NAV la i sommer frem tall som viser at selv om det blir flere eldre og de eldre lever lenger, så står seniorene lenger i jobb. Det gir en betydelig gevinst. Nav anslår at endringen tilsvarer en økt verdiskaping på i underkant av 40 milliarder kroner hvert år.

Paratleder Hans-Erik Skjæggerud sier dette er en suksesshistorie for den norske samarbeidsmodellen.
– Dette er godt nytt for IA arbeidet og er viktig for at vi skal kunne opprettholde en bærekraftig velferdsstat også fremtiden, sier han.

Skjæggerud sier at selv om målet om at seniorene skal stå lenger i jobb er nådd, er fortsatt sykefraværet høyt og det er ikke blitt flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid.
– Selv om vi har nådd delmålet når det gjelder seniorene, er det mye målrettet arbeid som gjenstår for å nå de andre delmålene i IA-arbeidet, sier han.

Han sier forholdene på arbeidsplassen for mange er helt avgjørende for om man skal avslutte arbeidsforholdet, eller stå lenger i arbeid.  
– Det er på arbeidsplassene det skjer, det er der arbeidsfolk er. Det er ikke tvil om at arbeidet både arbeidsgivere og tillitsvalgte har gjort, har bidratt til å sette dagsorden og dermed også bidra til økt bevissthet. Nettopp derfor er det viktig å fortsette dette viktige arbeidet, selv om ikke alle delmålene er nådd, sier Skjæggerud.

Parat-lederen sier IA-avtalen har hatt betydning ved at eldre arbeidstakere som tema har kommet på agendaen i langt flere virksomheter gjennom dialogen med NAV.
– Nå må vi høste lærdom av denne suksesshistorien, og deretter se hvordan vi kan bruke erfaringene for å nå også de andre delmålene, sier Skjæggerud.

Les mer:
Rapporten «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk»

NAV: IA-avtalen: Lav måloppnåelse
NAV: Flere med nedsatt arbeidsevne uten helseproblemer

Fakta om IA avtalen:

* Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har som mål å få ned sykefraværet og å få flere inn i arbeidslivet.

* Gjelder mellom staten og partene i arbeidslivet.

* Avtalen ble første gang inngått i 2001 og har blitt fornyet i alt fire ganger. Dagens avtale fra 2014 går ut i 2018.

* Målene i dagens avtale er å få redusert sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med første kvartal i 2001, få flere med funksjonshemninger inn i arbeidslivet og få eldre til å stå lenger i jobb.

* I snitt er sykefraværet bare redusert med 9,7 prosent siden 2001 og det har holdt seg stabilt siden 2012. Det har ikke kommet flere med funksjonshemninger inn i arbeidslivet, men eldre står lenger i jobb, viste en ny rapport om IA-avtalen i slutten av juni.

* Ved utgangen av 2017 er det registrert nær 60.000 IA-virksomheter med til sammen nær 1,6 millioner sysselsatte, noe som utgjør nær 30 prosent av norske virksomheter og nær 60 prosent av alle sysselsatte.

(Kilde:NTB og Rapport for faggruppen for IA-avtalen for 2018)