I nærmere to år har ThsF kjempet mot regjeringens forslag, blant annet i høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet og i brev til helse- og omsorgs- og kommunal- og forvaltningskomiteene på Stortinget. 

En gledens dag
Leder i Tannhelsesekretærenes forbund, Gerd Bang-Johansen, har dessuten selv vært i Stortinget for å legge fram forbundets syn på forslaget.
– I disse to årene har vi hatt møter med de fleste partiene på Stortinget. Våre tillitsvalgte har også kjempet for å påvirke lokalpolitikere, og de har skrevet innlegg i avisene. Utover det har Parats politiske ledelse bidratt til å påvirke politikerne i riktig retning, sier Bang-Johansen.

Hun sier dette er en gledens dag for alle tannhelsesekretærer i fylkeskommunal tjeneste og en stor seier for forbundet.

Bang-Johansen sier det ville vært utopi å tro at 354 kommuner ville være i stand til å opprettholde dagens tilbud til befolkningen.
– Dagens tannhelsetjeneste på fylkesnivå består av store enheter med høy kompetanse, noe som gir høy effektivitet og bedre samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Tilsvarende tjenester i små kommuner med presset økonomi ville gitt innbyggerne dårligere tjenester, sier ThsF-lederen.

Bang-Johansen minner om at tannhelsetjenesten ble flyttet fra kommunene til fylkene i 1984. Bakgrunnen var ønske om enhetlig praksis, samt etablering og utvikling av tyngre faglige miljøer.
– Tannhelsetjenesten ble nedprioritert i kommunene, tilbudet varierte og forebyggende arbeid ble i stor grad forsømt. Overføring til fylkeskommunen var derfor et viktig grep for å sikre en bedre tannhelsetjeneste. Resultatet av denne positive utviklingen er vi overbevist om at blir opprettholdt i de nye regionene etter avgjørelsen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sier hun.

Prøveordning
Avtalen med regjeringspartiene Høyre og FrP innebærer at tannhelsetjenesten videreføres på regionalt nivå. Samtidig skal kommuner som ønsker det, kunne søke om å få overta ansvaret fra 2020. Om lag 15 kommuner vil bli valgt ut som forsøkskommuner.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med egen sak som vurderer overføring av den samlede tannhelsetjenesten fra 2023. Ordningen skal evalueres i de tre første årene. Resultatet vil være avgjørende for om oppgavene eventuelt skal overføres til alle landets kommuner eller ikke.
– Høyre er glad for at kommunene som ønsker det, skal få overta tannhelsetjenesten. Vi mener det særlig vil komme de svakeste gruppene til gode å se tennene i sammenheng med den øvrige helsetjenesten i kommunene, sier Høyres Tone W. Trøen.

Rus og eldre
Regjeringens opprinnelige forslag var en del av et større arbeid for å gi kommunene ansvar for flere oppgaver. At kommuner som ønsker det skal kunne få overta ansvaret for tannhelsen, er viktig, mener FrPs Morten Wold, som ikke er enig med ThsF.
– Dette vil styrke tannhelsetjenestene til de som tidligere har sittet nederst ved bordet. Det vil blant annet gi eldre og personer med rusproblemer et bedre tannhelsetilbud, sier han.

Fylkeskommunen har i dag ansvar for å tilby tannhelsetjenester til barn og unge opp til 20 år, eldre med omsorgsbehov eller personer som oppholder seg på institusjon. I alt er det snakk om rundt 1,4 millioner mennesker.