I 2017 ble det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Hauglie mener innføringen har gitt så gode resultater at hun nå ønsker å utvide ordningen.
– Jeg oppfordrer kommunene til å innføre arbeidsplikt også for voksne sosialhjelpsmottakere. Når kommunene nå har innført et system for aktivitetsplikt som fungerer for unge under 30 år, så vil de lett kunne gjøre det gjeldende for andre aldersgrupper, sier Hauglie til Dagbladet.

I løpet av året innføringen trådde i kraft, mottok 1.026 færre unge under 30 år sosialhjelp enn i 2016. I årene før hadde antallet økt jevnlig.

Arbeidsministeren mener det gagner både unge sosialhjelpsmottakere som kommer ut av passiviteten og kommunene som sparer penger på sosialhjelpsutbetalinger.

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud sier at i de fleste tilfeller er aktivitet er bedre enn passivitet, og at dette særlig er viktig for de yngste.
Dette er spesielt viktig for de yngste fordi vi vet at inaktivitet tidlig i livet øker sannsynligheten for varig frafall fra arbeidslivet. Vi ikke skal utelukke at det kan være en god ide for noen i den øvrige gruppen også, sier Skjæggerud.

Han sier at utfordringene sosialhjelpsmottakere står overfor, er svært sammensatte.
– Vi vil nok være veldig lydhøre overfor hva NAV mener om dette, sier Skjæggerud.

Paratlederen sier vi må være varsomme med
å erstatte ordinært behov for arbeidskraft med "gratis" arbeid som kan fortrenge ordinære arbeidssøkere.
Uansett må hovedfokus for NAV være å bidra til å individuelt løse de utfordringene de som mottar sosialhjelp står ovenfor, sier han.