Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sendte før helgen nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon ut på høring. Samtidig slo hun fast at forhandlingene med partene i arbeidslivet snarest bør bli gjenopptatt.
– Det er opp til partene om vi kommer i gang igjen nå, men vi mener at vi ikke kan vente lenger, sa Hauglie til NTB.

- Parat er beredt til å gjenoppta forhandlingene med regjeringen om ny offentlig tjenestepensjon, sier Skjæggerud, som samtidig antyder at temaet nok også kan komme til å bli endel av tariffoppgjøret til våren. 

Forhandlingene havarerte i fjor vår fordi LO, YS, Akademikerne og Unio ikke fikk gjennomslag for kravet om streikerett og tariffesting. Nå tar arbeidsministeren et nytt initiativ overfor partene i arbeidslivet for å rydde det krevende spørsmålet av veien.

Kan ikke vente
– Det er opp til partene om vi kommer i gang igjen nå, men vi mener at vi ikke kan vente lenger, sier Hauglie.

Hun fastholder at det er uaktuelt for regjeringen å gå med på kravet fra fagbevegelsen om tariffesting og streikerett.
– AFP-ordningen er tariffestet i dag, men det som i dag ikke er en del av tariffavtalen, skal heller ikke inn i lønnsoppgjøret, sier hun.

Skjæggerud sier han merker seg hva statsråden sier, men slår fast at det ikke er statsråden som bestemmer hvilke krav Parat eller YS tar med seg inn i tariffoppgjøret. 

- Våre krav til tariffoppgjøret skal behandles grundig i organisasjonen, før de legges frem for forhandlingsmotparten. Jeg vil advare statsråden mot å prøve å legge denne type føringer for den prosessen vi nå står i, sier Parat-lederen. 

Har en plan
I stedet for å gå med på kravet om streikerett, vil Hauglie forsøke å komme til enighet med organisasjonene i egne forhandlinger og gi dem tid til å forankre en avtale hos medlemmene, før saken sendes til Stortinget.
– Det er utenkelig at regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget som organisasjonene ikke stiller seg bak. Det vil uansett ikke gå igjennom. Nå ønsker jeg å innkalle til første forhandlingsmøte så raskt som praktisk mulig og jeg regner med at organisasjonene takker ja til den invitasjonen, sier Hauglie.

Samordning
Torsdag sendte regjeringen ut et forslag til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon på høring.
– Det er nødvendig for å kunne beregne alderspensjonen for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født etter 1954. Med dette forslaget ønsker regjeringen å avklare reglene for en stor gruppe offentlig ansatte som nærmer seg pensjonsalderen, sier Hauglie.

Forslagene får full effekt for alle som er født i 1963 eller senere. For årskullene 1954–1962 vil effekten av de nye reglene gradvis fases inn.

Ifølge departementet vil de nye samordningsreglene bidra til noe lavere samlet kompensasjon enn samordning med gammel folketrygd innebærer.

Samtlige er sikret minst 66 prosent av sluttlønna i pensjon, men snittet reduseres noe, fra 71 prosent i den gamle ordningen til 70 prosent nå.