Studien er den første i sitt slag og er basert på svar fra mer enn 1400 kvinnelige transportarbeidere fra hele Europa. I undersøkelsen ble de ble blant annet spurt om sine erfaringer med fysisk, seksuell og psykologisk vold på arbeidsplassen.

I tillegg til at 63 prosent av respondentene har opplevd minst en voldshandling, sier 25 prosent av respondentene at vold mot kvinner er vanlig i transportbransjen og 26 prosent oppgir at trakassering anses  å være en del av jobben i transportsektoren.

Dr Jane Pillinger, forfatter av rapporten, presenterte de viktigste funnene i undersøkelsen l ETFs kvinnekomité og representanter fra EU-kommisjonen som deltok i komitémøtet i Brussel i slutten av september i år.
– Det er spesielt viktig å merke seg at undersøkelsen viser at vold sjelden er en engangsopplevelse; snarere er det sannsynlig at det vil finne sted flere ganger i arbeidslivet til en kvinnelig transportarbeider, sa dr. Pillinger når hun la frem resultatene.

– Vold på arbeidsplassen er et voksende problem i transportbransjen, og vi kan ikke ignorere denne undersøkelsen, sier Birgitta Paas, som er leder i ETFs kvinnekomite. Hun mener at resultatene må bli tatt med i EU-kommisjonens arbeid med å få flere kvinner til transportsektoren.

– Uten å gi anstendig arbeid, likelønn og et arbeidsmiljø fritt for vold , vil ikke transportsektoren kunne tiltrekke seg og beholde kvinner i bransjen, sier Paas.

Skremmende at vi ikke har kommet lenger

Marit Lindén fra Parat er sivilflydivisjonens representant i ETFs kvinnekomité. Der representerer hun alle de kvinnelige ansatte i flybransjen i Europa. Lindén er glad for at rapporten nå ligger på bordet. Den forteller virkeligheten om hverdagen til altfor mange kvinner.

– Kvinner i luftfart opplever i mye større grad enn menn å bli trakassert på grunnlag av kjønn, og utskjelt av passasjerer for hvem de er. Det er uakseptabelt at kvinnelige ansatte både på bakken og i lufta, fortsatt må finne seg i slikt. Jeg håper både kolleger og arbeidsgivere vil bidra til å slå ned på dette, sier Marit Lindén. Hun mener det er skremmende at vi i 2017 fremdeles opplever at kvinner blir utsatt for vold og undertrykkelse på arbeidsplassen. Vi burde han kommet mye lenger.
– Nå må vi jobbe for å eliminere dette fra kvinners arbeidshverdag, sier Lindén.

Marit Lindén er også hovedtillitsvalgt i Norwegian Kabinforening. Hun forteller at to av hennes kvinnelige kolleger regelrett har blitt slått ned av mannlige passasjerer, og at de i dag mange år etter sliter med ettervirkningene av voldsepisodene. I begge disse tilfellene ble forholdene anmeldt og gjerningsmannen dømt.

Dette er de mest gravende tilfellene, men Lindén forteller at det ikke til å legge skjul på at mange opplever seksuell trakassering i hennes yrke, både av passasjerer og fra kolleger.
– Mange synes at det forbundet med skyld og skam å bli trakassert. Derfor tror jeg at slike forhold i alt for liten grad blir rapportert, og det er ekstra viktig for oss å holde fokus på dette, og ha gode rutiner både for rapportering og oppfølging, avslutter Marit Lindén.

Leder av Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen.

– Selv om det ikke er respondenter fra Norge med i denne undersøkelsen, skiller vi oss ikke fra resten av Europa. Vold og trakassering er et voksende problem som påvirker kvinners trygghet, helse og velvære på jobben, sier Nyberg. 

– I en sektor hvor tilknytningen til arbeidsplassen blir løsere og arbeidsgivers ansvar og oppfølging ser ut  til å erodere alt mer, blir kvinner også mer sårbare. Mange kvier seg for å ta opp problemer da man frykter at det kan sette jobben i fare. Som fagforening må vi ta denne undersøkelsen på alvor og jobbe systematisk for å få til forbedringer, sier Anneli Nyberg.

Les rapporten : Violence against women at work in transport