Parat har ført denne prinsipielt viktige saken i tre rettsinstanser mot vikarbyrået Manpower og vunnet i alle.

Likebehandling
Parat-advokat, Vetle Rasmussen, har ført saken, nå sist i Høyesterett.
– Konkret handler saken om avlønning av innleide arbeidstakere på reisevei. Juridisk er det likebehandlingsprinsippet, nedfelt i tjenestemannsloven og forankret i det såkalte vikardirektivet fra EU, som vi nå har vunnet frem med, sier Rasmussen.

Likebehandlingsprinsippet slår fast at vikarer innleid gjennom vikarbyråer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. 
– Parat mener dette er et viktig prinsipp for å kunne oppnå reell likebehandling mellom vikarer og faste ansatte, sier Rasmussen.  

Han sier avgjørelsen er viktig, alternativet ville ifølge Rasmussen vært at vikarer hadde måttet akseptere å ha andre rettigheter enn fast ansatte.
– Dette ville kunnet få store konsekvenser for norsk arbeidsliv. Om arbeidsgivere hadde fått anledning til å forskjellsbehandle fast ansatte og vikarer, ville resultatet vært at arbeidsgivere hadde fått et økonomisk incentiv til å utvide bruken av vikarer på bekostning av fast ansatte. Det har Høyesterett nå satt en stopper for, sier Parat-advokaten.

Rasmussen sier det er prinsipielt viktig å sikre vernet om reell likebehandling av lønna til ansatte og innleide.
– Dommen innebærer at arbeidsgivere ikke kan omgå likebehandling av vikarenes lønn ved å definere deler av lønna som noe annet en lønn. Det spiller derfor ingen rolle hva som står på lønnslippen, så lenge det i realiteten er en inntekt fra arbeidsgiver. Dette prinsippet er svært viktig for å hindre sosial dumping og dommen er en viktig avklaring om rekkevidden av likebehandlingsbestemmelsene, sier han.