Etter 17 år med en forpliktende avtale mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om å jobbe for å redusere sykefraværet og få flere inn i arbeidslivet, kan nå IA-avtalen gå mot slutten.

Avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, løper ut 31. desember 2018, og skal etter planen reforhandles til høsten. Men om det i år blir reelle reforhandlinger, er et åpent spørsmål.
– Det er ikke gitt at avtalen skal reforhandles. Partene er enige om at det finnes fire likestilte veivalg. To av dem handler om ulike typer av reforhandlinger, den tredje om å utsette forhandlingene og den fjerde er faktisk avtaleopphør. For Virke er det helt reelt at avtaleopphør er ett av veivalgene, sier Inger Lise Blyverket, direktør for politikk og forhandlinger i Virke til NTB

Virke, som representerer 21.000 bedrifter og virksomheter i det private næringslivet, er en av de åtte hovedorganisasjonene som er part i avtalen.

«Avtaletrøtthet»
Det er særlig på arbeidsgiversiden at skepsisen til nye fire år med IA-avtale nå kommer til syne. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) uttalte til Dagens Næringsliv før jul i fjor at hun ikke ønsker å fornye IA-avtalen slik den er i dag, og pekte på at staten siden starten har bidratt med 21 milliarder kroner uten at målene om å kutte sykefraværet med 20 prosent og få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet, er nådd.

Både NHO, Virke og Spekter bruker nå konsekvent ordlyden en «eventuell» ny IA-avtale.

– Opphør er ett av flere alternativer. Nå har vi hatt IA-avtale siden 2001 og den har hatt sin funksjon. Samtidig ser vi at det er en IA-tretthet hos en del av bedriftene. Jeg tenker vi trenger et trepartssamarbeid om disse spørsmålene, men det er ikke gitt at dagens IA-avtale er svaret, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til NTB.

– Vi opplever at trøkket og mye av energien har gått ut av dette samarbeidet både nasjonalt, regionalt og i mange bedrifter, sier Blyverket.

Sykelønn må på bordet
Virke har klare krav for hva som må til for at de skal skrive under på en ny avtale: Tiltakene må treffe små bedrifter bedre enn det gjør i dag, og temaet sykelønn må være en del av diskusjonen.

– IA-avtalen har gjort det til et tabu å diskutere sykelønn, og det vil vi ikke lenger være med på. Når vi vet at Norge har verdens høyeste sykefravær uten at vi har verdens sykeste befolkning, så må vi kunne diskutere sykelønn som en del av denne prosessen, sier Blyverket.

Organisasjonen har tatt til orde for å vurdere flere endringer i sykelønnsordningen, blant annet kutt i utbetalingene, samt at arbeidsgiver må betale mer for langtidssykefraværet.

Også NHO mener det er på tide å se på sykelønnsordningen.
– Skal vi først se på sykefraværet og hvilke tiltak som må til for å få den ytterligere ned, da må vi være villig til å se på sykelønnen, sier Nina Melsom.

Parat vil videreføre IA-arbeidet
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier Parat
ønsker å videreføre IA-avtalen, men kan være åpen for å justere innholdet og målene.
IA-avtalen har fungert selv om ikke alle delmålene er nådd gjennom årenes løp. Gevinsten det norske samfunnet har hatt gjennom resultatene vi har fått er langt høyere enn utgiftene ved avtalen, sier Skjæggerud.

 Han sier det pågår en rekke utvalgsarbeid i regi av regjeringen og partene i arbeidslivet som har betydning for hvordan vi jobber med IA. Det er dermed ikke hensiktsmessig å gjøre store endringer i IA avtalen nå, som for eksempel å avvikle den.
Jeg registrerer Virke sine hyppige forsøk på å få sykelønnsordningen på dagsorden. Argumentene er ensidige og gir ikke noe ærlig bilde av ordningene som helhet og fordeler eller ulemper med denne, sier Skjæggerud.

Han sier sykelønnsordningen er god og gir folk den nødvendige sikkerhet i arbeidslivet som gjør at de fleste som kan blir med å bidrar i arbeidslivet.
Å svekke sikkerhetsnettet, som sykelønnsordningen er, vil påvirke deltakelsen i arbeidslivet. Jeg er åpen for å diskutere alle ordninger i velferdsstaten vår, men det krever bredde og fakta i hva som diskuteres, sier Skjæggerud.

LO og Unio vil videreføre IA arbeidet
LO sier deres utgangspunkt er at de ønsker å fortsette med en IA-avtale.

– Men vi er innforstått med at en ny avtale må tilpasses det moderne arbeidslivet, sier LOs andre nestleder Roger Haga Heimli til NTB.

Han avviser samtidig kategorisk kutt i sykelønnsordningen. Det samme gjør Unio-leder Ragnhild Lied.
– Vi er ikke med på at arbeidstakerne skal betale mer. Vi ønsker fremdeles et solidarisk arbeidsliv, sier Lied til NTB.

Hun sier Unio er innstilt på å reforhandle og fortsette med en IA-avtale, men at de er villig til å se på innretningen og virkemidlene.

Les også:
IA-avtalens delmål 3 er oppnådd. Målet om å øke avgangsalderen fra arbeidslivet innfris ett år foran skjema.  Det gir en gevinst for samfunnet på 40 milliarder kroner. Hvert år.