Av: Trygve Bergsland

Kjell Morten Aune sier streiken ved Colosseumklinikken i Trondheim var nødvendig for å endre på gammeldagse holdninger.
– I den private tannhelsetjenesten er det behov for bedre samarbeid mellom medarbeidere, behov for økt fokus på profesjonell ledelse, lønn som innsatsfaktor og overskuddsdeling mellom de som bidrar på arbeidsplassen, i tillegg til økt fokus på å gjøre hverandre gode, sier Aune.

Lærdom av streiken 

Aune sier Parat tror på et arbeidsliv hvor medbestemmelse på arbeidsplassen står sentralt og hvor de ansatte får sin del av verdiskapningen i virksomheten. 
– Parat har som målsetting at alle medlemmer, som selv ønsker, skal være omfattet av en tariffavtale. Flesteparten av våre krav om tariffavtale retter seg til virksomheter som er medlem i en arbeidsgiverforening, dette er krav man hører lite om fordi hovedavtalen har laget klare regler til hvordan slike krav skal behandles. Hvert år har vi også flere krav til arbeidsgivere som ikke er organisert i en arbeidsgiverforening. Mange av disse avtalekravene kan ta lang å få ferdigstilt, men det hører til sjeldenhetene at et krav havner hos meklingsinstituttet, og det er enda lenger mellom hvert tariffkrav som fører til at streik må iverksettes, sier Aune.

Det blir hevdet at Parat og ThsF ba medlemmene ved Colosseumklinikken i Trondheim om å kreve en tariffavtale, dette avvises av Aune.
– Det var medlemmene som tidlig høsten 2011 kom til oss og ba om hjelp. I mange av de sakene de ba om hjelp til, som retten til å forhandle om årlige lønnsøkninger og mulighet til å påvirke arbeidsgivers beslutninger, var det kun et valg hvis man skal få til en endring og det var å få på plass en tariffavtale, sier Aune. 

Aune erkjenner at konflikten i Trondheim tok lenger tid, og ble mer komplisert, enn hva som var forventet.
– Jeg kan ikke se at vi i store trekk kunne ha gått fram på enn annen måte en det vi gjorde i Trondheim, men medgir at vi undervurderte arbeidsgivers vilje å holde hjulene i gang og tannlegene i Trondheim sin manglende evne til å forstå deres rolle som faktisk part i den aktuelle konflikten. Bruken av uorganisert arbeidskraft, dels hentet fra andre Colosseumkliniker, vil for alltid bli stående som en skammelig og umoralsk handling, sier Aune. 

Ifølge Aune er streik alltid siste mulighet og bør unngås hvis det er mulig. 
– Parat skal etter min mening alltid være villig til å ta i bruk streikevåpenet, men må alltid ha tenkt nøye gjennom hva man vil oppnå med å streike og hvordan man har tenkt å komme seg ut av en streik, sier Aune.

Alle skal ha tariffavtale 
Bedre betingelser for tannhelsesekretærene i private virksomheter må på plass for å sikre rekrutteringen til yrket mener Aune.
– I tillegg til å få på plass en tariffavtale for våre medlemmer ved Colosseumklinikken i Trondheim bidro konflikten til en større grad av bevissthet på hvor få som har Avtalefestet pensjon (AFP) blant private tannhelsesekretærer og hvor mangelfull «Mønsteravtalen for tannhelsesekretær» egentlig er. Jeg er glad for at det ser ut til at alle de sentrale parter erkjenner dette. Det er store utfordringer for å få tilstrekkelig mange til å fullføre tannhelseutdannelse kombinert med utfordringene for å få private klinikker til å ansatte tannhelsesekretærer med autorisasjon, sier Aune.

Aune sier tannhelsesektoren må profesjonaliseres.
– Jeg har tro på at vi skal få til en god prosess i det partsammensatte utvalget med Virke, Tannlegeforeningen og Fagforbundet. Målet er at alle klinikker skal være omfattet av en skikkelig tariffavtale. En tariffavtale skal bidra til minst like gode vilkår for private tannhelsesekretærer som det er for dem som er ansatt i det offentlige. Hele bransjen må bidra til at unge vil utdanne seg og skape et godt og effektivt samarbeid mellom de som skal jobbe sammen ute på klinikkene, sier Aune.

Konkurransevilkår og ansvar
Colosseumklinikkens ledelse har uttrykt bekymring for konkurransevilkårene i tannhelsesektoren.
– Jeg tar på alvor arbeidsgiverne sin bekymring for ulike konkurransevilkår i bransjen. Vi skal gjøre vårt til at flest mulig virksomheter blir tariffbundet, men det kan ikke være slik at hvis ikke alle vil, så kan ingen gå foran. En tariffavtale er en sentral del av den nordiske samarbeidsmodellen. Den har bidratt til at vi har et arbeidsliv som skårer høyt på innovasjon, lavt på konflikt på arbeidsplassen, og høyt på positive bidragsytere til gode økonomiske resultater over tid. En tariffavtale gir dessuten en AFP-ordning som en del av det totale pensjonstilbudet som består av Folketrygd, tjenestepensjon og AFP. Dette vil bidra til å gjøre det mer attraktivt å jobbe i bransjen – både for tannhelsesekretærene og for tannlegene, sier Aune.

For å lykkes mener Aune at tannhelsesekretærene selv må ta et stort ansvar.
– Skal Parat og ThsF få til gode tariffavtaler er vi avhengig av arbeidsgiversiden, men vel så mye av en større erkjennelse blant våre medlemmer om behovet for endring. For å få en tariffavtale til å virke i praksis så må den tas i bruk ute i virksomhetene. Da må medlemmene selv være aktive brukere, stille krav, og delta i jevnlige møter med arbeidsgiver. Medlemmer som tror at alle forhandlinger foregår sentralt har misforstått. Den som vil ha endringer må bidra, sier Aune.


Hva er en tariffavtale?
En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon på den ene siden og en ansatt, eller fagforening, på den andre siden. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår og andre forhold som er viktig på den enkelte arbeidsplass. De aller fleste tariffavtaler, og alle de Parat har partsforhold i, inneholder en hovedavtale i tillegg til selve tariffavtalen. Alle Parats tariffavtaler har fellesordningene: Avtalefestet pensjon (AFP) og sluttvederlag som en del av avtalen. 

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer er ingen tariffavtale. Denne avtalen forplikter ikke arbeidsgiveren(e) til å overholde innholdet i avtalen, avtalen er i praksis kun retningsgivende for bransjen. Det er en avtale arbeidstakerne forventer at arbeidsgiverne bruker, men som arbeidsgiverne kun bruker hvis de selv ønsker – Det ligger med andre ord ingen forpliktelser i denne avtalen.