne erfaringer.
– Slik vi ser det bruker arbeidsgiverne for liten tid til risikovurdering, og har for lite planverktøy i forhold til hjelpetiltak når du først blir utsatt for vold og trusler
. Vi ser dette over hele linjen hvor ansatte har direkte publikumskontakt, som eksempelvis NAV, politiet, apotekene og utelivsbransjen, sier Svendsen.

I flere av virksomhetene Arbeidstilsynet har vært på tilsyn i, rapporteres det om at det forebyggende arbeidet nedprioriteres på grunn av mangel på ressurser i form av tid, penger og kompetanse. Inspektørene ser også at når uønskede hendelser oppstår, unnlater noen å rapportere om dette, fordi vold og trusler anses som «en del av jobben» og henger sammen med pasientenes sykdomsbilde.
– Ingen skal tenke at dette må jeg tåle i denne jobben. Ettersom vold og trusler er en del av arbeidssituasjonen for mange ansatte i helse- og sosialsektoren, er det viktig at hendelser som oppstår rapporteres og registreres i avvikssystemet. Dette vil synliggjøre omfanget av vold og trusler, hvor alvorlige det er, og at forebyggende tiltak er nødvendig, sier Vollheim.

Nedslående rapport
Irene Hope, forbundsleder i Farmasiforbundet i Parat sier det er en nedslående rapport Arbeidstilsynet nå presenterer.
– At ikke flere arbeidsgivere prioriterer å følge opp de krav som de er pålagt å innrapportere når det oppstår vold og trusler på arbeidsplassen er å betegne som dårlig lederskap og lite ansvarsfølelse ovenfor de ansatte, sier hun.


Hope sier arbeidstilsynet gjør er et godt arbeid for å sette fokus på et viktig tema som det syndes mot i mange bedrifter i helsesektoren.
– Bedriftene må være tydelig på hvordan vold og trusler skal innrapporteres og kvalitetssikre at rutiner blir fulgt og hvordan dette implementeres blant ansatte. Alle som jobber innen helsesektoren, enten det er i det offentlige eller privat, skal føle seg trygg på jobb, sier forbundslederen i Farmasiforbundet.

Arbeidsgivers ansvar
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for forebygging og de nødvendige rutiner.

– Enhver arbeidsplass skal ha rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler. Det er viktig at disse rutinene er godt kjent blant de ansatte, at de følges i praksis, og at arbeidstakerne får god opplæring og øvelse, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet fortsetter å følge sektoren og temaet vold og trusler framover, både med tilsyn og veiledning, og vi utvider til også å omfatte privat sektor.

Les mer hos Arbeidstilsynet: Hvordan forebygge vold og trusler?