I brevet fra Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) og Parat  utrykkes det sterk bekymring for flytting av den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkene til kommunene.

Vil beholde dagens tannhelsetilbud
Leder i ThsF Gerd Bang-Johansen sier dagens organisering, med en offentlig tannhelsetjeneste i fylkeskommunal regi og en markedsbasert privat sektor, bidrar til å utjevne de sosiale ulikhetene i befolkningens tannhelse ved at alle får et likeverdig tilbud uansett hvor i landet de bor. 
– Utjevning av ulikheter skjer i dag gjennom samarbeidsordninger, der de 19 fylkestannlegene lager felles behandlingsstandarder, noe som ikke vil være mulig å videreføre mellom 358 kommuner, sier hun. 

Selv om antall kommuner nå ser ut til å bli redusert til 358, sier Bang-Johansen at de fleste kommuner være små sammenlignet med dagens organisering gjennom fylkene. 

Hun sier tannhelsetjenesten i dag består av store enheter, gode fagmiljøer og en kostnadseffektiv tannhelsetjeneste, akkurat slik regjeringen argumenterer for i forbindelse med andre store offentlige reformer, som Sykehusreformen, Politireformen, Forsvarets langtidsmelding og forsøket på endring av domstolstruktur i 2015. 
– Alle disse reformene begrunnes med et ønske om store enheter som kan gi bedre effektivitet, bedre fagligmiljøer og mer samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Det er vanskelig å se hvorfor den offentlige tannhelsetjenesten ikke kan dekkes av den samme argumentasjonen, men tvert imot skal stykkes opp i veldig små enheter, slik forslaget i dag foreligger, sier Bang-Johansen.

Parat og ThsF argumenterer i brevet for at regjering og Storting må flytte tannhelsetjenesten til den nye regioninndelingen, fremfor å flyttes ut i den enkelte kommune. 

Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 8. juni 2017.

Innspill Helse og omsorgskomiteen fra Parat og ThsF