Staten og YS Stat er enige om en fordeling av den økonomiske rammen hvor om lag 1/3 gis som et generelt tillegg til alle og 2/3 går til lokale forhandlinger.

Denne løsningen betyr at alle får et generelt tillegg på 0,33 prosent fra 1. mai. Dessuten settes det av 0,8 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Til sammen gir dette et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget på 2,4 prosent. 

– Vi er fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for kravet om et sentralt tillegg. Dette sikrer alle en lønnsutvikling etter fjorårets reallønnsnedgang. I tillegg får vi en solid avsetning til lokale forhandlinger sier Pål N. Arnesen. 

Det er dessuten avtalt et tillegg som innebærer ett ekstra lønnstrinn til blant andre betjenter, sjåfører, teknikere, fullmektiger, førstefullmektiger og renholdere.

– Dette er et resultat vi kan være fornøyd med for våre medlemmer, sier Parats forhandlingsleder i statsoppgjøret Unn-Kristin Olsen.
– Vi opprettholder kjøpekraften gjennom et generelt tillegg til alle, og har sikret reallønnsvekst for store deler av medlemsmassen gjennom en avsetning på 0,8 % til lokale forhandlinger. Vi er også godt fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for sitt krav om et generelt tillegg til alle, sier hun.
–  Parat er opptatt av at staten skal ha et system hvor de sentrale parter ivaretar systemet som helhet, samtidig som det gis rom for lokale tilpasninger og lokal lønnsdannelse innenfor rammene fastsatt sentralt, fastslår Unn-Kristin Olsen.
 
Foto: Parats forhandlingsdelegasjon, f.v. Unn-Kristin Olsen, Odd Jenvin-Steinsvåg og Anne Lunderbye Wang

Tariffinformasjon fra oppgjøret i stat, 29. april 2017
Protokoll fra forhandlingene 29. april 2017