I desember 2017 ble hovedsammenslutningene og departementet enige om ny særavtale om ferie. Målet med avtalen har vært enklere regler og større harmonisering med ferieloven. Statsansattes rett til feriefritid og feriepenger reguleres av ferieloven og hovedtariffavtalens del 6 om avtalefestet ferie, i tillegg til særavtalen.

Feriepenger i juni
Fra og med ferieåret 2018 får statsansatte utbetalt feriepenger i juni. Samtidig blir de trukket i lønn for det antall ferieuker som er tatt ut eller som skal avvikles i løpet av året. Det blir gjort uavhengig av om arbeidstaker tar ferie i juni eller ikke. Statsansatte har fem uker ferie og feriepengene er 12 prosent feriepengegrunnlaget. For ansatte over 60 år er feriepengesatsen 14,3 prosent. Når ferien avvikles, blir det utbetalt vanlig lønn under ferien.

Etter tidligere særavtale fikk statsansatte utbetalt vanlig lønn pluss ferielønnstillegget i juni. Ferielønnstillegget utgjorde differansen mellom vanlig lønn og de feriepengene arbeidstaker hadde krav på.

Overgangsordning i 2018
Feriepenger som er betalt ut i opptjeningsåret skal ifølge ferieloven § 10 ikke inngå i feriepengegrunnlaget. Siden statsansatte fikk lønn og ferielønnstillegg i stedet for feriepenger i 2017, må arbeidsgiver følge framgangsmåten i gammel særavtale når feriepengegrunnlaget skal beregnes dette første året. Ny avtale får dermed full virkning først ved utbetaling av feriepenger i juni 2019.