8. oktober 2014 gikk startskuddet for regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Alle påfølgende år har regjeringen fremmet forslag om å kutte 0,5 prosent på driftspostene i statsbudsjettet. Dette for å effektivisere og redusere byråkratiet i statlig sektor. Gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget er kuttene økt både til 0,7 og 0,8 prosent for å saldere statsbudsjettet. På denne måten reduseres budsjettene for etatene og virksomhetene i staten, for å finansiere andre satsinger eller hjertesaker.

Les også: ABE-reform: Luftslott eller suksess

YS-stat utfordret finansministeren
Reformen er kritisert fra en rekke hold, og både Parat og YS-Stat har vært kritiske. Under YSs tariffkonferanse våren 2018 utfordret leder for YS-Stat, Pål N. Arnesen, finansminister Siv Jensen på måten regjeringen bruker budsjettkutt for å omstille statlig sektor, og ba om at ABE-reformen måtte evalueres.

Les også: ABE-reform: Finansministeren ser utfordringer

Les også: ABE-reform: Direktørene i staten er kritiske

Under Finansministerens svar kom det frem at hun forstår at de kritiske røstene reformen har møtt.  
– De som styrer etatene våre, må være opptatt av hvordan de kan hente ut effekten av ABE reformen, som vi også driver en løpende evaluering av. Men jeg ser at Stortingets skjerping av effektivitetskravet skaper utfordringer og bidrar til uforutsigbarhet for etatene, svarte finansminister Siv Jensen på Arnesens utfordring.

YS-Stat: Forventning om evaluering og dialog
YS-Stat lederen sier han hadde klare forventninger om at partene ville involveres i en dialog og etterhvert også en evaluering av ABE-reformen.

– Signalene fra finansministeren var positive, og vi har hatt en krystallklar forventning om å bli involvert i en dialog rundt regjeringens «løpende evaluering» av reformen. Så langt har dialogen og evalueringen latt vente på seg, sier Arnesen.

Se video fra Arendalsuka: Debatt om regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform

Finansdepartementet: Ingen evaluering
Onsdag samles regjeringen for den aller siste budsjettkonferansen før statsbudsjettet for 2019 legges frem, og i den forbindelse har Parat24 bedt Finansdepartementet om innsyn i evalueringsprosessene for ABE-reformen.
– Det pågår ingen formell evaluering av ABE-reformen, og det foreligger heller ingen planer om dette, men på lik linje med mange andre reformer er den en fast del av den årlige budsjettprosessen i regjeringen, sier Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet til Parat24.

Les også: Brev fra Finansminister Siv Jensen til Stortingets finanskomite, om evaluering av ABE-reformen (April 2018)

Les også: Stortingets finanskomite, behandling og innstilling vedrørende evaluering av ABE-reformen (Juni 2018)

Parat: Skuffet, men vil følge opp
Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier han er skuffet over at regjeringen ikke synes å ta innspillene fra partene i arbeidslivet på alvor.

– Dette er en stor reform, som berører hele offentlig sektor. At regjeringen ikke synes å være interessert i å drøfte dette med de ansattes organisasjoner, og heller ikke vil evaluere ordringen fremstår for meg som relativt arrogant, sier Skjæggerud.

Han sier Parat vil følge dette opp gjennom YS-Stat og YS.
– Det er naturlig for oss å følge dette opp både gjennom hovedsammenslutningen vår, og gjennom hovedorganisasjonen vår. Det burde være en selvfølge, også for regjeringen, at en så omfattende reform blir gjenstand for en grundig evaluering, sier Skjæggerud.