Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor partene bare forhandler om lønn. Det var på forhånd varslet at det var ventet et moderat oppgjør og kravet fra YS bygger på prioriteringene fra hovedtariffoppgjøret i 2016. I hovedoppgjøret i 2016 avtalte partene også de sentrale tilleggene som får virkning i 2017, samt avsetningen til de lokale forhandlingene i 2017.

Dette er resultatet i korthet:
Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7.2017 (flyttes fram, slik at man får tilleggene en måned tidligere).

Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere. 2 prosent lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7. 2017.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, herunder innføring av nytt garantilønnsnivå for fagarbeidere med fagskolepoeng (60 studiepoeng). Virkningsdato 1.7.2017. Dette nye nivået i kapittel 4 er noe Parat har kjempet for siden 2004, sier Gerd Bang Johansen.

Lokale forhandlinger - HTA Kapittel 4 det settes av 0,9 % til lokale forhandlinger per 1.8.2017 (her er virkningstidspunktet flyttet fram slik at virkning gis en måned tidligere enn avtalt i 2016). Det er ikke avtalt sentrale føringer. Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober 2017

Fagarbeidere med tilleggsutdanning på fagskole av minst ett års varighet (eller 60 studiepoeng) blir fra 1.7. 2017 innplassert i en egen stillingsgruppe i det nye garantilønnssystemet. Det kan gi ansatte i denne gruppen et lønnstillegg på 20.000 kroner.

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene unntatt Oslo kommune, som er et eget tariffområde. Fristen for å komme til enighet i Oslo kommune er 30. april kl. 24.00.


Tariffinformasjon - Enighet i kommuneoppgjøret 27. april 2017


 

Kontaktperson:
Parats representant i forhandlingsutvalget
Gerd Bang Johansen
gerd.bang.johansen@parat.com
Tlf: 984 88 100

Rådgiver 
Bjørn Are Sæther
bas@parat.com
tlf. 959 77 054