Forskerne Rolf J. Bye og Stig O. Johnsen ved NTNU/SINTEF og rådgiveren Grethe Lillehammer i Safetec Nordic AS har gjort en analyse av hva som skiller de to typene helikoptertransport.

Store forskjeller
De tok utgangspunkt i tall for helikopterulykker med dødsfall i Norge. I helikoptertransporten offshore var antall ulykker med dødsfall 2,8 per million flytimer i perioden 1990–1999, null i perioden 2000–2015 og 1,9 i perioden 2007–2016. Til sammenlikning var ulykkesfrekvensen 18,3 i helikoptertransport på land. Forskerne fant store forskjeller i selve driften, organiseringen og i reguleringer i helikopterbransjen.

En viktig forskjell er typen oppdrag. Offshore flyr helikoptrene mellom land og installasjoner til havs, som er faste ruter. I tillegg flyr de redning og søk. På land utfører helikoptrene flere typer og mer varierte oppgaver. Det kan være passasjertransport, ambulanse, leveranse av varer, utdanning, inspeksjon av kraftledninger eller løft.

Mekanisk eller menneskelig svikt
Forskerne så tydelige skilnader da de undersøkte hva ulykkene skyldtes. Dødsulykkene i offshore helikoptertransport skyldtes ofte mekanisk svikt. På land bidro faktorer som flyforhold, pilotfeil, planleggingsfeil, manglende kompetanse og teknisk tilstand på helikopteret, bidro til ulykkene. Analyse av landulykkene viste at i to av tre ulykker bidro pilot- og planleggingsfeil til ulykken.

Disse flyoperative faktorene ble påvirket av andre ikke-operative forhold som lønnssystem, arbeidsforhold, administrativ støtte, størrelsen på helikopterselskapet, lønnsomhet i bransjen, sikkerhetskrav i kontraktene og sikkerhetsfokus hos kundene.

Forskjellig selskapsstruktur
En sammenlikning på selskapsnivå viste forskjeller mellom offshore og på land når det gjelder trening og betingelser for ansatte. Mindre pilottrening i helikopterbransjen på land bidrar til høyere sannsynlighet for pilotfeil. 

Ofte blir pilotene leid inn for en begrenset periode eller for enkeltoppdrag. Pilotens inntekter blir dermed knyttet direkte til å få oppdraget fullført, noe som kan påvirke pilotens evaluering om han eller hun er «fit for flight». Det øker sjansen for feil.

Lære av offshore
Siden 1990 har sikkerhet for helikoptertransporten offshore stått på agendaen i oljeselskapene, helikopterselskapene og hos myndighetene. Det har ført til bedre organisering, nye retningslinjer, bedre teknologi og økt bevissthet om sikkerhet. Kundene er villige til å betale for å bedre sikkerheten. 

Et tilsvarende samarbeid finnes ikke i helikopterbransjen på land. Her finnes en flora av ulike kundegrupper med varierende økonomiske ressurser. De har mindre betalingsvilje og mindre kunnskap om helikopteroperasjoner enn kundene offshore.

Kilde: Adressing Differences in Safety Influencing Factors – A Comparison of Offshore and Onshore Helicopter Operations, Safety 2018,4,4